Två nya arbeten

af riksantikvarien professor Montelius föreligga nu. Det ena är intaget i Nordisk tidskrift häft. 6 för 1914. Å sid. 439-451
under titeln forntida bokskatter behandlar Montelius kritiskt men på samma gång podulärt ett par arbeten af I. Collijn och ett af G. Berghman. Uppsatsen utföljes af 9 fig.
Det andra, som återfinnes i Antikvarisk tidskrift för Sverige del 21 häft. 1, Sthlm 1915, utgör början till Montelii stort anlagda arbete: Boning, graf och tempel, hvilket afser att framhålla sambandet mellan dessa till synes så olika byggen, liksom och att påvisa grunddragen af deras historia — utan att dock därmed skrifva bygnadskonstens historia.
Den nu utkomna delen (192 sidor i 8:o med 227 figurer) behandlar: I. Boning, med följande större hufvudrubriker: 1) De första boningarna; 2) Bygnader, 2 a) materialet; 2 h) Bygnader på vatten; 2 c) Bygnader på land; 3) Bygnadernas form.
Gotlands äldre bygnader få här sin behandling alltifrån Karlsögrottan.

Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *