Visby allmänna läroverk

öppnade igår sina portar för nytt läsår, då upprop af lärjungarne, de återvändande och de nyinskrifne, förrättades. Efter uppropets slut stälde läroverkets rektor, i samband med den föreskrifna uppläsningen af bestämmelserna i ordningsstadgan, till lärinngarne några allvarliga uppmaningar och råd, hvilka kortast kunnva sammanfattas i orden: älsken sanningen framför allt!
Antal närvarande föräldrar och målsmän var förvånande litet. Äfven om frånvaron vid ett sådant tillfälle af målsmän, hvilkas barn förut bevistat skolanu, kan vara. förklarlig, qvarstår dock som anmärkningsvärdt det förhållandet, att icke åtminstone de föräldrar, hvilkas barn för första gången infördes i läroverket, mera talrikt infunnit sig. För den samverkan mellan hem och skola, utan hvilken gagnet af den kunskapssökande ungdomens skolvistelse så väsentligt förlorar i betydelse, är det väl af behofvet påkalladt, att kännedomen om läroverkets ordningsföreskrifter icke framtränga endast till lärjungarne.
De genom en ymnig årsvixt ljusnande utsigterna göra sig, som naturligt är, gällande äfven i fråga om antalet inträdessökande vid läroverket, hvilket i år var ovanligt stort, uppgående till 56, hvaraf en mindre del till högre klasser än den första.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 September 1882
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *