Nittio år

fylde i går prosten C. Bergvall i Barlingbo. Han fick under dagens lopp mottaga en stor mängd lyckönskningar, såväl personliga som telegrafiska, och på aftonen uppvaktades han af biskopen och biskopinnan von Schéele. Den gamle är ännu vid full vigör och deltog med lust och glädje ända till efter midnatt i det samqväm, som i kretsen at åldringens familj anordnats dagen till ära.

Från finska skeppet Hilda,

som strandat på Salvoren, lyckades Eol i går berga en del inventarier, men måste på grund af sydostlig blåst afgå från strandningsstället och har ej heller i dag kunnat arbeta af samma orsak.
Enligt hvad vi erfarit lär föga utsigt finnas för fartygets bergning, utan blir det sannolikt vrak.

Dödsfall August Fredrik Thurgren

Tillkännagifves att min älskade make, Sjömannen August Fredrik Thurgren, afled i Libau den 17 Juli 1890 i en ålder af 25 år, djupt sörjd af mig, dotter, moder och syskon.
Lovisa Thurgren.
Sv. ps.-b. nr 490, v. 3 och 4.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg: Till Kyllej: 21 Nov., skon. Eiisabet, Herli’z, Flensburg, barlast, — Till Ronehamn: 7 Nov., skon. Oskar, Pettersson, Stockholm, stenbarlast; 23 Nov., koff Konkordia, Hejdenberg, Femern, sandbarlast.

Utgångna: Från Ronehamn: 12 Nov., skon, Oskar, Pettersson, Norrköping, råg.

Passagerarelista.

Från Stockholm med »Polhem» 27 Nov.: D:r Dahlgren, Nyberg, hrr Sundell, Gunnesson, Johanson, Westöö, Pettersson, Rosman; fru Petree; fröken Lemke; 16 däckspassag.

Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
Slutransakning hölls i går å länsfängelset med för stöld misstänkte skomakaren Gotfrid Larsson. Den ifrågavarande rocken hade verkligen, enligt hvad som utrönts, verkligen köpts af skräddaren Pettersson i Stenkumla. Hvad de 20 kronorna beträftar, nekade Larsson fortfarande för att ha tillegnat sig dem.
Rådhusrätten fann den tilltalade icke kunna mot sitt nekande fällas, utan blef han från åtalet frihänd.

Södra häradsrätten.
Fortsatt ransakning hölls i onsdags vid Skoga tingsställe med f. handl. Johan Bokström, arbetaren Stenqvist och drängen Alfred Norberg.
Till att börja med anhöll Bokströms rättegångsbiträde, br Stenmark, att Norberg ånyo skulle höras, enär han möjligen kunde ha något att förändra i ain senast aflagda vittnesberättelse. Tillfrågad härom, svarade Norberg, att sanningen hade han sagt första gången han vittnade, hvarför han ej behöft taga tillbaka något. Att han andra gången vittnat falskt berodde derpå att Karl Jacobsson och fjerdingsman Vahlberg så hårdt legat öfver honom. På fråga svarade Nourberg att han icke talat med Bokström under hela den tid han suttit häktad. Jacobsson och Vahlberg hade, som sagdt, legat öfver honom och hotat honom; om han ej ändrade sig, skulle han vara säker om att bli stämd såsom Stenqvist, ty Jacobsson hade Eneman och Lindström till hjelp. Detta vore sant; det han vittnat i September vore falskt. Han medgaft att han, innan det ursprungliga målet förekom vid häradsrätten blifvit kallad till Bokström som dervid frågat, om han åsett det uppträde det gälde, hvilket Norberg bejakat.
Åklagaren anmärkte att under hela dagen 3 Sept., då målet förekom vid häradsrätten, Norberg uppehållit sig bakom ladugårdslängan vid Burge och icke kunnat förmås att gå fram, men han omtalade för sin morbror, den nämde Vahlberg, att han ville hålla sig undan. En tjensteflicka hade af Bokström sändts efter honom, men Nordberg hade icke kommit. Den berättelse, Norberg nu aflagt, föreföll åklagaren så öfverläst och framförd med sådant kurage, att det var mer än besynnerligt, och han trodde, att om Norberg tillfrågades, skulle han kunna omtala, att det gått rapport mellan honom och Bokström i fängelset.
Hr Stenmark anförde, att första beviset derför, att Norberg ej vittnat falsk första gången vore att både Bokström och Sterqvist inkallat honom som vittne. Äfven bade N. till flere personer sagt att han verkligen åsett uppträdet. Han hade vid ett tillfälle besökt Likmide och der sagt att hen skulle vittna felskt, men att han blifvit lofvad att det ej skulle hända något.
På tillfrågan af domaren, om det vore Norbergs sista ord att ban ville återtaga sin senast aflagda bekännelse och vidhålla den första, svarade han ja. Bokström hade ej tubbat honom, men väl Karl Jacobsson och Vahlberg, hvilken sagt till honom: »Du är tvangen att ändra dig, för annars vill Jacobsson åt dig».
Åklagaren anhöll att få veta, om ej Norberg i fängelset användts som vedbirare, och om han då ej haft tillfälle att tala med Bokström. Härpå svarade Norberg nej. Åklagaren vidhöll dock sitt ansvarsyrkande mot Norberg för att ha vittnat falskt första gången.
Hördes så på åklagaresidan åtskilliga vittnen. Hemmansägaren O. Jacobsson, Ringome i Alfva, berättade att Bokström en dag innav målet om våldet förekom bedt vittnet, som var instämd af motparten O’sson, att komma han till sig en annan dag för att de skulle få ordna och skrifva vittnesmålet, hvilket vittnet dock ej gjort.
Aklagaren avförde att han i sällskap med Jacobsson samt fattigbjonet Nilsson, rest upp till bröderna Bokströms gård för att utröna, om Stenqvist kunnat åse uppträdet. Deraf hade framgått att detta var omöjligt från bodtrappan, der enligt vittnens utsago, Stenqvist möjligen stått en kort stund. Emellertid förklarade Jacobsson att från den punkt, der Sterqvist sjelf sagt att han stod, kunde han ha sett hvad som tilldragit sig.
Fattigbjonet Johan Nilsson vitsordade äfven att man icke från Bokströms trappa kunde sett uppträdet, men väl från grinden, der Stenqvist sagt att han stått. Dock hade vittnet ej, som stod mellan Jacobsson och Olsson under ordväxlingen, sett till Stenqvist.
Hemmunsägaren Elias Malmström berätta de, att 1888 på våren hade Bokstöm bedt honom säga till Norberg, som tjenade hos hans gårdsman, att komma till B. innan tingssammanträdet.
Bokströms rättegångsbiträde anmärkte, på af åklagaren gifven anledning, att det icke låg något ovanligt deri att man på förhand, innan man besvärade personer som vittnen, sökte få reda på om de verkligen visste något ej heller i att man sjelf skjutsade dem för att slippa kostnad härför.
Isak Svensson upplyste att Olsson ej kunnat spotta snus i ansigtet på Bokström, då O. ej begagnade snus. O. hade ej rört Bokström, ehuru denne ropat ut det.
Åklagaren begärde uppskof för att höra ännu ett vittne Albert Karlsson. Det upplystes att denne befann sig till sjös.
Hr Stenmark bestred uppskof, men skulle det beviljas borde åklagaren åläggas förebringa slutlig bevisning, hvarjämte han anhöll att Bokström måtte försättas på fri fot. Skulle ej uppskof beviljas, yrkade han på frikännande för den tilltalade samt avsvar å Jacobsson för falskt åtal, hvarå straffarbete kunnat följa.
Åklagaren bestred allt detta.
Häradsrätten beslöt, att målet skulle uppskjutas till onsdagen 17 Dec, och skulle de tilltalade fortfarande förbli häktade.
För oloflig utskänkning af maltdrycker å senaste torgdagen vid Sandesrum i Grötlingbo dömdes hustrurna Anna Johansson och Anna Vengström från Visby att böta hvardera 15 kronor. Det åtal, som för samma förseelse väckts mot f. hemmansägaren Adam Niklas Vestberg i Hemse, för det han biträdt handl. Frans Lysholm vid ölförsälining, ogilades.
— Drängarne Teodor Olsson och Axel Andersson från Rone dömdes den förre till en månads fängelse för slagsmål å allmän landsväg, dervid ban användt lifsfarligt vapen, samt den senare till 10 kronors böter för oljud.
— I det bekanta »skottkärremålet», som arbetaren Lyander en längre tid baft mot f. handlanden J. Bokström, frikändes denne, enär han ej kunnat lagligen öfverbevisas om att ba tillgripit bemälda kärra.

Från landsbygden.

Rone, 27 November.
Gotlands djurskyddsförening, som ifrigt verkar för djurskydds:akens framgång äfven här på landsbygden, har i dagarne utsändt en slagtaremästare, hr J. S. Starberg från Stockholm, för att undervisa allmogen i slagt. Nämde person som, ehuru sent på tiden, genom skollärare Fredins bemödandea fått verkställa slagt här på södra häradet: i Hemse 17 (hvilken då besågs af, utom landtmannaoch folkhögskolans elever en stor folksamling från vär och fjerran), Fardhem 18 och vidare i Gerum, Garda, Ejsta, var här i Rone 24 Nov. och slagtade ho3 landtbrukare Grönström Roes i närvaro af måvga personer ett nöt och ett avin, Det ovanligt ferma sättet att slagta särdeles svin förvånade många (döden följde på 1 1/2 minut) men äfven sfiagandet at hår och hud, uppredandet af magens innehåll m. m. verkstäldes på ett sätt som var långt fjärran det vanliga. Allt gick så lätt och vigt som personen kuude varit född just till det yrket, hvilket hvar och en lätt måste förstå, om jag nämner att då början skedde kl.
9 f. m. var ofvannämda slagt afslutat ki. 11. Sedan slagtades ytterligare 1 svin vid Jaxarfve och så bar det i väg till Hemse, derifrån vidare med tåget kl. half fyra till Sånga. Det kan man kalla ferm expedition. Och ändå var ingen ängslig brådska ifråga. Godt skulle vara, om de bland vårt läns allmoge som vilja anses upplysta ville göra sig denna slagtmetod tillgodo och såmedelst motverka ett djurplågeri som länge nog fått grassera, ty man visste ej något bättre.
Som Gotlands djurskyddsförening till den för denna socken anstälda slagtare i somras skänkte socknen en slagtmask, som nu flitigt användes, har äfven djurskyddevännerna här ioköpt eu svinslagtapparat för samma ändamål. Meniovgen är att de gamla föreställningarae att djuret måste skrika länge på det blodet må afrinna väl skola vika för andra och mindre djurplågande slagtsätt. De hafva hållit i sig länge nog.
Äfven hafva hit till fårägare i denna socken afyttrats 16 st. ullsaxar (och flere komma nog att gå åt med tiden) af samma präktiga konstruktion som vid årsmötet i fjor förevisades. Da äro något böjda, hvarigenom det ej gerna går att skada djuret och dessutom klippes dubbelt så fort som med en annan vanlig sax af gamla modellen.
Ett ovanligt kornax har vuxit här på en arbetare Oskar Audersons lägenhet. Axeti fråga består egentligen af sex mindre ax på en enda stam, alla sittande tätt tillsamman.

Vid en af stormarne i höstas blåste ett stort träd, en asp, omkull kl. 8 på qvällen och lade sig tvärt öfver landsvägen der hon fick ligga till morgonen derpå. Hade någon under natten skolat vägen fram hade det varit omöjligt.

En gåshistoria berättas från en grannsocken så här. En person handlade ett stort parti gäss och reste så till hufyudstaden med partiet i fråga. Vid ankomsten till Visby bjöds vår man 50 öre st. öfver hvad han betalt, men antogs ej såsom varande allt för litet. När Stockholm angjordes bjöds 35 öre mera men äfven detta afslogs, sedan bjöds 25 öre mera, och så allt fort nedåt. Kom så en glad lax och bjöd förfriskningar, så att vår handlande glömde hela gåskomersen. Ett par dagar derefter måste de säljas för 75 öre mindre för st. än hvad som betalts på Gotland. Det är ju förtjensten man lefver af.
På tal om gäss kan omnämnas att en vildgås slog i midten af Okt. ned bland en flock tama gäss i en åker och gick der många dagar. Så försökte sig en dag en person att skjuta på henne, hvilket dock ej skadade henne ett grand. Dock flög hon bort och var borta några dagar men kom åter. Så försökte man drifva in den med de öfriga gässen men bon var vaksam och det lyckades ej. Eburn rätt tam flög hon bort till sist de sista dagarna af månaden.

Norra Gotland, 26 Nov.
Otur hade för litet sedan en tjuf eller ett par, som försökte göra inbrott å taket af ett brygghus. Tegelpannorna refvos ned och öppningen gjordes stor nog för att få se — Kölnem. Attentatet och arbetet afstannade för natten. Inbrottsförsaket skedde hos en hemmansägare i Stenkyrka.

10 grader kallt med stark storm och snöyra bafva vi haft nu ett par dagar. Stormen har nu aftagit, men köld och snö fortfara.

Stöld skedde häromdagen vid Ihre i Hangvar, då der tillgrepos 51 kilogram lax och ett par tunnor potatis. Naturligtvis hade tjufvarne begagnat åkdon vid transporten af matvarorna,

Ett par ångbåtar ha de sista dagarna under snöstormen varit synliga, styrande nordostvart hän.

Från sjön.

— I måndags på morgonen vid 5-tiden strandade norr om Tistlarne på Vestkusten engelske ångaren »Moss Brown», kapten A. Dobson. Ångaren, som var lastad med trä, kom från Nyhamn och skulle till London.
En af Switzers bergningsångare afgick på f. m. till strandningsstället, och kanonbå en »Alfhild» skulle äfven gitgå för att, om så behöfdea, lemna assistens.
Enligt senare meddelande uppgifves anledningen til strandningen ha varit, att kaptenen tagit Vinga för Trindelen.
Ångaren är hemma i Whitby och mäter 1,131 registerton.
— Ångfartyget Albanian som strandat på Öland, togs i lördags flott af Neptuniångarne Argo och Poseidon, men till följd af svårt väder måste dessa åter i söndags förmiddag släppa fartyget, som nu blifvit vrak.
— En räddningsbåt har i måndags räddat från den på Mestergrund strandade svenska barken Nagemi 17 personer, bland hvilka kaptenens fru och dotter samt en passagerare hvilka förts till Svinemünde.
— Till Kjöge hamn har ankommit sko: nerten Betty Maria från Djurvik, kapten Larsson, Tre man af besättningen hafva transporterats till sjukhus på grund af kallbrani i händerna. x En tremastad skonert (namnet okändt) kapten Andersson från Bergdvara, och svenska skonerten Axel, kapten Bendtson, med cement hafva lyckligt ditkommit.
— Ryska galeasen Loonie, kapten Emmann, inkom i tisdags till Idö, segelsleten, med mesanmasten kapad. Den skall inbogseras till Vestery k för att vinterläggas.

Berättigad till pension

af 3 tusen kronor vid afskedstagandet har k. m:t förklarat adjunkten V. Lange vid härvarande allmänna läroverk.