Sjöförklaring

aflades igår inför rådhusrätten af sjökapten J. E. Ahlén, befälhafvare å skonerten Sovinto, hemmahörande i Åbo län i Finland.
Fartyget hade afgått 23 sistl. Juli från Aspö hamn i Finland samt 1:ste dennes råkat ut för en stark storm, hvarvid tre segel blåste i stycken och vågorna öfverspolade fartyget, som 2:dre dennes blef läck; följande dag måste kaptenen, enär fartyget med stor svårighet kunde pumpas läns, söka hamn i Slite.
Sjöförklaringen beedigades af kapten Ahlén, hvarjämte fartygets styrman och en af dess matroser på ed intygade förklaringens riktighet, Såsom tolk för matrosen, som ej förstod svenska språket, tjenstgjorde finske kaptenen Lindgren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Augusti 1882
N:r 63

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *