Upphandling af Proviantartiklar.

Militärbefälhafvaren på Gottland infordrar härmed skriftliga förseglade anbud å leverans:
dels på en gång fritt banvagn Tingstäde eller vid förplägnadsmagasinet därstädes af: 3,500 kilogram rostadt och malet kaffe, 4,000 kilogram margarin, 4,000 kilogram halffet ost, 1,000 kilogram torrsaltad kabeljo och 1,000 kilogram makaroni, allt före 1 instundande mars månad,
dels i mån af behof under tiden mars—juni månader åt vid kasernetablissementen i Visby och & Visborgs slätt förlagda trupper: af färskt nötkött, salt nötkött, salt fläsk, fläskkorf, stångkorf, köttkorf, halffet ost, margarin, kabeljo, russin, sviskon, hafregryn och makaroni, samt dessutom & potatis för tiden maj—juli månader.
Till kännedom och efterrättelse meddelas:
att anbud, ställdt till Militärbefälhafvaren på Gotland, Visby, och å omslaget försedt med påskrift om anbudets föremål, skall vara inkommet till Militärbefälhafvarens expedition senast före kl. 12 på dagen lördagen den 20 innevarande månad,
att artiklarna skola vara af den beskaffenhet som sägs i Kungl. Medicinalstyrelsens kungörelse den 2 november 1911 (Svensk författningssamling N:r 67, bihang),
att därest i en handling göres anbud å mer än en artikel och förbehåll ej gjorts att detsamma endast odeladt gäller, Militärbefälhafvaren äger antaga anbud helt eller deladt,
att i anbudet skall angifvas den säkerhet som ställes för leveransens fullgörande (i händelse af borgen borgensmännens namn och adress),
att för anbudens pröfning förbehåller tiden t. o. m. den 22 februari,
att erforderliga upplysningar jämte uppgift å erforderliga mängder af ofvanstående i mån af behof erforderliga artiklar lämnas af regementsintendenterna Kaptenerna B. Mattson å Visborgs slätt och S. Rydman, kasernetablissementet i Visby, samt
att i öfrigt hänvisas till Kungl. förordningen angående statens upphandlings- och entreprenadväsende den 17 november 1895 (Sv. F. S. n:r 96) samt till ,Allmänt tillkännagifvande, i Tidning för leveranser till staten m. m.
Visby den 8 februari 1915.
Militärbefälhafvaren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 11 februari 1915
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *