Gotlands jernvägs trafikinkomster

för sistlidne December månad, jemförda med intägterna under motsvarande månad de tio föregående åren utvisa:

Totalinkomsten under 1890, jämförd med helårsinkomsten under ofvanstående antal år visar:

Såsom af ofvanstående synes, har år 1890 varit jernvägens hittills vackraste år. Dertill bidrog, utom en blid vinter, som alltid framkallar ökad utförsel, i främsta rummet det allmänna uppsvinget i konjunkturerna för ortens produkter och en jämförelsevis god skörd. Hura stor nettobehållningen blifver, är ännu icke kändt, men sannolikt kommer den att uppgå till några och tjugu tusen kronor. Då emellertid nästa år förestår uppköp af ett större parti jernvägsskenor för omkr. 20 tusen kr., har jernvägsstyrelsen meddelat riksgäldskontoret att bolaget icke är i tillfälle utgöra annuiteten på etatslånet för 1890.
Antecknas bör derjämte, att jernvägen under 1890 skaffat sig ett nytt lokomotiv för 20,000 kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *