Borgenärerna

i hemmansegaren Johan Jacobssons, Bringsarfye i Eskelhem, konurs kallas härmed att sammanträda å Sicklings gästgifvaregård i Klinte socken lördagen den 26:te i denna månad kl. 10 f. m. för att besluta angående konkursboets förvaltning samt bestämma underhåll åt gäldenärens famij.
Klintehamn den 7 Augusti 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna uti aflidne hemmansearen L. P. Fohlins urarfva konkurs kallas till sammanträde på Foler i Kräklingbo socken måndagen den 21 innevarande Angusti månad kl. 10 f. m., för att höras öfver och besluta om ifrågasatt återvinning af egendom till konkursboet, bestämma vilkören för fastighetens försäljning och pröfva de anbud, som möjligen komma att samma dag afgifvas å fastigheten.
Kräklingbo den 4 Augusti 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i f. Hemmansegaren Lars Pettersson, Rofvalds i Eskelhem, konkurs kallas att sammanträda å stadshotellet i Visby Torsdagen den 17:de innevarande Augusti kl. 11 f. m., för att besinta an gående inlösen af en i Rofvalds hemman i Eskelhem intecknad skuldförbiudelse å 4,500 kronor, som är pantsatt för 2,000 kronor.
Klintehamn den 7 Avg. 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenärerna i mjölnaren L. P. Nilssons konkurs kallas till sammanträde å rådhuset här i staden onsdagen den 23 i denna månad klockan 6 eftermiddagen, för att bestämma arvode för konkursförvaltningen, granska upprättadt utdelningsförslag samt, om förslaget godkännes, erhålla utdelning.
Visby den 2 Angusti 1882.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *