Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Knifskärning och slaqsmål. I det förut omnämda målet mellan åklagaren samt ynglingarna Karl Johan Oskar Engström Rosenlund, Julius Lindal och mosaiske trosbekännarne Berel Zaks och Jakob Jacobsén hördes igår fem vittnen, af hvilkas berättelser framgick, att Jacobsén börjat slagsmålet genom att medels ett slag omkullkasta Rosenlund, derför att denne sistnämde på grund af judarnes uraktlåtenhet att hesvara en helsning sagt, att de voro morska. Zaks och Jacobsén, hvilken efter att hafva med en sten, antagligen kastad af Lindal, träffats i ryggen tilldelat Tindal ett slag i hufvudet, öfverföllo derefter Rosenlund, hvilken de med stenar såsom tillhyggen egrundligen omklappade, så att blod i stor mängd flödade ur ett sår i pännan. Lindal bade då dragit Jacohsén från Rosenlund, som nu endast hade Zaks att kämpa med. Zaks, som med en sten i handen riktade ett slag mot Roseninnds ansigte, blef då träffad i armen af en knif, som Rosenlund dragit för att afvärja slaget. En stund derefter utkom från handlanden Levins hus ett tiotal judar, hvilka öfverföllo Rosenlund, öfver hvilken slagen haglade. Jacobsén tilldelade R., som fasthölla af de öfrige judarne, bakifrån flere slag i hufvnodet, hvarefter de med våld indrogo RasenInnd i handlanden Levins port, som på tillsägelse af »en stor, lång jude vid namn Isak» tillstängdes, hvarvid Isak ropade: »Nu ska vi ta knifven af honom och sedan göra af med honom». Rosenlunds kamrater, stående på gatan utanför porten, hörde derpå huru flere slag utdelades och huru Rosenlund skrek och jämrade sig. Lindal trängde då bäftigt på porten, som han lyckades få upp, och drog den blodige Rasenlund ur de rasande judarnes händer. Ett vittne tillade deriämte, att det nog afinpit mycket värre för Rosenlund, om ej husets värdinna hindrat ännu en jude att sälla sig till sina kamrater och ropat, att de oenast skulle lössläppa Rosenlund.
Rosenlund och Lindal erkände riktigheten af vittnesberättelserna. hvilka Jacobsén ej till fullo ville erkänna. Åklagaren yrkade ansvar å Rosenlund för knifskärningen och & de båda judarne för våld samt å Lindal för våld eller förargelseväckande beteende & allmän plats.
Dom i målet afkunnas 11 Juni.
För våld fäldes artilleristen Teodor Yttergren till tjugu kronors böter. Han erkände sig hafva vid skeppsbron tilldelat snickaren Johan Larsson ett våldsamt slag i hufvudet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Från sjön.

Skonerten »Jenny Carolina», kapten G. Cederholm, som på resa från Oskarshamn till Leith-fjorden med last af grufstöttor påseglat ett vrak utanför Ö!and och sprungit läck, har i torsdags inkommit i Malmö hamn för att lossa lasten och sedan gå i docka.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Utfärdade patent.

(Meddelande från Stockholms patentbyrå), 24 Maj.
Nr 176 Berg, Fr. J. 4 år å diopterlinial, Nr 177 Bergman, Wilhelmina, 5 år å förbättringar i sättet att åstadkomma drällväfnad.
Nr 178 Bergman, Wilhelmina, 5 år å förbättringar i sättet att åstadkomma s. k. noppeller tapisseriväfvader.
Nr 179 Ekelund, Gunnar, 9 år å kombinerad klöfvernötare och frörensningsmaskin.
Nr 180 Keiller, James, 8 år å konstruktion af inrättning för ångans fördelning och omkastning af rörelserigtning &å ångvinschar.
Nr 181 Petersson, P., 7 år å förbättringar i konstraoktionen af s. k. ringvält.
Nr 182 Viberg, K. E., 5 år å konstruktion af knif.

Den 28 Maj.
Nr 183 Blomqvist, Gustaf, 7 år å säkerhetsinrättvingar för kassalådor.
Nr 184 Biirstenbinder, Rudolf, 7 år å förbättringar i sättet för impregnering af trä.
Nr 185 Danielsen, V., 5 år å sätt att tillverka koffertar.
Nr 186 Dietrich, Paul, 8 år å förbättringar af öfverbygnaden för jernbanor.
Nr 187 Ekholm, T., 7 år å blandningskran med tillhörande anordning af rörledningar för badapparater.
Nr 188 Fahlberg, K. F, 5 år å stolar.
Nr 189 Grimnes, Ånon, 6 år å linial, benämd reduktiovslinial.
Nr 190 Hannhorst, Gustav, 8 år å förbättringar af maskiner för häftning af böcker m.m.
Nr 191 Peel, August, 4 år å inrättning, benämd skjutboll.
Nr 192 Stollwerck, P.et. Jos., 8 år å sätt att med användande af framstälda apparater förse ångpannor med vatten fritt från pannsten.
Nr 193 Sörensen, Frits, 4 år å pipskaft.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Visby telefonnät

erhåller idag och i morgon följande 4 nya stationer:
nr 77 handl. Måhrbeck,
nr 78 bagare Lindbom,
nr 79 slagtare Odin,
80 skrädderifirman Ahlgren & Enqvist.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Egendomshandel.

Å utmätningsauktion inropades i dag Alfred Björkegrens 126/1000 mantal Smedegårda i Björke, värderadt till 2,550 kronor, af nämdeman Lars Granberg, Granskogs i Dalhem, för 2,200 kronor.
— Mässfalls kalkbruk i Fleringe, tillhörigt K. A. Cleve, ioköptes i dag å utmätningsauktion af grosshandlare R. F. Cleve från Stockholm för 1000 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Kyrkostämma

är utlyst till i morgon afton, hvarvid bland annat stämman kommer att höras öfver en af komitén för reglering af rikets oregelbundenheter föreslagen sammanslagning af Visby norra och södra landsförsamlingar med Visby stad. Vidare har stämman att besluta om ett låns upptagande, huruvida några träd vid domkyrkan skola nedhuggas eller ej m. fl. frågor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Till lektor

i historia och modersmålet vid Visby högre allmänna läroverk utnämdes i dag på e. m. enhälligt af domkapitlet doktor Hugo Hernlund, född 1848.
Sannolikast hafva vi att i lektor Hernlund se rektor Forsbergs efterträdare i rektorsämbetet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Visby: 26 Maj, jakten Ina, Engström, Hoburgen, slipstenar.
Till Kylley: 22 Maj, jakten Två Vänner, Hammar, Helsingör, barlast. 24 Maj, skonerten Triton, Lundberg, Helsingör, barlast.
Till Fårösund: 25 Maj, briggen Dorette, Nyström, stenkol.

Utgångna:
Från Visby: 26 Maj, skoverten Lhadnoj, Aske, Spanien, trävaror; skonerter Keppler, Björkman, Helsingborg, slipers. 27 Maj, galeasen Kronprinsen, Johansson, Fårö, tomt fartyg., 28 Moj, slupen Bröderna, Olsson, Bläse, barlast.
Från Kyllej: 24 Maj, skonerten Aron, Löfqvist, Nikolaistad via Slite, barlast.
Från Klinte: 19 Maj, skonerten Fritiof, Veseman, Apenrade, trävaror och slipstenar; skonerten Sofia Fredrika, Nyman, Heligenhafen, trävaror; skonerten Karlsbamnp, Norrby, Kappeln, trävaror; skonerten Lina, Pettersgon, Rostock, trävaror och kalk, 21 Maj, skonerten Felix, Gardell, Neustadt, trävaror och osläckt kalk; skonerten August, Nilsson, Lübeck, trävaror.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Passagerarelista.

Från Stockholm: med »Gotland» 26 Maj, stud. Rydin, hrr Hellman, Stavenow, Hellberg, Fahlström med familj, Skogfelt, Hansin, Lange, fröken Older. — Med »Tjelvar» 27 Maj, löjtnanterna Broberg, Rentersvärd, Husberg, hrr Jonsson; Åström. — Med »Gotland» 29 Maj, kapten Bolin med fru, länsveterinären Nyblad, hrr Ålander, Forsén, Lindgren, Berg, Rundberg, Anjou, AbrahamsonLevin, Johansson, Danielsson, Karlson, Grönberg, Sidenmark, Vahlström, Husström, Bäckman, frök:na Lindberg, Klintberg, Byström.

Från Kalmar med »Visby» 27 Maj, hrr Smedman, Gardell.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.

Födde i Visby.

Murare Jov, Magn. Jonassons dotter, dykare Joh. Fred. Söderströms son, artillerist nr 33 Karl Oskar Karlssons dotter.

Vigde:
Sjömannen Karl And. Petter Stenberg och husbondedottren Amanda Kristina Vilhelmina Veström.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Maj 1883
N:r 43.