Rättegångs- och polissaker.

Södra häradsrätten.
(Tredje sammanträdet 27—28 Oktober å Skogs.) Följande utslag afkunnades: I målet mot t. handl. O. Bokström angående barnuppfostringshjelp, kunde Anna Jacobssons käromål ej bifallas, enär Bokström begått den ådömda värjemålseden.

— Till boskilnad dömde häradsrätten mellan hustru M. Bolander och hennes man skräddarev K. H. Bolander.

— I tvisten mellan Olof Mårten Bodin och F. Jacobsson, Hemmor, angående bättre rätt till den s. k. Nygårdsdyan, tilldömdes denna bättre rätt käranden Bodin.

— Den talen för ärekränkning, d. v. s. utspridande af rykte att ha begått olofligt tillgrepp, som hustru Niklas Larsson anhängiggjort mot Kristina Olsson kunde ej af häradsrätten bifallas såsom ej lagligen styrkt.

— »Klubbekriget i Hemse» fick vid detta sammanträde sin afslutning. Då f. handl. Johan Bokström blifvit genom halft bevis öfvertygad om att ha begått våld mot skräddaren Nils Persson ålades han att med ed fria sig härifrån, Men då äfven Persson och hans hustru, instämda af Bokström, syntes rätten med halft bevis öfvertygade om att icke heller ba varit oskyldiga, ådömdes äfveu de värjemålsed, hvarigenom Persson skulle fria sig från att ha slagit Bokström och hustrun från att ha kallat honom »skojare».

— För djurplågeri, begagnande till upprepade körslor af mycket selbruten häst, dömdes Johan Bokström, mot sitt nekande, att böta 50 kronor.

— I målet mot O. Nilsson, Ringome i Alfva, svarande, angående beskyllningen för att ha slagit Johan Bokström med en lykta, ogillades åtalet såsom ej styrkt och som Bokström fört falsk talan emot Nilsson dömdes han härför att böta 100 kronor samt utgifsa 50 kronor i ersättning åt Nilason.

— Den revers, som J. T. Levander, Sixartve i Näs fordrade betalning för af bröderna J. och O. Bokström, dömdes nu svarandena gementsamt eller den det bäst gälda gitter att till käranden utgifva det omstämda beloppet samt derjämte 66 kronor i rättegångskostnader, Oskar Bokström dömdes dessutom att utgifva 100 kronors vite för ej iakttagen personlig inställelse.

— För olaga utskänkning af maltdrycker dömdes värdshusidkaren L. Miihrer i Hemse att böta 15 kronor.

— Det åtal, com väckts mot handl. Anton Jacobsson, Fardhem, för oloflig vinutskänkning ogillades, enär mot svarandens nekande fall bevisning ej kunnat åstadkommas derom att detta var en annan förseelse än den, för hvilken han blifvit förut dömd, och skulle åklagaren ersätta sv. med 15 kronor samt utgifva vittnesersättningar.

— I målet mellan husbonden N. Jacobsson, Bara i Etelhem, kärande, och arbetaren Bomqvist, Bara, svarande, angående oloflig vedtägt, biföll häradsrätten icke kärandens talan liksom ej heller svarandens mot käranden gjorda ansvarsyrkande.

— För djurplågeri dömdes arbetaren Alfred Olofsson, Orleifs i Alskog, att böta 15 kronor.

— Till skilnad i äktenskapet dömde häradsrätten mellan Petter Jakobsson, Jakobs i Ejsta, och hans hustru Britz Jakobsson.

— För falsk värjemålsed i ett förut refereradt mål angående hästköp, men hvilken ed svaranden sedan, innan i saken dömts, återtagit, dömdes hemmansägaren T. Berggren, Gervalds i Vamlingbo, till 6 månaders fängelse.

Med ed friade sig Reinhold Johansson, Krasse Grund i Guldrupe, från taderskapet till ogifta Anna Lindstedts barn och husbondesonen Karl Niklas Felix Jacobsson i Burs, från faderskapet till ogifta Karolina Jacobssons barn.

— Edgång var i ett liknande mål, instämdt af Emma Larsson, ålagd f. husbonden Olof Johannes Reinhold Ahlin, Hejde. Då emellertid pastors intyg var af det innehåll, att Ahlin, som icke ordentligt besökt presten, ej kunde anförtros edgång, beviljades han uppskof härmed, men dömdes att utgifva 25 kronor i vite för det han ej stält sig häradsrättens föreläggande, i fråga om inhämtandet af edens vigt och betydelse, till efterrättelse.

För stenkastning på vakten vid lägret å Visborgs slätt någon atton afton i somras under pågående möte, samt bråk och oljud, så att de måst omhändertagas af patrull, hade kronolänsman Svallingsson, instämt murarne J. Berglund och Aug. Melin samt slagtaren Viktor Löfqvist, alla från Visby.

Svarandena bestredo genom sitt ombud, skrifvaren P. Flygare, att på något sätt ha förfördelat lägervakten, utan voro de alldeles oskyldiga. För att åstadkomma bevisning erhöll åklagaren uppskof till andra rättegångsdagen af vårtingets första sammanträde.

För oloflig ölförsäljning vid senaste stortorgdagen på Sandesrum i Grötlingbo voro instämda hustrurna Anna Johansson och Anna Vengström från Visby. Båda erkände skriftligen. Utslag första rättegångsdagen af nästa sammanträde.

— För samma förseelse å samma tid och plats var likaledes instämd f. hemmansägaren Adam Niklas Vestberg i Hemse. Han bestred stämningen, enär han och hans hustru endast hade vid försäljningen biträdt hr Frans Lysholm, hvilken ägde rättighet att för Bryggeribolaget i Visby vid ofvannämda tillfälle utskänka maltdrycker. Vestberg och hans hustru hade skött försäljningen i ett stånd, hvilket varit förbundet med ett tält der Lysholm hållit till. Detta vitsordades af åklagaren. Utslag första rättegångsdagen af nästa sammanträde.

Ärliga själar. T. f. kronolänsman Sv. Lindström hade instämt drängen Teodor Olofsson, Domartve, och Axel Teodor Andersson, Stale i Rone, för det de en afton i sietlidne September månad på allmänna landsvägen strax invid Rone kyrka öfverfallet drängen J. Bolin med hugg och slag, hvarvid Bolin tillfogats af Olofsson ett 10 centimeters långt sår i högra armen och ett mindre i venstra underarmen. Svarandena voro dessutom instämda för att ha fört oljud.

Bolin fick redogöra för förloppet af slagsmålet, dervid han mycket ärligt bekände att han, efter det man »gurglat» åtskilligt, blifvit förargad på Olofsson och gifvit honom en snyting», då denne dragit knif och tillfogat honom de båda såren, hvilka enligt läkares utsago, icke komme att medföra men för Bolin.

Teodor Olofsson vitsordade Bolins uppgifter.
Ha: hade fått två snytingar af Bolin, innan han tog till knifven, som han på domarens uppmaning mycket ärligt framvisade. Anderssons deltagande i kalabaliken inskränkte sig, enligt Bolins och hans enstämmiga utsago, derhän att de båda slagit efter hvarandra utan att! träffa någondera, hvarför åklagaren afstod från ansvarsyrkande mot honom.

Svarandena framvisade qvitto på att de gemensamt betalat Bolin 50 kronor i förlikning, vid hvilket förhållande åklagaren upplyste, att anm älan till honom var gjord före detta qvittoa datum, Olofsson tyckte nu att skulle han, sedan han betalat, dertill plikta för knifstingen, så borde också Bolin stånda ansvar för sina »snytingar», men det yrkandet återtog han sedermera. — Utslag första rättegångsdagen nästa sammanträde.

Ett vattenmål. Hemmansägarne Jakob Larsson, A. Svensson och Olof Pettersson, Hallgårds, Anders Andersson och L. Nyman Bockes samt Nils Jacobsson och P. Böklund, Rovide, alla i Fröjel, hade instämt ägarne af Grymlings såg i Ejsta, Per Rosendal och Jakob Hederstedt, med yrkande om skälig ersättning för den förlust de lidit derigenom att svarandena dämt upp vattnet på deras kringliggande ägor, hvilkas växtlighet derigenom tagit skada.
Svarandena bestredo alla ersättningsyrkanden. Visserligen kunde de medgifva, att ifrågavarande marker kunde i någon liten mån lida af det uppdämda vattnet, men härför ville de ej gifva större ersättning än förut varit medgifven kärandena, nämligen fri försågning af vissa träpartier. Kärandena påstostodo sig icke längre kunna vara nöjda med denna ersättning, då deras lidande marker efter laga skifte nu blifvit betydligt större.
Såsom bevis för att de hade rätt att dämma upp vattnet, framlade svarandena en handlipg från år 1782, utgörande ett protokoll öfver en syneförrättning, som kronofogden hållit just med anledning af en likadan tvist som denna, hvarvid förlikning ingåtts med vilkor att de kring sågen boende åborna fiage något litet fri försågning. Detta dokument ville kärandena, hvilkas talan fördes af kronolänsman Svallingsson, icke tillerkänna något som helst värde.
A kärandens sida hördes såsom vittnen hemmansägarne Petter Boberg och Johan Cederlund. Tillsammans med kommissarien hade de hållit syn å de genom det uppdämda vattnet lidande markerna dels medan vattnet stod öfver dem dels sedan vattnet bortgått, och hade då funnit växtligheten på de öfversvämmade markerna sämre än på dem, som icke stått under vatten och var deras öfvortygelse att detta berodde just på det uppdämda vattnet. De värderade kärandenas förluster till belopp växlande mellan 45 och 5 kr.
Svarandena ansågo dessa belopp för höga, ville icke lemna annan ersättntng än fri försågning. Kärandena öfverlemnade målet, men svaranden begärde och erhöllo uppskof till andra rättegångsdagen af första vårseammanträdet då svarandena skola vara beredda att i allo stycka det de äga rätt att utan någon som helst ersättning dämma upp vattnet öfver kärandens marker.

Handl. A. D. Ahlberg i Visby gjorde vid detta sammanträde sina slutpåståenden mot fru Matilda Berger för det hon fråntagit hans minderårige son dennes karamellådor samt nekat honom handla på Visborgs slätt. Såsom skäl för att han, Ahlberg, dock hade rätt dertill åberopade han en till militärbefälhafvaren stäld ansökan om rätt till försäljning af tobak och snus i stånd. Denna hade afslagits, hvadan enligt Ahlbergs mening rättighet vore honom medgifven att idka handel utan stånd. Han fordrade 118 kronor i ersättning.
Äfven å svarandesidan öfverlomnades målet. Utslag vid tingets slut.

För ärekränkning hade Anna Andersson, Botvide i Öja, instämt hustru Gustafva Andersson, hvilken skulle ha beskylt käranden för att ha köpt en skinka med vetskap om att den var stulen från svaranden, hvarjämte hon skulle ha gifvit Anna Andersson några tillmälea, som icke gerna återgifvas i tryck.
Två vittnen, P. Lindqvist och Ludvig Rosengren, intygade, att svaranden sagt, det käranden köpt skinkan, men kunde ej påstå, att svaranden beskylt henne för att ha afvetat att den var tjufgods. De omnämda tillmälena hade käranden emellertid fått.
Svaranden bestred vittnesmålen om hon också hade yttrat något om käranden hade detta skett i svarandens eget hem endast i närvaro af husfolket. Utslag vid tingets slut.

Om barnuppfostringshjelp| hade ogifte Kristina Vallin i Hablingbo instämt drängen Jakob Mattsson Vastäde. Han nekade för faderskapet, Käranden begärde uppskof, tills ett hennes vittne hunnit fylla 15 år. Besked meddelas vid tingets slut.

För olaga utskänkning af bränvin hade kronolänsman Lindström instämt Oskar Duse, Kodings i Hemse. Han erkände, och utslag afkunnas vid tingets slut.

Om bättre rätt till fiske hade förre nämdemannen Johan Engström, Mafrids i Vestergarn, instämt husbönderna Gabriel Bolin och Karl Carlsson derstädes.
En ström hade en gång i tiden ägt en del af Stora Mafrids, men vid olika tilifällen försålt denna del i 6 lotter. Dessa lotter hade ansett sig ha efter storlek del i idfisket i den genom ägorna löpande ån, så också svarandena, som äfven, ehuru ej i första hand, köpt hemmansdelar af Engströms egendom. Men nu påstod Engström, att med dessa senare ägolotter aldrig följt någor fiskerätt, utan hade han behållit denna sjelf. Detta bestredo svarandena. Särskildt gälde det ett tillfälle 18—19 April i år, då Engström velat dela den fångade fisken, utan att ens ha sjelf satt ut några ryssjor. z Åtskilliga vittnen hördes, hvilka skulle intyga, att Engström verkligen lagt ryssjor 18 —19 April. Ingen kunde dock upplysa derom, utom ett vittne, som vid sagda tillfälle sett E. upptaga en ryssja, som han dock icke visste om Engström verkligen ägde.
Käranden uppträdde under rättegången mycket hetsigt, så att han t. o. m. en gång af domaren blef utvisad, och åklagaren yrkade ansvar å honom för oskickligt beteende inför rätta. Svarandena erhöllo uppskof till till andra rättegångsdagen af första vårsammanträdet.

För att ha misshandlat på det grymmaste sätt en ko, tillhörig hustru Hejdenberg, Forssa i Hejde, var af kronolänsman Svallingsson instämd hustru Kajsa Vessman, Skogs i Hejde. Hon nekade. De skador djuret lidit hade det fått genom att sticka in hufvudet i en svarandens gärdesgård, från hvilken hon befriat kon.
Hon hörde ett par vittnen, som intygade att kon icke varit illa medfaren. Åklagaren begärde, att svaranden skulle åläggas edgång, i hvilket yrkande svarande sjelf instämde.
Utslag meddelas vid tingets slut.

Till syssloman i f. d. handl. Johan Bokstroms konkurs utsågs hr Aug. Nordstedt å Klinte. Gäldenärens hustru begärde boskillnad.

Vådaed aflades af landtbrukaren O. Knudsen i anledning af en vid Myrungs i Linde 23 Mej i år timad mindre eldsvåda.

Domareed aflades vid detta sammanträde af nyvalde nämdemannen för Hejde ting godsägaren V. Wöbhler, hvilken derefter tog säte i nämden.

Gotlands läns landsting,

det 28:de lagtima, har i dag sammanträdt. Sedan k. m:ts förordnande för häradsh. Waldenström att vara tingets ordförande blifvit uppläst, helsade han tingets ledamöter välkomna till de förhandlingar och avogelägenheter, som tillhöra landstingets uppdrag. Förlidet år mottog han med tvekan, förordnandet att leda tingets förhandlingar, men med hågkomsten af den välvilja, det tillmötesgående och öfverseende, som under fjorårets ting mötte honom, hade han mottagit förnyadt förordnande utan tvekan i hopp att fortfarande få röna uttrycken af samma känslor. I de många frågor, som från länsstyrelsen voro till tinget hänskjatna, hoppades han att tinget skulle från landshöfdingens sida få påräkna all den sak: kunskap och allt det intresse, som han alltid visat för länets angelägenheter.
Vid derefter förrättadt upprop befunnos samtlige ordinarie ledamöter närvarande, hvadan finget utgöres af följande personer:

För Visby stad:
Lektor Bergman.
Fabrikör Hellgren.
Bankdirektör Petterson.
Häradshöfding A. Waldenstöm.
Bankdirektör G. Kolmodin.
Öfverstelöjtnant P. F. Ihre.

För norra häradet:
Kapten Broander.
Nämdem, L. Granberg, Granskogs, Dalhem,
Landtbr. L. N. Eklund, Nygårds, Fole,
Landtbr. O. L. Björkegreo, Angelbos, Läbro,
Nämdem. O. Löfvenberg, Laubage, Stenkyrka,
Direktör Gardell, Stenstugu, Endre,
Riksdagsm. P. Larsson, L:a Fole, Fole
Hemmansäg, L. P. Bodin, Grausne, Lokrume,
Landtbr. M. Larsson, Skäggs, Veskinde,
Nämdem. L. P. Christensson, Norrbys, Hörsne,

För Södra häradet:
Nämdem. O. N. Bolin, Gandarfve, Alfva,
Husbonden L. Pettersson, Hallbjens, Lau.
Husbonden J. Ohlsson, Kyrkeby, Etelhem,
Husbonden J. Hägg, Hägvalds, Gerum,
Nämdem, F, Hermansson, Hafvor, Hafdhem,
Riksdagem. L. Norrby, Stenstugu, Fardhem,
Nämdem. O. R. Pettersson, Liffride, Stånga,
Hemmansäg. J. Uddiv, Ungbåtels, Stånga,
Nämdem. J. F. Sahlsten, Sallmunds, Mästerby,
Hemmansäg, O. Pettersson, Hallute, När.

Till sin vice ordförande uteåg tinget med 22 röster riksdagsman P. Larsson.
Föredragningslistan genomgicks derefter, hvarvid de ärenden utsöndrades, som ansågos kunna till omedelbart afgörande företagas. För de öfrigas förberedande be handling tillsattes följande 10 utskott, hvarvid till grund för valen lågo af vid föregående landsting utsedde komiterade uppgjorda förslagslistor:
1:a utskottet (sjukvården): hrr Valdenström, Hellgren, L. Granberg, L. N. Eklund, J. Hägg.
2:a utskottet (skogs- och mossodling):hrr M. Larsson, F. Hermansson, L. Norrby.
3:e utskottet (blind- och dötstumundervisning): htr Valdenström, H. Pettersson, P. Larsson.
4:e utskottet (fiskerinäringen): hrr O. L. Björkegren, K. V. Gardell, L. Pettersson.
5:e utskottet (folkhögskolan): hrr G. Kolmodin, Broander, P. Larsson, O. N. Bolin, O. R. Pettersson.
6:e utskottet (Fornsal och slöjd): hrr Bergman, L. P. Bodio, J. Ohlsson.
7:e utskottet (premiering af hästar och nöt): hrr Broander, L. P. Christensson, J. Uddio, J. F. Sahlsten, Olof Pettersson, Hallute.
8:e utskottet (utgiftsstaten): hbrr Bergman, H. Pettersson, P. F. Ihre.
9:e utskottet (protokollsammandraget): hrr Valdenström, Kolmodin, Ihre: 10:e utskottet (valförslagen): hrr Hellgren, O: Löfvenberg, M. Larsson, O. N. Bolin, L. Norrby.
— Riksdagens förslag till ändrivg i landstingsförordningen, hvarigenom = bestämmes, att tjenstgöringstid för landstingsmån skall vara två år, räknade från och med 1 September det år, då valet skett, bifölls af tinget.
— Landshöfding Poignant utvecklade derefter i ett längre anförande motiven till de framställningar, som af länsstyrolsen gjorts till landstinget.
Hvad först anginge den afregeringen understälda frågan om lasarettsläkarnes aflöning och tillsättning m. m., så ville han som ett uppslag nämna den mening som länsstyrelsen sannolikast komme att omfatta. Lättast vore frågan om pensioneringen, ty det vore en gifven fördel för landstinget att fritagas från sin nuvarande skyldighet härutinnan. Staten har gifvit pensionsrätt åt landtmätare och må ock kunna ge sådan åt lasarettsläkare, I fråga om aflöningen hade medicin.-styr. varnat ländstingen för att helt skjuta ifrån sig denna, hvarigenom landstingen förlorade makten att ordna sitt sjukväsende. Bättre vore då att staten lemnade ena hälften och landstingen den andra.
Rörande tillsättningen af dessa platser borde k. m:t utnämna efter förslag af medicinalstyrelsen och: förord inom förslaget af lasarettsdirektionerna.
Till den qvinliga kursen vid folkhögskolan voro 250 kr. begärda, ett anslag som visat sig väl behöfligt. Lärarne uppoffrade 2 månader af sin lediga sommartid för att gratis undervisa.
Beträffande anslaget till en fiskeritillsyningsman påpekades, att just nu vore en gynsam konjunktur att af statsmedel få bidrag till fiskeväsendet, sörskildt till förbättring af fiskehamnar. Sådant kunde naturligtvis endast lemnas åt sådana orter, der fiskeritillsyningsman finnes.
Det begärda anslaget till mosskulturen ar 500 kr. för ett år torde kunna nedsättas till 300, om anslaget finge utgå för 3 år med fria händer för hushållningssällskapet att sjelf ordna saken eller låta mosskulturföreningen anställa rön. Mycket vore ännu outrönt: t. ex. huruvida myrkorn vore lika dugligt maltkorn som korn vuxet på fastmark.
Hästpremiering efter Skaraborgssystemet voro icke opröfvad: sådan hade skett i Östergötland. För framtiden kunde man hoppas bidrag af statsmedel härtill. Det anslag, som nu begärdes af 500 kr., att utgå hvartannat år, kunde då nedsättas till 250 kr.
Äfven i fråga om anslaget till nötpremtering kunde man framdeles vänta nedsättning.
Vederbörande synas ha kommit till insigt af obilligheten att äfven små län finge bidraga till lika belopp med statsbidraget. Gotland borde t. ex. aldrig behöfva lemna mera än hälften mot staten.
Till folkhögsskolan begärdes anslagets förnyande för 9 år för att möjliggöra inköp af eget hus, Hushållningssällskapet hade köpt tomt och tänkte bygga åt skolan, blott man hade visshet för hyresbeloppets utgående under 9 år. Då hunne bygnaden dermed amorteras.
De törenade landtmanna- och folkhögskolornas ekonomi var nu sådan, att från landstinget lemnades till folkhögskolan 2,000 och af staten 2,000 samt dessutom af staten till landtmannaskolan 4,000 kr. Kanske skulle man vid bygnadens uppförande ock kunna räkna på enskildes offörvillighet genom gåfvor ät materialier. Den af artisten Hägg kostnadsfritt lemnade ritningen kunde tjena som ett mönster för ritningar till bostäder från det praktiska Eagland. Hvar enda detaljritning hade han dessutom lofvat utan ersättning lemna. Den nya lokalen skulle för öfrigt äfven inrymma en frökontrollanstalt, der undersökningar liksom f. n. är fallet komme att utföras mot 1/3 af den taxa, som vid sådana annars är vanlig.
Landstingets revisorer hade anmärkt att af 10 landstingsmän 14 resor i landstingets ärenden blifvit debiterade i strid mot reglementet, som bestämmer, att der jernväg finnes sådan skall användas.
I öfverensstämmelse härmed hade revisorerna uträknat att följande landstingsmän fått betalda för höga reseräkningar, nemligen:

Revisorerna hade derför yrkat, att de öfverskjutande beloppen skulle till landstingskassan återbäras.
Det uppstod en stunds tystnad i salen efter berättelsens föredragning. Ordet begärdes af hr Bergman; rom, då det anmärkta förhållandet sannolikt tillkommit af missförstånd af hvad lag stadgar, yrkade bifall till hvad revisorerna hemstält. Sedan ordföranden erinrat, att strängt formelt vore rätta formen att tinget beslöte väcka talan hos vederbörande om åläggande af med!ens återbärande och br Kolmodin instämt med hr Bergman, beslöt tinget att medlen skulle genom tingets kamrer infordras och att om dervid någon vägran förspordes göra frågan derom på framtida pröfning beroende.
— Landstinget åtskildes derefter kl. 1/2 12 för att egoa återstoden af dagen åt utskottsarbeten och qvällen åt supé på länsresidenset.

Folkhögskolebestyrelsen

har vid sitt senaste sammanträde fördelat statsanslaget (450 kr.) till understöd åt qvinliga elever på följande sätt: Selma Olsson Hablingbo 10 kr.; Desideria Jakobsson Kräklingbo 10; Hulda Konradsson Hablingbo 10; Emma Mattsson Hablingbo 10; Emma Nilsson Hafdhem 10; Matilda Pettersson Väte 20; Maria Johansson Tofta 20; Amalia Lagergren Hafdhem 20; Emma Östergren Vamlingbo 20; Josefina Södergren Vamlingbo 20; Maria Hansson Öja 20; Selma Hansson Bilte 20; Amanda Tomson, Eskelhem 20; Hilda Elisson Klinte 20; Amalia Jakobsson Fide 20; Manna Olsson Ardre 20; Hulda Tomasson Väte 20; Emma Osterman Fide 20; Anna Herlitz Halla 28; Laura Ahlbom Hemse 28; Vilbelmina Falk Stånga 28; Agnes Berggren Fide 28; Johanna Boberg Sanda 28.
Dessa belopp finnas att afhemta hos skolans föreståndare.
Till landtmannaskolan hade 10 anmälningar ingått. Till frielever med understöd af kr. 16: 67 i månaden så länge kursen varar, samt med stipendium af 200 kr. till 18 månaders kurs i Skåne antogos: Rikard Vedin, Etelhem, Gunnar Bodin, Lokrume, Johan Jakobsson, Viklau, Arvid Vittberg, Mästerby, Kristian Johansson, Fardhem och Johan Broström, Fårö.
Dessutom antogs Gustaf Schoug från Östergötland.
Äfvenledes beslöt styrelsen att förnya sin framställning till landstinget om anslag af 250 kronor.

Med lusttågen

norr och söderifrån till Etelhem i går följde omkring 500 personer, deraf bortåt 200 från stationerna utefter banan.

Riksdagsmannaval

för södra domsagan förrättades igår, då nuvarande ombudet hemmansägaren Ludv. Norrby i Fardhem omvaldes med 278 röster. Motkandidaten hemmanvsägaren Kristoffer Johansson i Hogrän erhöll 192 röster.
I valet deltogo endast omkring 23 procent af de röstberättigade.
Jämfördt med närmast föregående val visar detta (494 röstande) något större lifaktighet än valet på hösten 1887 (285 röstande), men kan icke jämföras med valet till Majriksdagen 1887, då icke mindre än 998 valsedlar aflemnades.
Hr Norrby erhöll till Majriksdagen 869 röster och 253 röster på hösten &r 1887.
Hr Kristoffer Johansson, som en gång i början af 1880-talet erhöll 199 röster och hvars kandidatur sedan låg nere, fick vid valet på hösten 1887 endast en enda röst.
Resultatet är kändt från alla socknar utom två:

1) Pettersson, Odvalls 1 röst.
2) Kapten Vennemo 3 röster.
3) O. R. Pettersson, Stånga 2 röst:r.
4) J. Vessman, Hogrän 2 röster.
(* 1 sedel kasserades.
(** 3 sedlar kasserades.

Stefaniegillet

firade, såsom på annat ställe i dagens nummer meddelas. Sin tionde årsfest i Hemse i går. Dervid föredrogs revisionsberättelsen, af hvilken framgick att sällskapets kassa uppgår till omkring 380 kronor, hvarefter ansvarsfrihet beviljades.
Till ordförande återvaldes konsul L. Cramér å Ronehamn, till sekreterare och skattmästare handlandena Jacques Broander och Gustaf Cramér,
Till värdar vid nästa årsmöte, som kommer att firas i Etelhem utsågos handl. Grönstrand och Ölsson i Etelhem.
Konsul. Cramér var ej närvarande vid gillet, utan fungerade doktor Sätervall som tillfällig ordförande.

Rättegångs- och polissaker.

Södra härdsrätten.
För djurplågeri hade å angifvelse af husbonden Tomas Berggren, Gervalds i Vamlingbo, instämts husbonden Olof Niklas Ronqvist, Olofs i Öja.
Som mot svarandens nekande åtalet icke styrkte, ogillades detta, och som angifvaren ansågs hafva utan skäl angifvit svaranden, dömdes den förre att utgitva förskjutna ersättvivgar.
— För samma brott samt fylleri dömdes husbonden Johan Jakobsson, Butjerfvei Alfva att böta sammanlagdt 25 kronor.
— För samma brott, nämligen att ha till körslor användt en selbruten häst, dömdes husbonden Oskar Duse, Rodings i Hemse, att böta 20 kronor.

För våld, sparkningar och knytnuäfslag mot Karl Eriksson, Ganne i Burs, dömdes arbetskarlen Anton Pettersson & Ganne grunad att böta 25 kronor.

Till fem kronors böter för det han genom försummelse låtit får inkomma å husbonden Petter Cederlunds, Otes i Sanda, ägor dömdes husbonden Lars Hansson dersammastädes.

För olaga utskänkning ef bränvin dömdes handl. Klas Nilsson i Grötlingbo att böta 30 kronor samt utgifva försäljningsafgift med 56 kr. 25 öre.

Till ansvar för skadegörelse m. m, bade förré husbonden Olof Johannes Reinhold Ahlin, Väntinge i Hejde, instämt enkan Anna Hederstedt m. fl. Som mot Auna Hederstedts nekande Ahlin icke i ringaste mån styrkt, att Hederstedt utspridt, att Ablin vore fader till ett af ogifta Emma Larsson i Maj 1889 framfödt barn, ogillades Ablins talan mot Anna Hederstedt i denna del af målet. Ehuru Emma Larsson erkänt att hon utspridt enahanda rykte blef dock, på grund af hvad i målet förekommit, Ahlins mot Emma Larsson framstälda ansvarsyrkande äfveuledes ogilladt. Men enär Emma Larsson erkänt att hon ev dag under sistlidne September å Vantinge utfartsväg utlagt stenar och andra hindrande föremål samt Anna Hederstedt brustit åt förelagd ed och således måste anses ha deltagit i gerniagen, dömdes de hvar för sig att böta 15 kronor.

För hemfridsbrott och våld var instämd arbetskarlen Johan Larsson, Ejmunds grund i Gerum. Från åtalet för våld friade han sig med ed, men för hemfridsbrott dömdes han att böta 15 kronor.

För fylleri och oskickligt uppförande i tingssalen dömdes skomakaren Adolf Johansson från Burgsvik att böta 40 kronor sawt för vanvördigt yttrande mot rätten 25 kronor.

Att meded fria sig från att icke ha öfverskridit sin nyvjanderävt af Bara hemman i Etelhem dömdes arrendatorerna A. V. Fransson och F. A. Bomqvist.

För olaga sliketägt dömdes husbonden Per Cederlund, Otes i Sundre, att böta 5 kr.

Hästbyte. Tomas Berggren, Gervalås, Vamlingbo, hade bytt häst med O. N. Ringqvist, Olofs, och dervid försäkrat att hästen ej hade några fel. Emellertid flöjde hästen. Stämd af Ronqvist, svor Bergren på att han ej afvetat denna ovana. Emellertid återkallade han sedan eden, och då han derigenom ansågs varit medveten om hästens fel, dömdes Berggren vid vite af 50 kronor att återtaga sin häst och lemna Ronqvist hans djur samt eg den senare ett ersättningsbelopp af 65 kronor.

Vid arrendeauktion

å indragna länsmansbostället 1/2 mantal Odvalls i Stånga har högsta anbudet afgitvits af L. G. Larsson, Nygårds i Etelhem, med 375 kronor, hvilket anbud af länsstyrelsen tillstyrkts till antagande.

Burs och Garda hushållsgille

sammanträdde i går i Etelhem, Resultatet af nötutställningen blef följande:

Tjurar:
Ammon, L. Lagergren, Gumbalde 3:e 5 kr.
Svante, J. Pettersson, Lillrone, Lye 3:e 5 kr.
Bellman, L. Hansson, Jugenäs(extra) 3:e 5 kr.
Brusell, L. Hansson, Jugenäs(extra) 3:e 5 kr.
Lutteman, J. K. Ahlberg, Snosarfve 2:a 10 kr.

Kor:
Maxa, H. Hjorier, Ungbåtels 2:a 10 kr.
Brocka, O. Jacobsson, Vestringe 2:a 10 kr.
Kona, Olof Kolmodin, Tenglings 3:e 5 kr.
Maja, N. Pettersson, Botes 3:e 5 kr.
Berta, O. Levin, Kyrkebys 3:e 5 kr.
Grima, K. Jabobsson, Romunds 3:e 5 kr.
Rosa, L. Jacobsson, Snovalds 3:e 5 kr.
Dessa, L. Jacobsson, Snovalds 3:e 5 kr.
Ulema, O. N. Krusell, Lye 3:e 5 kr.
Blomma,B. Vestberg, Lye 3:e 5 kr.
Netta, J. Pettersson, Lillrone, Lye 3:e 5 kr.

Qviga:
Lilja, J. Pettersson, Lillrone, Lye 3:e 5 kr.
Utstälda voro 6 tjurar, 22 kor och 4 qvigor.
Prisdomarena uttalade att utställningen varit af de jämnaste de varit i tillfälle att se, ehuru djuren icke varit af den utmärkta beskaffenhet som t. ex. i Dalhem. Hvad de premierade tjurarne angår, hade de erhållit pris icke så mycket på grund af sina utmärkta egenskaper i allmänhet, som fastmer på grund af det föredömliga deri att de voro körda och sålunda vackra exempel på, hvartill man verkligen kan använda tjurarne.
Vid påföljande gillessammanträde beslöts att ledamöterna i taxeringsnämden skulle inväljas till ledamöter i hushållningssällskapet. Landshöfdingen omnämde landtbruksutställningen i Göteborg nästa år och uttalades af gillet att deltagare deri nog vore att påräkna, om resan dit blefve billig. I allmänhet användes ännu inom gillets område treskiftesbruk, ja, till och med tvåskiftes på vid stränderna belägna ställen. Växelbruk förekom nästan icke alls. För öfrigt hade jordbruket under flera år legat i lägervall på grund af pågående laga skifte. Åkelösa myr, som inköpts af hr D. A. Malmros, hade börjat dikas för odling till hösten. Foderbetor hade odlats af ett par landtbrukare, men icke slagit väl ut, antagligen på grund af orätt skötsel. Squareheadhvete hade ej inom gillet användts, men förordades nu. Väderlekstelegram kunde ou erhållas två gånger dagligen och genom öfverenskommelse med Gotlands Allehanda kunde desamma blifva pr telefon meddelade. Ötfvergödnving af ängarne förekom sparsamt. Uttalades behof af en ängsharf, om hvars anskaffande till landtmannaskolan hushållningssällskapet ville söka gå i författning. Gödseln började att bättre tillvaratagas och på åtskilliga ställen funnos nu riktiga gödselstackar.
Mejeri ansågs ej behöfligt. Ett sådant, der ismetoden användes, fans sedan gam malt i Garda, och der bereddes både smör och skummjölksost. ILandshöfdingen påpekade, att det säkerligen ej vore skäl i att vidare öka vår smörproduktion, då konkurrensen i HEagland började blifva högst betydlig. TI stället borde vi lägga an på ostproduktion och agronomen af Wetterstedt, som nu gjorde en studieresa med statsanslag, hade föresatt sig att derunder, om möjligt, söka lära sig göra schweizerost och sedan här hemma sprida kunskapen om dess tillverkning, hvarför han ansåg gotlandsmjölken lämplig. Nästa år blefve inom gillet fårpremiering och erinrade landshöfdingen att djur såväl af gotlands- som cheviotras kunde prisbelönas. Hästafveln befann sig i utveckling. Minst 5 halfnorska hingstar funnos inom området. Afveln efter dessa hade visat sig god. Premiering af hästar ansågs önskvärd. För en trädgårdsutställnlng i Visby i höst äfvensom för en konservfabrik derstädes uttalades lifliga sympatier. Ea py skogslag ansågs behöflig jämte den gamla och gillades det förslag till ny sådan af innehåll, som vi förut meddelat. Dock ansåg man icke lämpligt att det tillägg gjordes, att för sågning till husbehof af undermåligt virke vid annans såg skulle fordras 2 trovärdiga mäns intyg. Man ansåg blott att detta borde tillåtas under viss kontroll och till viss begränsning utan att gillet uttalade sig om, hvari dessa skulle bestå. Lokala försvarsförbund ansåg gillet ej nödvärdiga på Gotland, atan instämde i den förut omnämda resolutionen rörande denna fråga.
Nästa års premieringsmöte kommer att hållas vid Garda skolhus.
Till ordförande återvaldes O. R. Pettersson, Liffride, hvilken äfven blef ledamot i nötpremieringsnämden. I fårpremieringsnämden invaldes A. Lagergren, Kyrkebols i Garda, samt till ersättare för båda O. Pettersson, Hallute i När.

Jernvägens lusttåg

medförde i går morgse in till staden omkring 100 personer, vackert så i det ruskiga vädret.
Cementfabrikens tåg, som afgick från Visby kl. 1/2 114. m., hade bortåt 300 personer. Färden stäldes först till Hemse och sedan till Etelhem.