Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För olaga handel med s. k. linnevaror fäldes judiske trosbekännaren Hirsch Roterosen till trehundra kronors böter, till tveskiftes mellan kronan och åklagaren.
Dom i målet mot samme Roterosen för bedräglig handel afkunnas 21:ste dennes.

Förseelser mot ordningsstadgan. För att hafva låtit tvänne vagnar qvarstå en natt å allmän gata fäldes arbetaren J. P. Rylander till fyra kronors böter.
— Ogifta Jobanna Vestergren fäldes att böta fyra kronor, emedan hon lemnat tvänne vagnsunderreden å stora torget, hvilka derstädes blifvit qvarstående en natt.

För fylleri och våld var arbetaren Karl Söderberg åtalad af allmänna åklagaren, Våldet, som å skeppsbron begåtts å arbetaren Lars Lundal, skulle hafva enligt Lundals berättelse bestått af örfilar, sparkar, knuftar och slag af en qvastkäpp. Efter en stunds besinning afstod dock Lundal från yrkande af ansvar, hvaremot åklagaren vidhöll sin ansvarstalan. Söderberg förnekade allt, hvadan målet för vittnens hörande uppsköts till 21 dennes, då Söderberg vid tio kronors vite skulle komma till städes.

För olaga utskänkning af maltdrycker var f. husbonden L. P. Jakobsson åter tilltalad. Han infann sig dock ej för att svara, hvarför han för uteblifvande fäldes till två kronors böter samt ålades att vid tio kronors vite vara närvarande vid målets nästkommande bandläggning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Augusti 1882
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *