Långvarig hvilotid.

Bland ärenden balanserade hos stadsfullmäktige i Visby vid ingången af februari 1915 märkes följande: Motion af hr C. Sörensson om utredning angående åtgärder för åstadkommande af obligatorisk köttbesiktning. Denna motion diariefördes af stadsfullmäktiges sekreterare 16 mars 1902 och remitterades påföljande dag till hälsovårdsnämden, som med afseende därå hittills endast meddelat, att med ärendets afgörande fått anstå i afvaktan på den nya lagstiftningen i ämnet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 februari 1915
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *