Från sjön.

Efter träget arbete på julaftonen, hvilket fortsattes till juldagens morgon lärer det vid Rute Missloper strandade ångfartyget ”Nordsjön” hafva af bolaget ”Neptuns” ångare tagits af grund, och inbogserats till Fårösund.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 29 December 1875.
N:r 102.

Öfver lyshållningen

vid skepps bron isynnerhet de qvällar, då postångaren aigår, klagas allmänt. Att klagomålen ega berättigad grund hafva vi öfvertygat oss om, och vi lyckönska vederbörande, att de icke sjelfva hafva något att uträtta vid ångbåten, sedan mörkret inträdt. Det kunde annars lätt bända, att de från en sådan promenad icke återvände lika helbregda, som då de begåfvo sig på väg. Det kunde också bända, att bland hinder, de på vägen påträffade, befunnes en eller annan bland raden af stolpar med lyktor utan ljus. Utan att vi med bestämdhet kuvna påstå, att den sorgliga bändelse vid skeppsbron, som på annat ställe nämnes, närmast härrör af för klen upplysving, tveka vi dock icke att uttala vår tanke, att tillsynen öfver lyshållningén derstädes behöfver i hög grad skärpas, liksom vi hoppas, att det icke skall beböfvas ännu en sådan olyckshändelse för att betaga vederbörande den åsigten, att lyktstolpar äro sjelflysande kroppar.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 29 December 1875.
N:r 102.

Dödsfall Fredrik Beckman

Tillkännagitves att f. d. Byggnadsinspektoren Fredrik Beckman stilla afled i Visby Lördagen den 25 December 1875 i en ålder af 58 år, 1 mån, och 16 dagar, djupt sörjd och saknad af Barn, Slägt och Vänner.
Matth. 24 42. Sv. Ps.-B. 453.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 29 December 1875.
N:r 102.

Lösen för fynd,

att lyftas landskansliet af: arbetaren Lars Ahlström 14 kronor för ett Östromerskt, kejsaren Anastasii, guldmynt, funnet å Botes i Etelhem socken; — gossen Julius Pettersson 3 kr. för en jernyxa, funnen vid Stumle i Alfva; — arbetaren Anton Carlsson 3 kr. för 2 kufiska mynt, funna vid Tofs i Hejde; — Johan Hallgren 3 kr. för en rund söndrig spännbuckla af brons; — drängen Albert Appelqvist 2 kr. för en ringsölja af brons; — snickaren Lars Ahlqvist 3 kr. för en flätad sönderrifven armring af brons, funnen i Linde; — Per Hemmingsson, Gervide en kr. för en utböjd ringsölja af brons, funnen i Gothem; — Wilhelm och Carl Gezelius 8 kr. för en brynsten af qvarts, en pincett af brons samt ett nyare hänglås och en nyckel, båda söndriga, af jern funna i Lärbro; — gossen Jacob Larsson Hallfoser 5 kr. för en bit af en spännbuckla, en nyckel m. m. af brons och jern, diverse perlor och bitar af ett lerkärl, funna i Dalhem; — Olof Ahlgren 8 kr. för en benkam, 2 söljor af brons, en yxa af jern samt bitar af ett lerkärl, funna å Hemse annexbemman; gossen Jacob Larsson Hallfoser i Dalhem 4 kr. för en söndrig lerkruka; — arbetaren Otto Wessman och Elias Björkander 18 kr. för 10 kufiska mynt och 3 bitar af d:o samt en spännbuckla af brons, fonna i Fohle socken; — Jacob Lagergren 8 kr. för ett bronsspänne af ovanlig form och en pyare bronspjes, funna i Gammelgarn; — Johan Blomberg Stentolby 4 kr. för 1 jernyxa funnen i Fohle; — drängen Joh. Carlqvist 2 kr. för en nyare spjutspets af jern, funnen i Wallstena.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Väghinder.

Enligt anmälan kommer omläggning af flera större och mindre broar å landsvägen emellan Sibbjens i Wamlingbo socken och Hoburgen att verkställas onsdagen och torsdagen 29 och 30 uti innevarande månad, då sagde väg blir ofarbar. Likaledes komma torsdagen 30 i denna i denna månad en bro å landsvägen emellan Andersgift i Fide och s. k. Stenkalle qvior i Öija socken, att omläggas, då vägen genom Fide i stället kan begagnas.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Lyckade brunnsborrningar.

Svenska Jordborrnings-Aktiebolaget har i dagarne för detta år afslutat sina borrningsförsök härstädes, och man kan om dessa borrningar uttala det omdöme, att de på det hela taget krönts med framgång. Visserligen sägas borrningarne i botaniska trädgården och vid egendomen Lenna ej hafva lemnat fullt så godt resultat, man väntat; men detta har berott dels qå bristande vattentillgång, dels derpå, att de borrade hålen ej tilltagits tillräckligt vida, Vid Fridhem kunde icke alls något vatten anträffas, oaktadt borrningar företogos till ganska stort djup. Deremot hafva tvenne borrningsförsök här i Visby utfallit särdeles lyckligt. De å handl. Åbergs och Gerles gårdar borrade brunnarne synas nemligen lofva godt ej blott för stunden utan äfven för framtiden. Kostnaden lärer, enligt hvad vi försport, hafva för den förre (105 fot djup) belöpt sig till omkring 1,800 kronor, och den för den senare (af 75 fots djup), till omkring 1,400 kronor. Dessa siffror synas höga, men utgifterna tro vi i detta fall follt motsvaras af fördelen af att ständigt hafva god tillgång på drickbart vatten. Fråga har varit å bane, att älven Visby stad skulle skaffa sig tvenne dylika brunnar, och då vi hafva hört kostnaden för en af de nu omvämnda uppgifvas till 2,500 kr., hafva vi sökt upplysning om den ungefärliga kostnaden för dessa två sistnämnda brunnar.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Ett fallande träd

skadade en dag i förra veckan landtbrukaren Joh, Procopée vid Krämplösa i Hejde. Då han, sysselsatt vid trädfällning, skulle springa undan, snafvade han nemligen och fick trädet öfver sig, hvarvid en gren bortslet köttet från en del af armens inre sida.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

En hedersskänk

(bref till Gotlands Allehanda), bestående af ett guldur och ett dussin silfverskedar, erböll 13 dennes, efter slutad skolexamen, folkskolläraren J. P. Nordin i Vestkinde af sina skolbarn och deras föräldrar, såsom en tacksamhetsgärd för ospard möda och nit under 27 års tjenst derstädes. Heder åt hvar och en, som söker att förljufva undervisarens mödosamma arbete, så att han må sköta sitt kall ”med fröjd och icke med suckan”!

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

En julgåfva,

bestående af 150 kronor, har af grosshandlaren C, Plantin i Landskrona äfven denna jul, liksom förlidet års, förärats Visby stads fattiga, för hvilken gåfva fattigvårdsstyrelsen genast efter mottagandet aflät ett tacksägelsetelegram.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.