Förestående chefskifte

vid Gotlands infanteriregemente. T. f. chefen för Gotlands infanteriregemente öfverste L. W. Fineman har under gårdagen till k. m:t inlämnat sin ansökan om afsked med pension.
Hvem som blir hans efterträdare å chefsposten är naturligtvis omöjligt att ännu yttra sig om med någon nämvärd grad af sannolikhet. Det gissas emellertid på ett par öfverstelöjtnanter, hvilkas namn vi dock icke anse oss böra nämna ännu så länge.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *