Den svära storm,

som rasat hela innevarande vecka och änna fortfar, om ock med aftagande häftighet, har vållat ett längre afbrott i vår förbindelse med fastlandet. Sedan »Gotland» hitkom i lördags morgse, har ingen post från Stockholm anländt förrän igår, då »Gotland>, »Visby» och »Tjelvar» efter en mycket svår resa inkommo i vår hamn. Genom detta dröjsmål blef »Visbys» Kalmarresa i måndags instäld.
Den långvarigaste och svåraste resan hade »Visby», som vid 12-tiden i söndags middag afgick från Stockholm och ankrade på qvällen vid Oaxens kalkbruk, hvarifrån fartyget på måndagsmorgon gjorde ett fåfängt försök att utgå. Föl jande dags morgon företogs ånyo ett försök att trotsa väder och vind, men fartyget måste efter att hafva hunnit omkring sex mil utanför Landsort vända tillbaka samt ankrade vid Herrhamra, der båten för den häftiga stormens skull måste qvardröja ända till ondagsqväll vid 10-tiden, då färden anstäldes hit till Visby, dit man inkom strax före kl. 7 i går morgse. Man kan lätt inse hvilka olägenheter denna närmare fyra dygn långa resa skulle medföra för passagerarne, af hvilka ett stort antal utgjordes af med klen reskassa försedde däckspassagerare.
»Visby» afgick igår qväll till Kalmar.
»Gotland lemnade Stockholm i vanlig tid på tisdagsmiddag, ankrade vid Oaxen på e m. samt sökte på onsdagsmiddag att afgå derifrån, men nödgades vända tillbaka och lägga sig vid Kråkskärsholmar, hvarifrån fartyget vid 11-tiden på natten afgick söderut och hitkom ungefär samtidigt med »Visby». Fartyget afgår härifrån iqväll till Stockholm.
»Tjelvar afgick först ondagsmiddag från Stockholm, låg förankrad vid Dalarö till kl. 11 på qvällen samt ankom hit vid 10-tiden igår f. m. Igår qväll afgick »Tjelvar» åter till Stockholm.
I dag kl. 11 inkom »Klintehamn» hit efter en stormig resa, som försenats genom svår motvind. Ångaren afgår ti digt i morgon till Klinte.
Om ångaren »Arlas» öden, hvilken i lördags afgick från Stockholm, sväfvar man ännu i orolig ovisshet. Enligt Landsortslotsars utsago hade ett ångfartyg, som de antogo vara »Arla», passerat Landsort tidigt i tisdagsmorgse, hvarjämte fartyget äfven lär hafva varit synligt från Sandhamn.
Stormen, som i tisdags och natten till onsdagen rasade med oerhörd häftighet, bedarrade något i förgår och idag, men har i natt och i dag åter tilltagit i styrka.
Luften är i dag mulen och regndiger.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Oktober 1884
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *