Genom utvandring

till Amerika bar Sverige under åren 1869—1876 förlorat 87,149 af sina barn. Förstnämda år utvandrade ej mindre än 25,667 svenskar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

LEGALA NYHETER.

FÖDDE: sjökapt. J. Esklunds son, arbet J. Svenssons son.
DÖDE: Arbet, Wilhelm Fredrik Eriksson 39 år, hustru Anna Maria Wedin 71 år 6 m. 16 dagar. skomakar Magnus Petter Beckström 45 år, 9 m. 19 dagar, enkefru prostinnan Gustafva Wilhelmina Johanna Stenberg 75 år 7 m, 24 dagar, frn Anna Lovisa Persson 49 år 6 m. 8 dagar, pigan Brita Cajsa Södergren 72 år, 4 m, mamsell Anna Juliana Apiarie, 76 år 2 m. 5 dagar.
VIGDE: Sjökapten Georg Ekström och Johanna Enström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

Till ordförande

hafva utsetts i Levede sockens kommunalnämd hemmansegaren Lars Pettersson Hallbåter; i Stenkumla sockens kommunalnämd hemmansegaren A. Eriksson Homa; i samma sockens fattigvårdsstyrelse landtbrukaren G. Diewenkorn Gardrungs; i Fide sockens kommunalnämd och fattigvårds styrelse husbonden Zacharias Nilsson Odvalls.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

Från sjön.

Skeppet Virgo kapten Lindström anlände till Dovre 7 Januari. Allt väl ombord.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

Förordnande

för adjunkten, doktor J. Kahl att, under pågående läseårs vårtermin, såsom vikarie ander ordinarie rektors sjukdom, uppehålla rektorsbefattningen vid härvarande elem.-läroverk, emot uppbärande af arvode enligt de i kungl. cirkuläret 12 Juli 1872 stadgade grunder. är af läroverkets eforus 10 dennes utfärdadt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

Såsom misstänkt för barnamord

häktades torsdags qväll sömmerskan Anna Nordström från Rute anstäld hos herr F. G. Sandelius häri staden. 19 sistl. November hade hon framfödt ett gossebarn, hvars lik icke förr än i torsdags påträftades undandoldt i hennes bostad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

Räfskallens

tid är inne. Vid ett dylikt hållet i måndags inom Väte socken fäldes 2 räfvar, hane och hona. Drefmanskapet utgjorde öfver 100 man. Månge skyttar från närgränsande socknar deltogo äfven i skallet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

Om den nya soldatbeklädnad,

mera praktisk och billig än den ou brukliga, till hvilken stationsinspektor Hellgren vid Sörbyuppgjort förslag och af hvilken några munderingar blifvit förfärdigade och utlemnade till pontonierbataljonen att der prötvas, skrifves från bufvudstaden:
Enligt hr Hellgrens förslag skulle bvarje fullständig mundering komma att bestå at rock, sticktröja, pels, filt, regn kappa, byxor och kalsonger. Af dessa plagg hafva de båda sistnämda ännu icke blifvit utlemnade till användning. De lära emellertid skilja sig föga ifrån vu brukliga modell. Den nya rocken är skuren så vid, att den något värmar sig blusen, Den har erhållit denna form, på det att såväl pelsen som sticktröjan må vid behof kunna bäras under densamma. Medelst dragband kring lifvet kan den göras vidare eller trängre, så att den alltid sluter till, ebvad den begagnas enbart eller öfver nämda underplagg. Rocken sakvar foder och kan således, genom dragbandens upplösning, göras mycket sval när så önskas.
Sticktröjan är atsedd att, då luften blir kyligare, ersätta fodret i rocken.
Pelsen användes endast om vintern, och vid stark köld tages tröjan under densamma.
Filten, som håller 7 fot i fyrkant, är egentligen afsedd att begagnas vid bivuakering. Den är så stor, att karleo kan i densamma helt och bål et insvepa sig. Dessutom kan den, medelst en å densamma anbringad mindre krage, hopknäppas och vid behof bäras som en s. k. bedninkappa. Under mycket svårt väder kan den eljest invikua mindre delen af densamma uppdragas och användas som kapusehong.
Regnkappan är afsedd att under alla förhållanden skydda karlen från att genom regn blifva våt. Då den använ-des om dagen, hopdrages deo medelst ett rynkband, hvilket derefter knytes kriovg halsen, då kappan till följd af sin vidd skyddar såväl karlen som packningen. Då karlen hvilar, utdrages den slät som en pressenning, och kan han då med den så betäcka sig, att han blir fullkomligt skyddad.
De båda soldater, som nu bära uniformerna, komma att behålla dem under ett helt år, på det att deras egenskaper må pröfvas under alla årstider.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6

Dödsfall Hellny Maria

Att vår ömt älskade dotter Hellny Maria stilla afled 17 dennes kl. 3,45 eft. m., i en ålder af 7 år, 9 mån. och 24 dagar, sörjd och saknad af föräldrar och syskon.
Anna Hallgren.
O. N. Hallgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Januari 1877
N:r 6