Hertigen af Gotland

skulle i dag vid 3:tiden, åtföljd af tvänne officerare och jagtkamrater, anlända från Fårösund till Elinghem, der länets höfding och jägmästare äro honom till mötes. Efter intagna förfriskningar skulle jagt i myren an: ställas, och mot aftonen en af landshöfdingen anordnad måltid intagas å en husbonden Nils Olofsson, Lunds i Tingstäde, tillhörig och nära gården belägen, vacker och skogomkransad plats, der bemälde Olofsson nästlidet år med anledning af hertigens besök derstädes upprest en prydlig minnesvård. Nattqvartér lärer tagas hos nämde Olofsson, och i morgon tidigt fortsättes jagten, hvarefter hertigen återvänder till Fårösund.
Något besök å Fridhem eller i Visby lärer denna gång icke komma att ega rum. Med undantag af ofvannämde jagtförströelse, kommer hertigens hela tid att upptagas af skjutöfniugar och exercis i Fårösund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Augusti 1882
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *