Riksdagsmannaval

för södra domsagan förrättades igår, då nuvarande ombudet hemmansägaren Ludv. Norrby i Fardhem omvaldes med 278 röster. Motkandidaten hemmanvsägaren Kristoffer Johansson i Hogrän erhöll 192 röster.
I valet deltogo endast omkring 23 procent af de röstberättigade.
Jämfördt med närmast föregående val visar detta (494 röstande) något större lifaktighet än valet på hösten 1887 (285 röstande), men kan icke jämföras med valet till Majriksdagen 1887, då icke mindre än 998 valsedlar aflemnades.
Hr Norrby erhöll till Majriksdagen 869 röster och 253 röster på hösten &r 1887.
Hr Kristoffer Johansson, som en gång i början af 1880-talet erhöll 199 röster och hvars kandidatur sedan låg nere, fick vid valet på hösten 1887 endast en enda röst.
Resultatet är kändt från alla socknar utom två:

1) Pettersson, Odvalls 1 röst.
2) Kapten Vennemo 3 röster.
3) O. R. Pettersson, Stånga 2 röst:r.
4) J. Vessman, Hogrän 2 röster.
(* 1 sedel kasserades.
(** 3 sedlar kasserades.

Rättegångs- och polissaker.

Södra härdsrätten.
För djurplågeri hade å angifvelse af husbonden Tomas Berggren, Gervalds i Vamlingbo, instämts husbonden Olof Niklas Ronqvist, Olofs i Öja.
Som mot svarandens nekande åtalet icke styrkte, ogillades detta, och som angifvaren ansågs hafva utan skäl angifvit svaranden, dömdes den förre att utgitva förskjutna ersättvivgar.
— För samma brott samt fylleri dömdes husbonden Johan Jakobsson, Butjerfvei Alfva att böta sammanlagdt 25 kronor.
— För samma brott, nämligen att ha till körslor användt en selbruten häst, dömdes husbonden Oskar Duse, Rodings i Hemse, att böta 20 kronor.

För våld, sparkningar och knytnuäfslag mot Karl Eriksson, Ganne i Burs, dömdes arbetskarlen Anton Pettersson & Ganne grunad att böta 25 kronor.

Till fem kronors böter för det han genom försummelse låtit får inkomma å husbonden Petter Cederlunds, Otes i Sanda, ägor dömdes husbonden Lars Hansson dersammastädes.

För olaga utskänkning ef bränvin dömdes handl. Klas Nilsson i Grötlingbo att böta 30 kronor samt utgifva försäljningsafgift med 56 kr. 25 öre.

Till ansvar för skadegörelse m. m, bade förré husbonden Olof Johannes Reinhold Ahlin, Väntinge i Hejde, instämt enkan Anna Hederstedt m. fl. Som mot Auna Hederstedts nekande Ahlin icke i ringaste mån styrkt, att Hederstedt utspridt, att Ablin vore fader till ett af ogifta Emma Larsson i Maj 1889 framfödt barn, ogillades Ablins talan mot Anna Hederstedt i denna del af målet. Ehuru Emma Larsson erkänt att hon utspridt enahanda rykte blef dock, på grund af hvad i målet förekommit, Ahlins mot Emma Larsson framstälda ansvarsyrkande äfveuledes ogilladt. Men enär Emma Larsson erkänt att hon ev dag under sistlidne September å Vantinge utfartsväg utlagt stenar och andra hindrande föremål samt Anna Hederstedt brustit åt förelagd ed och således måste anses ha deltagit i gerniagen, dömdes de hvar för sig att böta 15 kronor.

För hemfridsbrott och våld var instämd arbetskarlen Johan Larsson, Ejmunds grund i Gerum. Från åtalet för våld friade han sig med ed, men för hemfridsbrott dömdes han att böta 15 kronor.

För fylleri och oskickligt uppförande i tingssalen dömdes skomakaren Adolf Johansson från Burgsvik att böta 40 kronor sawt för vanvördigt yttrande mot rätten 25 kronor.

Att meded fria sig från att icke ha öfverskridit sin nyvjanderävt af Bara hemman i Etelhem dömdes arrendatorerna A. V. Fransson och F. A. Bomqvist.

För olaga sliketägt dömdes husbonden Per Cederlund, Otes i Sundre, att böta 5 kr.

Hästbyte. Tomas Berggren, Gervalås, Vamlingbo, hade bytt häst med O. N. Ringqvist, Olofs, och dervid försäkrat att hästen ej hade några fel. Emellertid flöjde hästen. Stämd af Ronqvist, svor Bergren på att han ej afvetat denna ovana. Emellertid återkallade han sedan eden, och då han derigenom ansågs varit medveten om hästens fel, dömdes Berggren vid vite af 50 kronor att återtaga sin häst och lemna Ronqvist hans djur samt eg den senare ett ersättningsbelopp af 65 kronor.

Vid Hoburg och Grötlinge hushållsgilles

sammanträde i går i Öja prisbelönade följande djur:

Tjurar:
Buffel, Veström, Burge i Öja, 1:a 15 kr.
Kasper Lindström, Prestgården, 2:a 10 kr.

Kor:
Stjerna, Viktor Hansén, Burgsvik, 2:a 10 kr.
Augusta, Viktor Hansén, Burgsvik, 3:a 5 kr.
Hilma, Viktor Hansén, Burgsvik, 3:a 5 kr.
Madamen, N. Johansson, Botarfvej, 3:a 5 kr.
Risa, O. Pettersson; Nora i Vamlingbo, 3:a 5 kr.
Nella, Veström, Burge i Öja, 3:a 5 kr.
Berta, Veström, Burge i Öja, 3:a 5 kr.
Sola, A. Boberg, Ronarfve i. Öja, 3:a 5 kr.

Qvigor:
Emma, A. Boberg, Ronarfve i Öja 2:a 10 kr.
Hjerta, Zachrisson, Vestansi Vaml:bo, 3:a 5 kr.

Utstälda voro 2 tjurar, 11 kor och 2 qvigor.
Vid gillessammanträdet . upplystes, , att jorden. fortfarande brukades. i: treskifte; en och annan hade börjat med växelbruk i 7 skiften. I Hamra, Vamlingbo och Sundre. märkes stark öfvergång från två till treskifte.
Betodling var försökt med lycklig början.
Gödsling af ängar hade afåtkilliga användts med framgång, Röjning af ängarne af. endast några få. Gödselns.vård och rätta tillvaratagande vore ej allmänvare iakttagna.
Burgsviks mejeri fortgår, men mjölktillgången och smörprisen äro ej fullt tillfredsställande.
Hästpremiering efter Skaraborgssystemet ansågs önskvärd.
Kreatursförsäkring inom trängre områden, bygd på inbördes förtroende, hade börjat inom, Öja och Hamra.
Man använde på södra Gotland hästarne till jordbruksarbete mera än i mellersta delen af ön.
I fråga om en ny strängare skogslag förenade sig gillet med af de föregående gillen uttalade önskningar och åsigter.
Med afseende på försvarsfrågam antogs den från föregående gillen bekanta resoIutionen.
Till ordförande återvaldes hr V. Hansén i Burgsvik, till ledamot i nötpremieringsnämden hr Jespersson. I fårpremieringsnämden invaldes hr O. Vestberg, Sibbenarfve i Öja, samt till ersättare för båda hr Jakob Rösendabl, Kattluuds. Nästa år hålles premieringsmötet i Grötlingbo.

Skolgången

inom Gotlands södra inspektionsområde har under år 1889 i någon mån förbättrats i jämförelse med näst föregående år 1888. Enligt inspektörens, kyrkoherde Uddins statistiska uppgifter utgjorde skolbesökens medelprocent inom folkskolan 93,6 år 1889 mot 88,9 proc. år 1888.
Med afseende på de olika procenttalen af skolbesök i folkskolan har inspektören indelat distriktet sålunda:
Klass 1 (100—95 procent skolbesök): 1 Hogrän, 2 Sproge, 3 Öja, 4 Klinte vid kyrkan, 5 Öja m. folksk., 6 Gröttlingbo, 7 Eskelhem, 8 Elinte vid hamnen, 9 Sanda, 10 Burs, 11 Mästerby, 12 Ejsta, 13 Väte, 14 Lye, 15 Träkumla, 16 Vall, 17 Hamra, 18 Lau, 19 Hemse, 20 Fröjel.
Klass 2 (94—90 proc.): 21 Alskog, 22 Tofta, 23 Alfva, 24 Hejde, 25 Stånga, 26 Atlingbo, 27 Rone m. folksk., 28 Stenkumla, 29 Fide, 30 Vestergarn, 31 Vesterhejde, 32 Garda, 33 Eke, 34 Sundre, 35 när, 36 Etelhem, 37 Levide, 38 Vamlingbo, 39 Gerum, 40 Linde.
Klass 3 (89—85 proc.): 41 Hafdhem, 42 Hablingbo, 43 Rone.
Klass 4 (84—380 proc.): 44 Silte.
Klass 5 (79—75 proc.): 45 Näs.
Flitigast voro således barnen, eller rättare sagdt mera ordningsfulla och förståndiga föräldrarne i Hogräns socken under det att motsatsen gjorde sig gällande i Näs socken (76,6 proc.). År 1888 var det blott 57,1 proc; sålunda dock äfven här förbättring.
I fråga om småskolorna var i dem skolbesökens medelprocent 91,8 år 1889 mot 91,7 år 1888, alltså der jämförelsevis jämnare. Dessa skolor har inspektören indelat i följande klasser:
Klass 1 (100—95 proc.): 1 Stånga, 2 Klinte vid kyrkan, 3 Öja, 4 Burs, 5 Ejsta, 6 Lau, 7 Väte, 8 Sanda, 9 Klinte vid hamnen, 10 Grötlingbo, 11 Rone, 12 Fardhem, 13 Vestergarn, 14 Eskelhem, 15 Vesterhejde.
Klass 2 (94—90 proec.): 16 Fröjel, 17 Hablingbo, 18 Hafdhem, 19 När sm., 20 Hemse, 21 Lefvide, 22 När mellanskola, 23 Näs, 24 Alfva, 25 Hejde.
Klass 3 (89—85 proc.): 26 Vamlingbo.
Klass 4 (84—80 proc.): 27 Lojsta.
Den jämnaste skolgången var alltså bär i Stånga och den oregelbundnaste i Lojsta, der den dock år 1889 stigit med nära 11 proc. eller från 73 år 1888 till 83,9 sistlidna år.
Till sist bör anmärkas, att bortovaro för sjukdom och paturhinder i denna beräkning äro frånräknade skolförsummelserpa.

Ersättning för ståndskog

kommer efter laga skiftet att utgå med följande ersättningsbelopp:
inom Lummelunda sockens tredje skifteslag: från 1/2 mtl Burge, J. S. Landergren kr. 1,145: 50, 5/8 mtl Kambs, Gotlands Enskilda bank 11 kr., 1/16 mtl Kambs, Oskar Wallin 70 kr., 1/8 mtl Kambs, K. Andersson kr. 105: 75, 1/32 mtl Kambs, Otto Strandberg 26 kr., 1/24 mtl Kambs, J. Pihl 29 kr., 1/4 mtl Kambs, J. Johansson 46 kr., 3/16 mtl Kinner, Anna Qviström kr. 267: 50, 1/2 mtl Kinner, C. J. Kinberg 657 kr., 1/8 mtl Kinner, P. Fohlin kr. 269: 25, 5/32 mtl Lundbjers, O. Olofsson 191 kr., 38/64 mtl Lundbjers, J. Olsson kr. 204: 25, 3/64 mtl Lundbjers, L. Lundins arfvingar 82 kr., 3/32 mtl Lundbjers, F. Pihl 21 kr., 5/32 mtl Lundbjers, O. Vallin 533 kr., 5/32 mtl Nygraune, J. Hedström, 791 kr., 5/32 mtl Nygranne, K. Tibbelin 590 kr., 5/32 mtl Skomakare, N. P. Vidgren, kr. 158: 75, 5/64 mtl Skomakare, L. Qviströms enka 332 kr., 5/64 mtl Skomakare, J. Carlsson kr. 317:50, 1 mtl Tjouls, Gotlands Enskilda Bank kr. 1,905: 50;
inom Grötlingbo sockens skifteslag: från 15/64 mtl Bölske, M. Petterson med kr. 344: 60, 5/32 mtl d:o, A. Hansson, med kr. 237: 40, 5/32 mtl d:o, L. Hafdell med kr. 506: 10, 5/64 mtl d:o, O. Öman med kr. 234: 85, K. Fredrikssons lägenhet under Bölske med kr. 2: 30, 7/512 mtl Botvide, L. Olsson med kr. 139: 84, 7/256 mtl d:o, H. Hansson med kr. 800: 67, 1/16 mtl Bruuns, J. Johansson med kr. 566: 35, 1/16 mtl d:o, P. Nilsson med kr. 298: —, 1/64 mtl Bälshage, J. Andersson med kr. 1: 90, 3/64 mtl d:o, P. Persson med kr. 458: 90, 1/16 mtl d:o, N. Olsson med kr. 20:70, 1/8 mtl Dale, O. Pettersson med kr 187: 40, 1/4 mtl Domerartve, J. Strömstedt med kr. 64: 25, 1/2 mtl Frixarfve, L. Zackrisson med kr. 251: 45, 368/4480 mtl Kattlunds, N. Lindboms barn med kr. 117: 55, 51/256 mtl Koparfve, O. Johansson med kr. 423: 65, 1/16 mtl Linge, M. Mattsson med kr. 878: 95, 7/128 mtl d:o, A. N. Jakobsson med kr. 68: —, 3/32 mtl Lunda, O. Larsson med är. 175: 77, 1/64 mtl d:o, Kristina Jakobsdotter med kr. 77: 38, 7/40 mtl Norrqvie, Ol. Johansson med kr, 397: 28, 111/3008 mtl d:o, J. Öfverberg med kr. 84: 96, 5/64 mtl d:o, O. Gottberg med kr. 125: 97, 37/3008 mtl d:o, O. Söderström med kr. 9: 42, 138/160 mtl d:o, C. Nilsson med kr. 19: 72, 1/32 mtl d:o, P. Rangstedt med kr. 83: 85, 1/32 mtl d:o, B. Hallgren med kr. 51: 68, 1/40 mtl d:o, L. Hsnsson med kr. 75: 20, 1/24 mtl Nymans, L. Persson med kr. 1438: 45, 21/64 mtl Roes, L. Larsson med kr. 1,348: 15, 5/16 mtl d:o, O. Olsson med kr. 638: 73, 1/8 mtl d:o, Jak. Larsson med kr. 295: 60, 5/96 mtl d:o, Cl. Nilsson med kr. 129: 39, 5/96 mtl d:o J. Söderlund med kr. 316:13, 2/320 mtl Roes, O. Norrby med kr. 30:40, 1/8 mtl d:o, P. Olsson med kr. 1,579: 75, 1/8 mtl d:o, N. F. Nilsson med kr. 172: 10, 1/16 mtl d:o, B. Söderlund med kr. 24: 35, 8/32 mtl Rofvalds, Chr. Mårtensson med kr. 237: 15, 1/8 mtl Romungs, N. Nilsson med kr. 505: 30, 7/64 mtl d:o, Aug. Hansson med kr. 438: 90, 1/64 mtl d:o, L. Larsson med kr. 81: 60, 5/32 mtl Sallmunds, L. Jakobsson med kr. 714: 98, 5/32 mtl P. Olsson med kr. 3: 73, 15/128 mtl Sandes, L. Olsson med kr. 330: 15, 15/64 mtl d:o, J. Jakobsson med kr. 90: 55, 15/128 mtl d:o, M. Erasmusson med kr. 153:30, 9/64 mtl d:o, P. Göransson med kr. 287: 75, 8/80 mtl Sixarfve, L. Norrbom med kr, 230: —, 8/80, mtl d:o, J. Larsson med kr. 91: 20, 8/16 mtl d:o, J. Bolin med kr. 422: 15, 1/16 mtl d:o, L. Persson med kr. 591: 41, 3/16 mtl d:o, L. Larsson med kr. 24:55, 3/80 mtl d:o M. Erasmusson med kr. 50: 15, 3/80 mtl d.o, A. Hansson med kr. 398 :87, 1/8 mtl Sles, L. Larsson med kr 367: 45, 1/20 mtl d:o, G. Zackrisson med kr. 15: 40 1/20 mtl d:o, P. Larsson med kr. 224: 60, 1/40 mtl d:o J. Westerberg med kr. 121: 60, 3/32 mtl Smiss, O. Pettersson med kr. 286: 08, 1861/54482 mtl Stenstugu, M. Erasmusson med kr. 1: 45, 1069/42336 mtl d:o, O. Söderström med kr. 187: 68, 5/189 mtl d:o, J. Hamberg med kr. 169:20, 1/32 mtl Söderqvie, O. Oisson med kr. 3: 20, 1/16 mtl d:o, G. Andersson med kr. 863: 70, 1/32 mtl d:o, L. Löderatröm med kr. 66: 65, 9/32 mtl d:o, J. Larsson med kr. 9: 50, 1/32 mtl d:o, O. Johansson med kr. 8: 25, 47/640 mtl Uddvide, O. Jakobsson med kr. 398: — 1/16 mtl d:o, L. Persson med kr. 231: 80, 3/16 mtl Viges, N. Olsson med kr. 321: 05;
inom Levide sockens första skifteslag: från 8/8 mtl Alskute, J. Nilsson med kr. 170: 37, 439/1000 mtl Bondarfve, J. Dahlgren med kr. 885: 44, 3/32 mtl Dahls, L. Odin med kr. 73: 24, 1/16 mtl d:o, N. Pettersson med kr. 855: 30, 1/2 mtl Orleifs, enkan Å. Jakobsson och C. A. Elfström med kr. 1,144: 58, 3/16 mtl Magnhuse, O. Båtelsson med kr. 9: 56, R, M. Enbloms lägenhet under Magnhuse, med 2 kr., 3/4 mtl Mallgårds, C. Norrby med kr. 270: 45, 3/4 mtl d:o, R. Jakobsson med kr. 568: 09, 1/4 mtl Skönarfve, J. Eklund med kr. 267: 88, 1/4 mtl d:o, J. Johansson med kr. 31: 22, 311/4944 mtl Skönarfrve, L. Nilsson med kr. 7: 36 och Båtsman Heders roteintressenter med kr. 58: 25.
Likaledes har vid hemmansklyfning å 7/24 mtl Ronnartve i Öja socken bestämts att ersättning för ståndskog skall betalas af Hulda Klasson för 35/576 mtl dels med kr. 197: 56 kontant, dels 1 kast löfved, 18 lass hassel och 16 ekträd.
Vid hemmansklyfniog å 3/16 mtl. Tomase i Sundre socken har bestämts, att af Karl Jakobsson skall för 1/32 mti betalas 19 kr. 20 öre samt af Maria Vallgren för 1/16 mtl 28 kr. 40 öre.

Från landsbygden.

Rone, 1 Mars.
Rone Mejeriakiebolag hade i dag sin ordinarie årstämma ledd af handlanden L. Cramér, Ronehamn, Bolagets verkställande direktör uppläste först styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret, den visar Tillgångar:

Skulder:

För driftkostnaden:

Utgifterna för mejeribygnaden och inventatierna ha enligt sista bolagsstämmans beslut bestridts af föregående års vinstmedel och bar öfverskottet af samma års vinst kr. 104: ?7 öfverförts till reservfonden.
Uader bolagets andra arbetsår har uppköpts tillsammans 130,285,9 liter mjölk för kr.
8,594:67 öre deraf aktieägarne lemnat 114,273,7 liter för kronor 7,594:30, utgörande i medeltal 6,65 öre pr liter. Icke aktieägare hafva aflemnat 16,012,2 liter för kr. 1000:37, utgörande i medeltal 6,24 öre pr liter.
Tillsammans har tillverkats och försålts 5,274,55 kilo smör, som betingat ett värde af kr. 9,231:56, eller i medeltal 1:75 pr kilo.
Till Stockholm, Visby, Ronehamn och vid mejeriet har försålts 339,25 kilo smör för kr: 587:80 utgörande 1:73 öre för kilo.
Till aktieägarne vid mejeriet har aflemnats och försålts 96,552 liter skummjölk samt kernmjölk och vassla för kr. 1,640:24 öre utgörande i medeltal 1 7/10 öre liter.
Då under året uppköpts 130,285,9 liter mjölk och tillverkats 5,274,55 kilo smör, så har 247/10 liter mjölk erfordrats till hvarje kilo smör, motsvarande 4 kannor för skålpund.
Osttillverkningen har varit obetydlig, endast 230,40 kilo tillverkats för kr. 69:06 öre.
Det för 87 aktier af 51 st. delägare i sällskapet D. B. V:s sparbank på 10 års tid upptagna lån å kronor 4,850 har under året amorterets med ytterligare 10 procent och sålunda nedgått till kr. 3,480.
Bolagets fastighet och inventarier äro, enligt senaste bolagsstämmobeslut, nu försäkrade till 7,000 kronor i bolaget »Svea» och tilländalöper försäkringstiden 26 November detta år.
Rone, 24 Februari 1890.
Gustaf Cramér
N. O. Nilsson
Patrik Petterson
Olof Olofsson.

Sedan denna berättelse föredragits upplästes årets revisionsberättelse afgifven af hr V. Eneman och J. Rosendahl samt tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelsen, hvilkenläfven af stämman beviljades. Särskildt uttalades ett tack a verkst. direktören för ospard möda utan ön.
De följande ärendena afgjordes derefter sålunda: Först biföll stämman att aktiebrefven n:r 2 och 89 finge öfverflyttas på andra ägare.
Så anslogs 25 kr. till planering at och någon trädplantering på tomten, som ansågs behöfligt. Några obegagnade afloppsrör bemyndigades styrelsen söka få sälja. Bestämdes, att den månatliga amorteringen för dem som deltagit i amorteringslånet tills vidare bör bibehållas vid samma belopp som förut och skilnaden reserveras för framtida behof; att åtskillig ej inbetald amortering skulle på laga väg indrifvas samt att årets vinst skulle afsättas till reseryfonden. Härefter påminde verkst. direkt. huru vigtigt och nödvändigt det vore att mera mjölk levererades, särskildt som omkostnaderna äro nästan desamma, om det är litet eller mycket mjölk vid mejeriet. Hvar och en borde derför vara angelägen bidraga med om än aldrig så litet dagligen, särskildt som det funnes delägar2 som tycktes vara l:kgiltiga för denna sak. Kunde mjölktillgången fördubblas vore mejeribolaget en ypperlig affär och det låge i aktieägarnes skön om det skulle försämras eller förbättras. Ville derför framhålla att hvar och en gjorda hvad göras kunde för att öka mjölkproduktionen. Sedan egnade han en tacksamhetsbetygelse åt på grund af sjukdom nu afgående ordföranden, konsul Broander, som gjort bolaget stora tjenster och till hans efterträdare valdes kommissarien A. M. Eneman.
Till v. ordf. valdes hr G. Cramér, som tilllika är verkställande direktör. De förutvarande styrelseledamöterna landtbr. P. Petterson, Eke, K. Rosendahl och Olof Olofsson, Rone, omvaldes. Suppleanter blefvo landtbr. N. O. Nilsson, Rone, P. Östergren, Öfveröstris, Alfva, och Karl Norrby, Eke. Till revisorer för granskning af Iopangs årets räkenskaper valdes landtbr. V. Eneman, Alfva, och Severin Ekström, Hallvede, Eke, och till deras suppleanter J. Rosendahl, Grötlingbo och K. Norrby, Eke. Härefter samtalades något om att bolaget skulle försöka ordna mjölkskjutsar på sådana trakter, hvarifrån ej mjölk 1evererades för att söka få leveransen i gång samt att styrelsen borde hålla möten för saken.

Generalstabens kartarbete

öfver Gotland har gått långsammare, än man från början beräknade. Färdigt är för närvarande endast 1 af de 4 blad, denna karta kommer att omfatta, nämligen det sydligaste, omfattande Gotland från Grötlingbo socken och söderut.
Samtidigt fortgår arbetet på den karta Gotlands Allehanda enligt åtagande kommer att kostnadsfritt tillställa sina prenumeranter. Den kommer att tryckas i flere färger än generalstabens.

FÖDD.

En Son.
Grötlingbo prestgård d. 25 Febr. 1290.
Beda och Oskar Jacobsson.

Å Visby länslasarett

hafva under år 1889 vårdats 364 sjuke under 10,543 dagar mot 349 sjuke under 10,453 dagar år 1888. Af de år 1889 vårdade komma 348 under 9,961 dagar på lasarettsafdelningen och 16 under 582 dagar på kurhusafdelningen.
Inom lasarettsafdelningen hafva i allmänna sjukrum vårdats 333 sjuke och i enskilda rum 15 sjuke. Friplatser hafva under året lemnats åt 12 personer under 1,148 dagar förutom kurhuspatienterna.
15 hafva under året aflidit och 330 utskrifvits; 19 voro vid årets slut qvarliggande. Högsta antalet vårdade voro 42 i Mars och lägsta 13 i December. Medeltalet underhållsdagar för hvarje sjuk uppgår till 28,96 och medeltalet sjuke dagligen till 28,88.
De å kurhusafdelningen vårdade tillhörde alla länct. Efter 6 Dec. och till årets slut fans här icke någon patient.
Under året ha 166 opererats å lasarettet, 19 å polikliniken.
Af de å lasarettsafdelningen vårdade tillhörde 3 Ala socken, 2 Alfva, 3 Alskog, 5 Ardre, 3 Anga, 3 Atlingbo, 1 Bara, 5 Barlingbo, 4 Björke, 3 Boge, 2 Bro, 3 Bunge, 2 Burs, 2 Buttle, 1 Dalhem, 2 Ejsta, 3 Eke, 2 Ekeby, 4 Endre, 5 Eskelhem, 6 Etelhem, 2 Fardhem, 1 Fide, 1 Fleringe, 2 Fols, 5 Follingbo, 3 Fröjel, 5 Fårö, 1 Gammalgarn, 3 Garda, 1 Gothem, 2 Guldrupe, 3 Grötlingbo, 6 Hablingbo, 2 Hall, 3 Halla, 1 Hafdhem, 5 Hangvar, 5 Hejde, 2 Hejdeby, 4 Heinum, 8 Helvi, 5 Hemse, 1 Hogrän, 1 Hörsne, 5 Klinte, 9 Kräklingbo, 8 Källunge, 1 Levide, 6 Lau, 1 Linde, 1 Lokrume, 3 Lummelunda, 1 Lye, 9 Lärbro, 4 Lojsta, 3 Martebo, 2 Mästerby, 2 Norrlanda, 3 När, 6 Othem, 11 Rone, 5 Roma, 1 Rute, 7 Sasda, 1 Site, 1 Sproge, 4 Sjonhem, 7 Stenkumla, 6 Stenkyrka, 2 Stånga, 3 Tingstäde, 2 Tofta, 4 Vall, 5 Veskinde, 5 Vesterhejde, 2 Vestergarn, 4 Vallstena, 6 Vamlingbo, 50 Visby stad, 1 Visby norra landsförsamling, 5 Vänge, 3 Väte, 5 Öja, 1 Östergarn och 7 från andra län.