Ångbåtstrafiken och minfaran.

K. befhde har nu afgifvit begärdt utlåtande öfver ångfartygsaktiebolaget Gotlands hos generalpoststyrelsen gjorda framställning om upphörande under viss tid af bestämmelserna om maximitariffer för passagerarebefordran med bolagets båtar m. m. Bolagets framställning grundar sig på den af krigstillståndet i Östersjön förorsakade minfaran. Generalpoststyrelsen anser det icke kunna förnekas, att en viss minrisk förefinnes för bolagets båtar. K. befhde förmenar, att man utan öfverdrift kan gifva ett starkare uttryck för denna risk, och anför som stöd härför de minfynd, som 11 januari gjordes utanför Landsort.
K. befhde åberopar vidare sin hos generalpoststyrelsen gjorda telegrafiska hemställan om tillstånd för ångbåtsbolaget att tillsvidare utbyta båtarnas natturer mot dagliga till ett antal af fem i veckan. Innan k. befhde aflät detta telegram, hade k. befhde förfrågat sig hos ångbåtsbolaget, om detta vore villigt att i stället för sju ordinarie nattliga insätta sju dagliga ångbåtsturer i veckan. Bolaget hade emellertid svarat, att ändringen till dagturer skulle nödga bolaget att insätta ytterligare en ångare på traden och att detta skulle vålla bolaget betydliga kostnader, som bolaget icke kunde ikläda sig, då trafiken till följd af kriget och minfaran betydligt minskats, då bolaget hade att betala olycksfalls- och lifförsäkringspremier för personalen, då bolaget syntes fortfarande få bära åtminstone halfva krigsförsäkringskostnaden, då personalen, som till en början nekat medfölja båtarna på natturer, erhållit högre månadshyror för att frångå sin ägran och då till sist kolpriset högst väsentligt stigit.
Den 11 dennes lämnade generalpoststyrelsen sitt bifall till den af k. behfde gjorda hemställan. Gifvet är, att de vidtagna ändringarna innebära en försämring af postförhållandena.
Mot upphäfvande under den tid krigsriskförsäkring erfordras af bestämmelsen om förbud för ångbåtsbolaget att upptaga högre passagerareafgifter än som angifvas i den af bolagets styrelse i april 1900 antagna taxa har k. befhde ej något att erinra.
K. befhde anser sig dock böra härvid såsom sin åsikt uttala, att statsverket bör i sin helhet gälda de af krigstillståndet förorsakade ökada kostnader för upprätthållande af förbindelse mellan Gotland och fastlandet. Om denna åsikt vinner k. mt:s gillande, så att staten gäldar kaskoförsäkringen i sin helhet och utger nödigt bidrag till bolaget för upprätthållande af ytterligare två dagturer från Visby till fastlandet och åter, synes någon höjning af passagerareafgifterna icke böra ifrågakomma.

Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *