Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För oloflig utskänkning af bränvin och maltdrycker i sin bostad är, såsom förut nämts, enkan Anna Maria Blom åtalad. Nu liksom förra gången var hon frånvarande och inlemnade genom ombud en skriftlig anmälan, att hon var hindrad af sjukdom att infinna sig. Rätten uppsköt målet till 4 Maj, då svaranden vid vite af femtio kronor autingen personligen skulle komma tilllstädes eller med läkarebetyg styrka, om bon hindrades af sjukdom. Om hennes uteblifvande nu och förra gången skulle rätten framdeles yttra sig.

Slagsmålet utanför stadshotellet. I detta förut flere gånger omnämda mål mellan handlanden Karl Lundin och bagare Lindbom föll igår dom. Enär det blifvit utredt och styrkt, att båda parterna öfvat våld mot hvarandra, dömdes Lindbom att böta femtio kronor och Lundin trettio kronor. Båda parternas ersättningsyrkanden ogillades och fick hvar och en sjelf vidkännas sina kostnader i målet.

Vilda slagskämpar. Med häktade f. artilleristen Petter Olaus Olsson och arbetaren Karl Fredrik Alexander Rörfelt, om hvilkas vildsivta uppförande 19 dennes förut nämts, hölls i lördags ravsakniog å länsfängelset.
Rörfelt erkände, att han våldfört sig å en poliskonstapel och säkt lösrycka. Olsson ur polisens : händer samt uppfört sig på ett förargelseväckande sätt vid Skeppsbron. Olsson medgaf äfven delvis sitt vilda uppträdande men sade sig ej hafva mycket minne af hvad som inträffat, emedan han varit svårt berusad af starka drycker.
Rörfelt, född 1861 i Visby, har sistl. år undergått bestraffning för våld mot polis.
Olsson, född 1861 i Kristianopel i Blekinge, har fört ett omväxlande lif i flere yrken samt flere gånger varit häktad såsom försvarslös.
För vittnens inkallande uppsköts målet.
De häktade uppgåfvo, att de från ångbåten Tjelvar fått köpa bränvin till afhämtning på söndags förmiddag.

För våldtägt, föröfvad i Palisaderna vid 8-tiden i fredags qväll mot en 27-årig qvinna från Klinte, häktades ilördags muraren Johan Kristian Elias Holmgren, en för fylleri och slagsmål bärstädes känd poliskund. Eafånge å länsfängelset hade hört qvinnans nödrop och derom underrättat ett par af fängelsets vaktkonstaplar, hvilka skyndade till stället och öfverraskade missdådaren på bar gerning. Holmgren tog emellertid til flykten och lyckades undkomma. Enligt flickans uppgift hade han hotat henne med dragen knif för att nå sitt syftemål.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Från landsbygden.

Väderleken
är ännu fortfarande torr och kylig på Söder. Visserligen föll ett litet välgörande regna natten till i torsdags men det förslog ej något alls i den urtorkade jorden. Blir det ej våtväder snart, så är det fara att vårsädesbrodden ej mäktar skjuta upp ur jorden. Många landtmän ha nu afslutat sin vårsådd, under det en del krapprat begynt såningsarbetet, ty de ha väntat på regn.

Kriget.
Detta är nu allmänna samtalsämnet för dagen härstädes. En del orimliga och ogrundade rykten om detsamma gå i svang, så att man kan mången gång finna det både löjligt och beklagligt. En viss del af allmogen håller alla sådana rykten för sanning och jämra och beklaga sig så att det är gräsligt att höra, uuder det den mera upplysta delen taga saken såsom den bör tagas lugnt och förs:åndigt, ty tcke lär väl Sverige ha utsigt att komma i något krig.

En stork,
en här på orten mycket sällsynt fågel, var härom dagen synlig på en rågåker i Vamlingbo. Den lättrogna och vidskepliga klassen af folket sätter en sådan företee’se i samband med någon stor olycka och påstår, att så fort en sådan fågel visar sig här, bådar det antingen krig och örlig, eller ock missväxt och dyr tid. Inbillning i de enfaldiges bjernor!

Strömmingsfisket
har särdeles på östra kusten varit lönande, så att priset derå äfven nedgått från 50 till 25 öre valen nu förtillfället. Den strömming som fåvgats har varit af tämligen god beskaffenhet.

Dyra kreatur.
Vid den auktion, som härom dagen hölls efter aflidne prosten Krusell i Öja, såldes äfven 2 par utmärkt vackra dragoxar, hvilka gingo till ovanligt höga pris; den ene för 208 kr.
de öfrige omkr; 200 kr. st. En häst betaldes med 408 kr. o. s. v.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Från sjön.

Bargoingåögarén Belos afgick i fredagsqväll från Visby till Stockholm.
— Isen på Öregrundsgrepen har nu gitvit med sig.
— Sjöfarten på Upsala öppnades i onsdags.
— Från Oskarshamn skrifves i torsdags: Ångaren Neptun, tllhörande dykeribolaget Neptun, lemnads härvarande mekaniska verkstads skeppsdocka sistl. gårdag efter undergången målning. Omedelbart derefter intogs för samma ändamål nämda bolag tillhörande ångaren Poseidon, som ankom hit söder ifrån sist). tisdags afton.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Afsked

har på ansökning kaptenen vid Gotlands nationalbeväring J P. F. Koch erhållit.
— Afskedsansökan har inlemnats af kaptenen vid Gotlands nationalbeväring F, H. R. Siödin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Skogseld

utbröt i går a. m. vid hem manet Rings i Hejnum socken. Orsaken till uppkomsten antages vara ovarsamhet vid elds handterande under uppförandet af en gärdesgård. Då vinden på natten blåste upp på nordost, uppbädades från kringliggande socknar manskap, som idag lyckats dämpa elden, sedan den gått fram öfver omkr. 30 tunnland, mestadels bevuxna med martallar. En styra af 75 till hundra man är af länsman Smedberg be ordrad att hålla vakt tills iqväll.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Vid härvarande navigationsskola

förrättades igår och idag sjökaptens- och styrmansexamen, hvarvid kapten E. H. v. Holten tjenstgjorde såsom examensförrättare.
Följande femton utexaminerades såsom sjökaptener Jakob Hansson, Daniel Callissendorff, Magnus Jönsson, Anders Peter Österlund, Simone Andersson, Lars Albanus Gardell, Ludvig Soneson, Janne Pettersson, Jakob Peter Konrad Ahnqvist, Henrik Severin Soneson, Hans Horndahl, Olof Valfrid Ferdinand Vengström, Anders Peter Larsson, Karl Otto Gustaf Levin och Hans Peter Johnsson.
Af dessa erhöllo i belöning J. Hansson, D. OCalissendorff, M. Jönsson och A. P. Österlund hvardera ett observationsur af guld, 8. Anderson och L. Soneson hvardera ett observationsur af silfyer samt L. A. Gardell och J. Pettersson hvardera en marinkikare.
Såsom styrmän utexaminerades följande tjugufyra: J. E. Johansson, K. Lundh; S. Nilsson, F. H. Rothstein, N. F. Cron stedt, .G. L. Krusell, K. B. Öberg, E. Andersson, E. A. Andersson, K. Hammarström, O. N. Delin, K. E. Forsberg, J. H. V. Persson, P. E. Holmqvist, J. T. Pettersson, B. Ryberg, L. J. A. Karlström, J. P. Soneson, J. R. Andersson, F. L. Johnsson, L: V. Vidhson, J. P. Bergman, J. F. Vestring och E. F. Gahne.
De åtta förstnämde erhöllo hvardera i belöning Frykholms Ängmaskinlära.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 24 April, skonerten Reoby, Monberg, Fredrikshald via Karlshamn, sill; 25 April, skonerten Telegrafen, Hansson, Malmö, tomt fartyg; 26 April, briggen Haabets Ankar, Johnsen, Sundesland, koks och jern; skonerten Gustaf Vilhelm, Eriksson, Stockholm, tomt fartyg.
Till Klinte: 19 April, skonerten Laura, Söderström, Neustadt, barlast; 20 April, jakten Doris, Nyman, Wismar, barlast; skonerten Sofia Fridrika, Landström, Kiel, barlast ; 21 April, jakten Elisabet, Afvelin, Wismar, barlast; 22 April, skonerten Felix, Gardell, Eckenförde, barlast; 23 April, skonerten Fru Lona, Nyman, Neustadt, barlast; jakten Josefina, Pouxon, Wismar, barlast; skonerten Lina, Pettersson, Wismar, barlast; 25 April, jakten Två Bröder, Ahlström, Rostock, barlast; skonerten Sofia, Lundgren, Neustadt, barlast; jakten Teodor, Toftén, Vestervik, tegel.

Utgångna:
Från Visby: 24 Apri!, skonerten Lars, Hultman, Lybeck, trävaror; jakten Maria, Hejdenberg, Sölvesbotg, slipers; skonerten Activ, Schönberg, Åhus, slipers; skonerten Eilen, Olsson, Åhus, slipers; skonerten S:t Olof, Lutteman, Ystad, slipers; 25 April, skonerten Olga, Björkman, Trelleborg; slipers; skonerten Hilda Sofia, Sjögren, Landskrona, slipers; skonerten Augusta Maria, Österberg, Stockholm, kalk; skonerten Activ, Hansson, Göteborg, slipers; skeppet Moya, Lyberg, Faludden, barlast; skonerten Reoby, Monberg, Rsval, sill.
Från Ljugarn: April, jakten Pegasus, Mangelsen, Flensburg, trävaror och två hästar; 17 April, skonerten Nordstjernan, Österberg, Femern, trävaror.
Från Katthammarsvik: 22 April, briggen Svante, Stenberg, Newcastle, trävaror.
Från Klinte; 22 April, jakten Doris, Nyman, Wismar, trävaror och kalk; 24 Åpril, skonerten Laura, Söderström, Neustadt, trävaror och kalk; jakten Elisabet, Afvelin, Wismar, trävaror och kalk; 25 April, jakten Teodor, Toftén, Södertelje, kalk; skonerten Sofia Fredrika, Landström, Kiel, trävaror; jakten Josefina, Pouxon, Femern, trävaror och kalk.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Visby» 26 April, redaktör Jeurling, kaptenerna Almberg, Leatz, Ek, Lundberg, Eneroth, Norén, löjtnanterna Åkerhjelm, Felldihnj, Gyllensreutz, Nordberg, Hellgren, Johansson, Nordensköld, Ström, Löfdahl, Reutersvärd, Gyllenram, literatör Sedersten, hrr Hirsch, Nilsson, Bergman, Sjöström; fröken Rffert, — Med »Gotland» 28 April, kaptenerna Ohlsson, Kistner, Carlborg, löjtnanterna Bökman, v. Vicken, Drangel, Hertzman, Slettorgren, handl; Grönstrand, byggmästar Nilsson, hrr Maartman, Gullenberg, Ålander, Jonsson, Pettersson, Ahlyr, Fridberg, Lundqvist, fruarna Arnelius, Reichman, Andersson, Carlsson, Håkansson, fröken Boman.

Från Kalmar: med »Tjelvar» 26 April, kaptenerna Blomqvist, Gyllenram, löjtnanterna Sellergren, Cristensson, Ohlsson, Sundholm, Bergenström, Pettersson, hrr Moberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 April 1885
N:r 34.