Väghinder.

Nedannämda broar komma å följande dagar rifvas och omläggas: Onsdagen 2 inst. Juli en bro å landsvägen mellan Nystugu i Tingstäde och Mos i Stenkyrka, då den s. k. Forsvidevägen till Hangvar och landsvägen tlll Stenkyrka kunna begagnas; måndagen 30 dennes tvänne större broar å vägen merlan Vallstena och Bara socknar, då man i stället kan färdas genom Källunge socken; tisdagen 1 Juli en bro å vägen mellan Hörsne och Dalhem socknar, då Källunge och Ekeby socknars vägar kunna nyttjas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Juni 1879
N:r 52

Auktion vid Alfvena i Vallstena.

Genom offeatlig auktion som förrättas vid Alfvena i Vallstena torsdagen den 1 nästk. Maj, låta borgenärerna i Mårten Broströms konkurs till den högstbjudande försälja allt af lösöreboet som icke medbanns vid förra auktionen, bestående af ett parti timotej, hårdvallshö, myrfoder och höstsädeshalm samt något husgerådsaker; auktionen börjas kl. 11 f.m, och lemnas godkände köpare anståud med betalningen till den 1 nästk.
September.
Hörsne den 15 April 1879.
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 April 1879
N:r 32

Auktion vid Alfvena i Vallstena.

Genom oftentlig auktion, som förrättas vid Alfvena i Vallstena socken Onsdagen den 9 nästk. April från kl. 10 f. m., låta borgoärer i Mårten Broströms konkurs till den högstbjudande försälja nämde konkursmassas hela lösörebo, bestående at silfver, koppar, malm, messing, tenn, bleck, porslin och glas, jernsaker af hvarjehanda slag, bord, stolar, skänkskåp, sängställen, väggur, en väfstol, spinnrockar, sädesbingar och träkärl, åker- och körredskap såsom vagnar, kälkar, vrånghäckar, plogar, harfvar, mullfösa, sladd, kornvält, ett tröskverk, vindmaskin, sädesrislar, bötjugor, slipstenar, yxor, sigdar, nötbinsel, snickare- och smedjeverktyg, ett parti hö, myrfoder, vår- och höstsädesbalm samt något spanmål af hvete, råg, korn, blandsäd och malt, diverse bräder och kastved, kreatar såsom hästar, en ko, lam och ett svin m.m. Godkände köpare lemnas anstånd med betalningen till den 1 nästk. September.
Hörsne den 26 Mars 1879.
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 April 1879
N:r 27

Efterlysning.

På grund af anmälan hos landshöfdingeembetet att våld och försök till rån 18 i denna månad på aftonen föröfvats mot ett i handlandena Lundins och Klingwalls handelslokal vid Alleqvia i Vallstena anstäldt biträde efterlyses våldsverkaren, som uppgifvits vara mellan 20 och 30 år gammal, af medelmåttig växt med mörkt hår och skägg samt en mindre brun fläck å venstra sidan af ansigtet. Han säges hafva brutit på fastlands-dialekt och varit klädd såsom sjöman i mörk kavaj och mörk doffelmössa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1879
N:r 25

Samtlige borgenärer uti M. Broströms

vid Alfvena i Vallstena socken konkurs kallas att sammauträda å Gute gästgifvaregård i Bäl socken måndagen den 24 innevarande Mars kl. 4 e.m., för att höras och besluta öfver gjord framsställning om fastighetens försäljning å frivillig auktion m. m.; och erinras vederbörande om det förhör, hvilket å samma ställe kl. 2 e.m. nämde dag kommer att ega rum inför ombudsmanven.
Hejnum och Riddare den 8 Mars 1879.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Mars 1879
N:r 21

Medelst offentlig auktion,

som torsdagen den 6 nästk. Mars från kl. 11 f. m. förrättas vid Nygårds i Vallstena, låta kreditorer i husbonden IL. P. Engströms konkursmassa till den mestbjudande försälja ettstörre parti hårdvallsbö, myrfoder och höstsädeshalm; ett tröskverk och åtskilliga andra saker. Godkände köpare lemnas 2:ne månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 18 Februari 1879.
L. P. Christensson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Februari 1879
N:r 16

Val till kyrkoherde

i Källunge och Vallstena pastorat förrättades i söndags af kontraktsprosten dr Söderberg biträdd af t. f. lektorn dr Fagerholm. Vid valet erhöll bland de tre å förslaget uppförde komminister J. Löthberg, v. pastor J. Odin och v. pastor F. Friberg

Församlingarnes nuvarande vice pastor hr F. Friberg är således utsedd till församlingarnes kyrkoherde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 Februari 1879
N:r 15

Borgenärerna

i hemmansegaren Mårten Broströms vid Alfvena i Vallstena konkurs kallas att sammanträda å Gute gästgitvaregård i Bäls socken måndagen den 17 innevarande Februari kl. 3 e.m. för att taga kännedom om konkursboets tillgånger samtlemna godemännen instruktion ang. förvaltningen m. m.
Riddare i Hejnum d. 5 Febr. 18379.
Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 12 Februari 1879
N:r 13

Hejnums poststation

kommer, sedan kronolänsman B. Bolin afsagt sig befattningen såsom föreståndare, att med detta års utgång indragas. Landtbrefbäringslinien Hejnum—Gothem kommer i stället att från 1 Januari 1879 utsträckas till linien Tingstäde—Hejnum—Gothem. Landtbrefbärarens promenad onsdagar och lördagar varder sålunda: Tingstäde, Hejnum (Riddare), Hejnums prestgård, Bäls kyrka, Källunge prestgård, Vallstena och Gothems skolhus.
Under återgången från Gothem besöker landtbrefbäraren icke Källunge.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1878
N:r 103