Till Kylley

ankom 16 Januari skonerten Amor, kapten Nyström, med last af stenkol från Newcastle.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Januari 1878
N:r 9

Torfindustrien

borde på Gotland kunna med framgång drifvas i betydligt större omfattning än hvad som för närvarande är förhållandet. Särskildt med hänsyn till den ökade åtgång på torf, som uppstår genom jernvägens behof af denna vara, torde våra torfmosseegare böra taga i allvarligt öfvervägande frågan om tillgodogörandet af de «slumrande millionerna». Förbehållande oss att i ett följande nummer få återkomma till saken i sammanhang med en närmare redogörelse för de undersökningar af åtskilliga Gotlands torfmossar, som i somras egde rum, torde det till en början vara af intresse att erfara, hvad som om denna industri och dess nuvarande ståndpunkt yttras i den berättelse af länsveterinären Schoug, som i förrgår nämdes vara inkommen till hushållningssällskapet, på hvars bekostnad hr Schoug besökte landtbruksmötet i Kristiania sistlidet år.
Af maskiner, yttrar hr S., som särskildt för Gotland bör vara af största värde, må anföras löjtnant A. Anreps patenterade torfberedningsmaskin. Denna maskin, som vid utställningen i Norrköping var af de täflande den ende, som tillerkändes högsta utmärkelsen, guldmedaljen, belönades äfven här med första pris. Alla fackmän och torfegare, som sett och tillegnat sig maskinen i fråga, hafva öfver densamma lemnat de amplaste loford. Maskinen eger nämligen stor produktionsförmåga, är enkel och bereder framför andra maskiner torf för billigaste pris. Också hafva förr begagnade verk för kul- och rörtorf numera nedlagts. Hr A:s maskin producerar press- eller s. k. stångtorf af vanligt, mindre, för bränsle afsedt vedträs storlek, omkring 10 v. tum lång och 2 v. tum i fyrkant. Maskinen är förfärdigad af gjut- och smidjern med undantag af munstycket — ur hvilket torfven pressas från maskinen — som är af hårdt träslag, och är maskinen dessutom försedd med elevator för matningen. Den sinnrika apparaten för sönderdelningen af torfven, bestående af tvenne i hvarandra gående gängor eller skrufvar, är så konstruerad, att den ständigt <går ren«, äfven vid bearbetande af torf i mossar, hvilka äro fyllda med rötter. En vigtig omständighet, som vid torfberedning är att iakttaga, och hvilken hr A. under utställningen synnerligen framhöll, är den, att den för beredning af torfven afsedda mossen eller myren icke torrlägges, såsom förr ansågs oundgängligt, enär torfven då fryser, hvarigenom den egenskapen att «sammanhänge« tillintetgöres. Torfven blifver nämligen liksom jordig, smular sig, såsom händelsen bland annat är med torfven i Handskmyr i Träkumla härstädes och kan sedermera icke återställas. Hvad priset å nämde maskin beträffar, så ställer det sig jämförelsevis lågt. Sålunda erhålles sådan för 700 kronor med en tillverkningsförmåga af 17—18000 stycken torf om dagen. Torfven efter hr A:s metod beredes alltid på sjelfva mossen, der den upplägges icke i särskilda, konstruerade dyrbara torfställningar hvilket Ros’ m. fl. maskiner tarfva, utan i det fria. För torfvens torkning åtgår i vanliga fall 3—4 veckor. Af den mängd af hr A.
förevisade prof å torf, lemnar de gjorda försöken vid eldning, jag var i tillfälle öfvervara, intet öfrigt att önska. Torfven anbringades som ved i liggande ställning i kakelugnar och kaminer och brann med lika full låga som björkved, utan att derunder eller efter spjellets skjutning åstadkomma någon lukt.
Hvad torfs fördelaktiga användande som bränsle och nödvändigheten af dess allmännare tillgodogörande i hushållen angår, är derom af så många framstående och för saken intresserade män ordadt, att det derom är öfverflödigt att yttra sig, utan vill jag blott anföra. uppgifter i afseende på torfvens användande som lokomotivbränsle, hvilka uppgifter möjligen torde ega något värde. På flere ställen i utlandet har erfarenheten om torfvens fördelaktiga begagnande för detta ändamål, såsom i Amerika, Ryssland, i vårt grannland Norge (Trondhjems—Störensbanan), Wiirtemberg och i Baijern m. fl. länder blifvit till fullo bevisad. I det senare landet användes torf som lokomotivbränsle på alla jernbanor söder om Nördlingen på en sträcka af icke mindre än 108 svenska mil. Något försök i denna riktning har mig veterligen icke gjorts i vårt land, men genom bemedling afschefen för generalstaben, baron Hugo Raab, som är en liflig förfäktare af beredning af torf och dess tillgodogörande för jernvägarne, lära försök i närmaste framtiden komma att åvägabringas på Karlsborgs—Sköfde banan.
Då omnämda torfberedning, som kändt är, erbjuder de hittills största fördelar, är det att önska, att vår provins med dess outtömliga rikedom på torflager måtte tillegna sig hr Anreps stora erfarenhet. Hushållningssällskapet, hvars bemödande att främja allt, som kan lända till länets bäst, tacksamt må erkännas, skall säkerligen heller icke för denna högst vigtiga angelägenhet sluta sin hand!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 Januari 1878
N:r 9

För falskmyntning

häktades i onsdags och införpassades till länsfängelset statkarlen Olof Alfred Engström, i tjenst hos häradshöfding P. Lagerberg å Skogs i Levide socken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Januari 1878
N:r 8

Träkumla socken

har till ordförande i kommunalnämden och fattigvårdsstyrelsen valt hemmansegaren Lars Eriksson, Kue.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Januari 1878
N:r 8

Genom oftentlig auktion,

som förrättas vid Ljugarn Onsdagen 30 inne varande Januari klockan 10 förmiddagen, försäljes för vederbörandes räkning lasten efter förolyckade norska briggen ”Alekto’, hvaraf på Laus holme finnes upplagde och staplade omkring 540 tolfter samt i vraket qvarliggande omkring 200 tolfter Plankor och Bottens af dels furu, dels gran.
Betalningen erlägges kontant.
Närmare upplysningar erhållas på konsul E. Liljewalchs kontor samt vid anuktionstillfället.
Visby 23 Januari 1878.
Efter anmodan.
Dan. Calissendorff.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Januari 1878
N:r 8

Borgenärer

i landtbrukaren H. Schmidts Stora Vede i Follingbo konkurs behagade sammanträda å hypoteksföreningens i Visby lokal onsdagen 30 dennes kl. 4 e. m. för att fatta beslut ianledning af Schmidts moders, fru E. Schmidt, född Güsserow, yrkande att få undanskifta såsom sig tillhöriga en större del husgerådssaker, m. m.
Visby 12 Januari 1878.
SYSSLOMÄNNEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Januari 1878
N:r 8

En beklaglig olyckshändelse

inträffade i går omkring klockan 12 m. Häradshöfding Lagerberg och hans dräng Oskar Jakob Dahlström voro på vägen till Visby, hvarest inför södra häradsrätten ransakningen skulle fortsättas angående giftmordet i När. Ungefär 1/4 mil söder om staden halkade släden, vid försöket att köra om ett lass, ned från vägen, som var belagd med glanskis, i ett djupt dike med den påföljd, att släden nästan förstördes, en af hästarne slet sig lös, och båda de åkande föllo ur, i fallet svårt skadande sig. Herr Lagerberg, som brutit ett refben, upptogs af en förbiåkande landtman och fördes till staden. En annan förbipasserande körsven medtog drängen, hvars skador voro vida svårare till Visby, der han i enskildt hem vårdades några timmar. Kl. 4 fördes han till lasarettet, hvarest han etter omkring en timma afled.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Januari 1878
N:r 7

En lefvande fjäril

fångades 12 Jan. vid Klintehamn, der den ännu 17 dennes befann sig i högönsklig välmåga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Januari 1878
N:r 7

Tyfus

bland hästar har utbrutit i Hall och Lärbro socknar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Januari 1878
N:r 7

Legala nyheter.

Födde: vaktmäst. Engqvists son, garfv. ges. Lundins son, sjökapt. Ekströms dotter, handl. Minnicks son, artill. Pehrsons dotter, guldsmed. Hammarbergs son, poliskonst. Engströms dotter.

Döde: enkan Johanna Nilsson 57 år 10 m. 26: dag. flickan Signe Wilhelmina Johansson 5 år 6 mån. 26 dag.

Vigde: arb. Joh. Bogström och Maria Österberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 Januari 1878
N:r 6