Militärbefälhafvaren på Gotland

infordrar härmed skriftliga förseglade anbud å större eller mindre partier hafre, korn eller blandsäd att omkostnadsfritt levereras antingen vid järnvägsstationen i Tingstäde eller uti Kronans spannmålsmagasin därstädes.
Till spekulanternas kännedom meddelas:
att anbud, ställda till Militärbefälhafvaren på Gotland och försedda med påskrift om den vara anbudet afser, skola vara inlämnade till Militärbefälets expedition senast före kl. 12 på dagen den 9 instundande mars månad;
att anbud skall åtfölj as af prof på den erbjudna varan;
att till leverans antaget parti skall vara aflämnadt senast före mars månads utgång;
att ersättning för levererad vara utbetalas kontant så snart densamma vid mottagandet blifvit godkänd, samt
att i Kungl. förordningen den 17 nov. 1893 meddelade föreskrifter angående statens upphandlings- och entreprenadväsende m. m. skola lända till efterrättelse.
Ufriga upplysningar meddelas af Stabsintendenten vid Militärbefälet.
Visby den 24 februari 1915.
Militärbetälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1915
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *