En bro å vägen

mellan Hardöbacke och Gammalgarns sockens kyrka kommer att omläggas måndag, tisdag och onsdag 5, 6 och 7 November, då istället kan begagnas vägen förbi Högstens och Mattsarfve gårdar.
Likaledes komma broar att rifvas och omläggas fredagen 9 November å vägen mellan Gammalgarn och Ardre socknar samt fredagen 9 och lördagen 10 November å vägen mellan Gyle och Gurfiles gårdar i Ala socken.

Gotlands Allehanda
Fredagen 26 Oktober 1888
N:r 86.

Genom offentlig frivillig auktion,

som lördagen den 14 innevarande Juli från kl. 10 f. m. förrättas vid Gartarfve i Gammalgarn, låta sterbhusdelägarne efter aflidna husboudehustrun Magdalena Maria Olofsdotter till de högstbjudande försälja hela lösöreboet, bestående af något silfver-, koppar-, malm-, mesring-, bleck och jernsaker, porslin och glas, något linne och sängkläder, husgerådssaker, såsom bord, stolar, en dragkista, skänk, soffor, skåp, kistor, taflor, speglar, 1 väggur, dricks- och fiskkärl, hvarjehanda åkerbruks och körredskap såsom en resvagn, en s. k. lastvagn på träfjädrar, en reskärra eller gigg, flere st. arbetsvagnar, 1 färdessläde arbetskälkar, selar, jernharfvar, yxor, sigdar, jernstörar, ett smedjestäd, släggor, hammare och tänger, snickareverk tyg, ett parti beredda skinn af flere slag; kreatur, hvaribland ett större ungt sto i 4:de året, 1 par dragoxar, 2:ne kor och 1 ungsvin m. m. Erhållande godkände inropare 3 månaders anstånd med betalningen, hvaremot andra ställa nöjaktig säkerhet, om anståndstidea vill begagnas.
Tjengvide i Kräklingbo den 3 Juli 1888.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.

Jemlikt 4 § i lagen

angående handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets aldelning för enskilde näringidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af
Jacob Petter Carlsson att han ämnar fortarande utöfva handel i Tofta socken under firma J. P. Carlsson;
Olof Vilhelm Lagergren att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Gammalgarn socken under firma O. V. Lagergren;
Johan Petter Victor Ericsson att han ämnar fortfarande idka handel i Östergarn socken under firma Victor Ericsson;
Carl Henrie Ericsson att han ämnar fortsätta förut idkad handelsrörelse i Östergarn socken under firma Carl Ericsson;
Petter Herman Rondahl att han ämnar fortfarande utöfva handel med bränvin m. m. i Östergarn socken under firma Herm. Rondahl.
Visby i Landskansliet 24 Maj 1888.
På Landshöfdinge Embetets vägnar:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Maj 1888
N:r 42

Förlovade.

Hjalmar Larsson
Naema Ohlsson.
Grötlingbo.
Pingstafton.

Karl Hellström
Sölvi Jacobsson.
Etelhem 19 maj 1923.

Bengt Wahlberg
Helga Johansson.
Fardhem.

Arne Nygren
Margit Bolander.
Visby. Stockholm.
Pingstafton 1923.

Ivar Larsson
Elin Österdahl.
Pingstafton 1923.

Yngve Dahlström
Göta Andersson.
Stockholm. Slite.
Pingstafton 1923.

Lennart Broman
Signe Engström.
Stånga Garda.

Edvin Nilsson
Edny Johansson.
Visby. Gammalgarn.

Albin Johansson
Signe Hansson.
Källunge.
Pingstafton 1923.

Thomas Lithberg
Helga Johansson.
Roma. Vänge.
Meddelas endast på detta sätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Maj 1923
N:r 114

På grund af sjukdom

får jag först nu tillfälle att till alla som visat vänlighet och deltagande vid min makes, f. d. folkskolläraren L. P. Qvibergs bortgång och särskildt till hans forna elever från Gammelgarn som hedrat sin lärares minne, uttala mitt varma tack.
Norrlanda den 18 februari 1915.
ANNA AVIBERG, f. Rönnberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1915
N:r 45

Gotlands fiskare.

Enligt § 3 uti förslaget till bolagsordning för Gotlands läns Fiskeriförsäkringsbolag kan bolaget ej träda i verksamhet, förrän försäkringar tecknats för minst 30,000 kronor af minst 50 försäkringstagare.
För att utröna möjligheten för bolagets tillkomst har beslutats att göra en försöksteckning af försäkringar, innan beslut enligt § 4 om bolagets bildande fattas. Teckningslistor hafva sålunda nu utsändts till följande personer.
Handlanden Gustaf Du Rietz, Gåsemora, Fårö.
Handlanden O. Larsson, Mölner, Fårö.
Fiskaren Joh. Lindholm, Broa, Fårö.
Handlanden K. F. Smitterberg, Fårösund.
Fiskaren John, Sundgren, Lergraf.
Fiskaren L. N. Olsson, Slite.
Fiskaren J. A. Sandelius, Boge.
Fiskaren L. Klintbom, Boge.
Fiskaren O. N. Söderström, Gothem.
Handlanden O. W. Lindahl, Katthammarsvik.
Fiskaren G. Rosvall, Härvik.
Fiskaren Carl Gottberg, Rodarfve, Härvik.
Fiskaren Emil Siggelin, Härvik.
Fiskaren J. Nordberg, Rommunds, Gammalgarn.
Handlanden J. G. Claudelin & C:o, Ljugarn.
Fiskaren N. Hallqvist, Påvala, När.
Handlanden E. Krokstedt, När.
Fiskaren Karl Ulmstedt, Ronehamn.
Konsul G. Cranmér, Ronehamn.
F. d. lotsförman J. P. Södergren, Grötlingboudde.
Hemmansägaren L. N. Hansson, Rembe, Vamlingbo.
Handlanden C. A. Wessman, Vamlingbo.
Fiskaren Joh. Pettersson, Stenstugu, Vamlingbo.
Handlanden Viktor Hansén, Burgsvik.
Tulluppsyningsman A. W. Lundqvist, Burgsvik.
Nämdeman H. N. Hansson, Burgsvik.
Landstingsman Th. Gardell Näs.
Handlanden K. Blomgvist, Hafdhem.
Handlanden Carl Andersson, Eksta.
Fiskaren J. Pettersson, Gustafs, Fröjel.
Fiskaren L. J. Bökelund, Fröjel.
Handlanden E. Smitterberg, Klintehamn.
Handlanden O. H. Nyman, Vestergarn.
Fiskaren A. R. Widing, Vestergarn.
Fiskaren Reinh. Myhrgren, Vestsrgarn.
Fiskaren A. Myhrström, Vestergarn.
Fiskaren Knut Ekman, Gnisvärd.
Fiskaren Herman Toften, Gnisvärd.
Nils Fribergs skeppshandel, Visby.
Fiskaren Edv. Wigström, Lickerahamn.
Fiskaren John Pettersson, Hallshuk.
Handlanden Fritz Kahl Kappelshamn.
Handlanden J. Bäckvall, Storugns.
Fiskaren A. N. Bolin, Ahr.
Ägare af fiskebåtar och fiskeredskap uppmanas att snarast möjligt hos någon af här uppräknade innehafvare af teckningslistor teckna försäkringar.
Beträffande de med dylik försäkring förenade fördelar hänvisas till vid teckningslistorna fogade förslag till bolagsordning äfvensom till de i samtliga Visbytidningar den 21 november 1914 införd a referaten öfver landskamrerare J. G. Löwgrens föredrag på olika platser å Gotland rörande bolagets förutsättningar m. m.
Visby den 15 februari 1915.
K. P. Kuliander.
Lotslöjtnant. Fiskeritillsyningsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Februari 1915
N:r 41

Dödsfall. Lars Petter Qviberg

Tillkännagitves att Gud efter sitt allvisa råd hädankallat min ömt älskade make förra folkskolläraren och klockaren i Gammalgarns församling Lars Petter Qviberg, som efter ett länge buret lidande stilla och fridfullt afled vid Ekeskogs i Norrlanda den 29 jan. k. 1,30 f. m., i en ålder 80 år, 4 m. och 23 dagar; djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, släkt och en stor krets af gamla vänner.
Norrlanda den 30 jan. 1915.
Anna Qviberg.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Genom offentlig auktion.

Fredagen den 5 instundande febr. från kl. 11 f. m. låter Oskar Johansson, Högstens i Gammalgarn genom offentlig auktion försälja 1 par hästar, däraf 1 varmblodigt sto, 4 år, fallet efter Majbol, 3 st. goda mjölkkor, en dräktig kviga, 2 arbetsvagnar, däraf en ny, en lastvagn, ett par grofva arbetskälkar, slåttermaskin, hästräfsa, plogar och harfvar, en gödselvattenbing, enbetssele, en bjällerrem, ett parti bräder och spån.
Betalningsanstånd lämnas godkände köpare till den 1 juli 1915.
Roma i jan 1915.
ELOF HANSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 29 januari 1915
N:r 23

Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1914 – 1915, benäget meddelade genom pastorsämbetena:

Sanda: Födda 21 (7m 14k), död 15 (7m 8k); inflyttade 29 (13m 16k), utflyttade 32 (14m 18k); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 855; ökning 3.

Västergarn: Födda 6 (4m 2k), döda 9 (6m 3k.); inflyttade 8 (5m 3k), utflyttade 26 (15m 11k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 282; minskning 21.

Mästerby: Födda 10 (8m 2k), döda 9 (4m 5k); inflyttade 45 (22m 23k). utflyttade 22 (9m 13k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 455; ökning 24.
Hela pastoratets folkmängd 1,592 personer; ökning 6.

Stenkumla: Födda 8 (3m 5k), döda 10 (6m 4k); inflyttade 41 (18m 23k), utflyttade 31 (13m 18k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 468; ökning 8 personer.

Västerhejde: Födda 14 (8m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 57 (29m 28k), utflyttade 38 (15m 23k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 513; ökning 23.

Träkumla: Födda 6 (4m 2k), döda 8 (6m 2k); inflyttade 10 (7m 3k), utflyttade 31 (17m 14k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 238; minskning 23.
Hela pastoratets folkmängd 1,219; ökning 8.

Stenkyrka: Födda 6 (4m 2k), döda 17 (6m 11k); inflyttade 47 (17m 30k), utflyttade 42 (17m 25k); vigde 3par; folkmängd 31 dec. 694; minskning 6 personer.

Tingstäde: Födda 7 (5m 2k), döda 6 (3m 3k); inflyttade 38 (19m 19k), utflyttade 33 (16m 17k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 474; ökning 6 personer.
Pastoratets folkmängd 1,168; hvarken ökning eller minskning.

Vall: Födda 7 (4m 3k), döda 7 (3m 4k); inflyttade 29 (10m 19k), utflyttade 17 (9m 8k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 328; ökning 12.

Hogrän: Födda 9 (3m 6k), döda 2 (1m 1k); inflyttade 20 (9m 11k), utflyttade 28 (15m 13k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 337; minskning 1.
Pastoratets folkmängd 665; ökning 11.

Vamlingbo: Födda 18 (8m 10k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 21 (12m 9k), utflyttade 40 (18m 22k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 643; minskning 11.

Sundre: Födda 5 (4m 1k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 9 (4m 5k), utflyttade 4 (2m 2k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 199; ökning 5.
Pastoratets folkmängd 842; minskning 6.

Vänge: Födda 6 (2m 4k), döda 13 (9m 4k); inflyttade 30 (18m 12k), utflyttade 29 (13m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 649; minskning 6.

Buttle: Födda 6 (3m 3k), döda 5 (4m 1k); inflyttade 14 (9m 5k), utflyttade 19 (7m 12k); vigde 2 par; folkmängd 331; minskning 4.

Guldrupe: Födda 4 (3m 1k), döda 6 (2m 4k); inflyttade 6 (2m 4k), utflyttade 6 (3m 3k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 249; minskning 2.

Tidningen söderklippt saknar en socken…. (Gutar Förr)

Östergarn: Födda 10 (6m 4k), döda 14 (8m 6k); inflyttade 32 (14m 18k), utflyttade 10 (2m 8k); vigde 3 par, 1 borg.; folkmängd 31 dec. 626; ökning 18.

Ardre: Födda 11 (5m 6k), döda 5 (2m 3k); inflyttade 28 (12m 16k), utflyttade 27 (11m 16k); vigde 2 par; folkmängd 31 dec. 534; ökning 7.

Gammelgarn: Födda 9 (4m 5k), döda 10 (8m 2k); inflyttade 19 (7m 12k), utflyttade 23 (8m 15k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 409; minskning 5.
Pastoratets folkmängd 1,569; ökning 20.

Alfva: Födda 12 (6m 6k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 31 (11m 20k), utflyttade 29 (17m 12k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 487; ökning 4; äldste församlingsmedlemmen 82 år.

Hemse: Födda 19 (8m 11k), döda 10 (5m 5k); inflyttade 53 (19m 34k), utflyttade 65 (30m 35k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 845; minskning 3; den äldste 92 år.
Pastoratets folkmängd 1,332; ökning 1 person.

Follingbo: Födda 17 (9m 8k), döda 2 (2k); inflyttade 64 (35m 29k), utflyttade 45 (19m 25k); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 531; ökning 34.

Akebäck: Födda 5 (3m 2k), döda 6 (1m 5k); inflyttade 6 (4m 2k), utflyttade 17 (12m 5k); vigde intet par; folkmängd 31 dec. 125; minskning 12.
Pastoratets folkmängd 716; ökning 22.

Hejde: Födda 10 (1m 9k), döda 6 (4m 2k); inflyttade 21 (11m 10k), utflyttade 32 (7m 25k); vigde 8 par; folkmängd 31 dec. 583; minskning 7.

Väte: Födda 12 (6m 6k), döda 8 (3m 5k); inflyttade 39 (19m 20k), utflyttade 27 (12m 15k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 603; ökning 16.
Pastoratets folkmängd 1,186; ökning 9 personer.

Maretbo: Födda 7 (2m 5k), döda 5 (3m 2k); inflyttade 35 (13m 22k), utflyttade 43 (24m 19k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 368; minskning 6.

Lummelunda: Födda 9 (5m 4k), döda 7 (5m 2k); inflyttade 25 (17m 8k), utflyttade 28 (14m 14k); vigde 3 par; folkmängd 31 dec. 379; ökning 1.
Pastoratets folkmängd 747; minskning 5 pers.

Väskinde: Födda 28 (17m 11k), döda 13 (3m 10k); inflyttade 70 (35m 35k), utflyttade 62 (32m 30k); vigde 4 par; folkmängd 31 dec. 798; ökning 23; äldste medlemmen 89 år.

Bro: Födda 7 (3m 4k), döda 7 (4m 3k); inflyttade 16 (8m 8k), utflyttade 31 (14m 17k); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 302; minskning 15; den äldsta 88 år.
Pastoratets folkmängd 1,100; ökning 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 7 januari 1915
N:r 4

Hafvet ger åter.

I lördags förmiddag hittades i Själviken liket af fiskaren Olof Gardell från Svartdal i Gammalgarn, hvilken som bekant var ett af de fyra offer, som under stormnatten till 14 sistlidne november kräfdes af hafvet utanför östkusten af Gotland.
Liket var nästan alldeles naket. Under kroppens rullning i hafvet hade kläderna, utom stöflarne, så godt som fullständigt afslitits, men kroppen företedde dock inga vidare skador.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 4 januari 1915.
N:r 2