Från sjön.

I Torneå hemmahörande ångaren Avasaksa hitkom i lördags på f m. på resa från Stockholm till Lübeck. Sedan passagerare och besättning fått njuta några timmars hvila efter den stormiga resan under natten, afgick fartyget vidare södernt.
— Skeppet Eugenie, kapten Lindström, afseglade härifrån i lördags till Spanien med last af trävaror.
— Ångfartyget Solide, kapten Öberg, hitkom från Petersburg 3:dje dennes och afgick härifrån samma dag till Norge.
— Briggen Leda, kapten Schmidt, från Ulånger till Gent, sprang läck i sjön och inkom till Furusund i lördags, Fartyget skall afgå till Stockholm med pumphjelp ombord.
— Postångaren Sofia erhåller nu ny ångmaskin vid Bergsunds mekaniska verkstad.
— Briggen Helene Pauline, som under den svåra stormen i April strandade vid Långsandsorarne i närheten af Skutskär och uppkastades på grundt vatten, flottogs 30 Juli af ingeniör Santesson och inbogserades till Bomhusvarfvet i Gefle. Arbetet har varit förenadt med stora svårigheter, emedan flere stenar måst bortsprängas för att komma åt läckorna och för fartygets uttagning på djupare vatten.
Samtidigt tätades och fottogs skonerten Johanna, som strandade under stormen för omkring en månad sedan, och inbogserades äfven till ofvannämda varf.
— Den 2 d:s inbergades till Göteborg af ångaren James J. Dickson, kapten Höglund, i Simrishamn hemmahörande skonerten Esperanca, kapten Jansson, hvilket fartyg, på resa från Hartlepool till Sundsvall med last af kol, kokes och jern, varit ute för svår storm i Nordsjön och derunder blifvit mycket illa ramponeradt, bl. a. derigenom att stormasten gått öfver bord. Fartyget påträffades af åvgaren i redlöst tillstånd omkring 20 engelska mil norr om Horns ref med hela besättningen ombord. Till följd åf stormen och den starka sjögången var bogseringen mycket svår, så att ångarens bogserkabel icke mindre än två gånger sprang utaf. Det bergade fartyget företer en högst bedröflig syn.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Augusti 1882
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *