Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 19 Aug.
Oloflig ölförsäljning. Enkan K. Soneson, som innehar rättighet att försälja öl till afhämtning, men icke till förtäring på stället, håde söndagen 4 Aug. försålt öl och låtit köparen förtära det på stället samt derför blifvit instämd. Hon erkände förhållandet samt dömdes att böta 15 kr.

Tullmål. Skepparen O. N. Andersson hade med sitt fartyg afgått från Eskilstuna till Burgsvik utan att hafva förpassning å några varor, till ett värde af 64 kr. 63 öre, hvilka han dock vid framkomsten till Burgsvik, innan någon lossning skett, anmält hos dervarande tullstation. Han dömdes emellertid att böta 20 kr.

Skepparen Berggren från Fide, afgången från Stockholm, men vinddrifven till Libau, der han nödgats hämta vatten och proviant, hade under tiden fått order att gå till Visby, men i stället ingått till Burgsvik. För seglationsbiott dömdes Berggren att böta 50 kronor.

Försummad gaturenhållning. Härför dömdes handlanden Hirsch Rosenbladt att böta 5 kronor.

Oloflig körväg. Hemmansegaren Karl Blomberg Lauks i Lokrume, bondesönerna J. Henriksson Nasume och Mårten Högberg Bjers i Tofta, hade 27 Juli, alla tre, kört tvärs öfver södra byrummet till qvarnen Högan, och derför blifvit instämda. De erkände förhållandet, men uppgåfvo, att de icke haft sig bekant, att det var olofligt att köra öfver rummet, och tyckte, att, såsom på åtskilliga andra ställen, åtminstone någon tafla med anslaget förbud till allmänhetens efterrättelse i så fall bort vara vid den allmänna landsvägen uppsatt. För denna körning dömdes de emellertid nu att hvardera böta 2 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1878
N:r 67

Särskilda ombud

i och för markegångssättning skola med anl. af kammarkollegii kungörelse 27 Maj 1853 på kommunalstämmor väljas i Barlingbo, Veskinde, Fårö, Dalhem, Lefvide, Rone, Fide och När. I hvarje socken utses ett ombud och en ersättare, hvilka skola på kronofogdens kallelse sammanträda under år 1879, för att med honom och 4 af k. m:ts befallningshafvande häradsvis utsedde män upprätta priskuranter å de markegångspersedlar, hvilka genom ofvan nämda kungörelse äro påbjudna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd börja vi idag göra några utdrag till ledning för de beskattade vid bedömandet af bevillningsberedningens och taxeringskomiténs tillvägagående. Gränsen för utdraget sätta vi vid 500 kronors antagen inkomst.

Södra fögderiet.
Visby södra landsförsaml.

Fabrikör J. Lang 600.
Arendator Dassow 500.

Stenkumla.
Kyrkoherden Frendin 1,900.
Skolläraren Sahlsten 1,400.
Martille: Karl Gardell 600.
Löjtnant Drös 1,500.

Vesterhejde.
Komm. landtmät. Fegraens 4,000.
Major Kyllander 1,000.
Kapten Leatz 1,778.

Träkumla.
Metodistpredikant Vallin 1,700.
Hemmansegaren Hagvall 800.
Kolportör Malm 800.

Vall.
Kyrkoherden Lyth 2,080.
Skolläraren Norrby 790.

Hogrän.
Skolläraren Viselgren 400.

Atlingbo.
Kyrkoherden Ihre 1,200.
Skolläraren Lindahl 800.
Handlanden Karlsson 500.

Eskelhem.
V. pastor Gutenberg 600.
Skolläraren Pettersson 800.
Förste landtmät. Jacobsson 6,500.
Landthandl. Olsson 600.
Domkapitlet i Visby 2,350.

Tofta.
Skolläraren Andersson 750.

Sanda.
Prosten Herlitz 4,150.
Skolläraren Christoffersson 930.
Kronolänsman J. Smedberg 1,875.
Öfverste löjtn. af Klint 3,441
Lötnant K. af Klint 1,038
Ingeniör E. af Klint 1,500.
Ingeniör G. af Klint 1,000.
Hemmansegaren L. Bolin 600.
Hemmansegaren K. Vallin 600.
Kapten Jacobsen 1,764.

Mästerby.
Skolläraren Nyström 800.
Målaren Björkedahl 800.

Vestergarn.
Uppsyningsman Hesselqvist 1,700.
Skolläraren Pettersson 900.
Lotsen J. Stenberg 561.
Handl. Björkegren 900.
Skepparen A. P, Nyman 1,160.
Skepparen V. Nyman 1,000,
Fyrmäst. G. Nyman 1,280.
Skepparen Landström 800.
Skepparen K. Nyman 500.
Handl. O. H. Nyman 4,000.
Rederiet för skon. «Sofia Fredrika» 1,500.
Rederiet för skon. «Fru Lona» 1,200.
Rederiet för skon. «Margreta» 1,000.
Rederiet för jakt «Hilda» 500.
Fyrvaktaren Vess q 990.

Hejde.
Prosten Gahne 3,972,
V. pastor Gradelius 715.
Skolläraren Blomberg 1,100.
Handl. Nyström 800.
Karl Vetterlund 600.
Ångsågsbolaget 1,500.
Aug. Henriksson 700.
Anna Snöbom 500.
Såg- & Qvarnintressenter 500.
Nils Gustafsson 600.

Väte.
Skolläraren Björkander 800.
Nils Kahlström 800.
Petter Olsson 900.
P. Larsson 500.

Klinte.
Kyrkoherden Gardsten 3,434.
Handl. Viberg 1,500.
Muraren Lindblom 600.
Klinte kalkbr. bolag 1,000.
Skepparen Stengård 500.
H. Wöhler Klintebys 9,500.
Inspektor Larsson 1,500.
Smeden Jansson 500.
Trädgårdsmäst. Pettersson 500.
Sågmäst. Svensson 500,
Bokh. Pettersson 500.
Brännmäst. Axén 800.
Landtmät. Cedergren 3,000.
Handl. A. Nyberg 1,500.
Handl. N. J. Odin 3,500.
Handl. V. Odin 600.
Rederiet för jakt. «Två Bröder» 600.
Rederiet för skon. «Carlshamn» 750.
Kr. länsman Dahlbäck 3,600.
Landtmätaren Schyl 800.
Handl. Vesterberg 800.
Hattmakaren Smitterberg 600.
Handl. K. Smitterberg 3,000.
Red. för skon. «Laura» 1,500.
Red. för jakt. «Fyra Syskn» 500.
Färgaren Vallin 1,500.
Handl. J. Sundahl 800.
Minuteringsbolaget 2,500.
Ångbåtsbolaget södra Gotland 8,000.
Handl. R. Snöbom 4,000.
Bokhållaren A. Melin 1,000.
Rederiet för skon. «Frithjof» 1,000.
Rederiet för skon. «Matilda» 500.
Rederiet för jakt. «Josefina» 500.
Skolläraren Egnell 1,400.
F. d. bonden G. Olsson 600.
Kapten Smitterberg 2,500.
Postexpeditör Linders 1,653.
Telegrafisten Cramér 768.
Handl. J. A. Vallin 1,200.
V. konsul K. V. Herlitz 6,500.
Bokh. F. Smitterberg 1,000.
Tullinspektoren Berggren 2,500.
Ingeniör B. v. Heland 1,000.
Kapten Hauffman 942,
Skolläraren Ekelund 750.
Kapten Malmborg 2,700
Skepparen Söderström 1,000.
Vikt. handl. Andersson 500.
Lotsen Rohnvik 730.
Maskinist Johansson 750.
Föreståndaren F. Hall 1,500.
Mekaniska Tunnbinderiet 1,000.
Mästerlotsen Sundahl 810.
H adl. Krokstedt 800.
Olof Persson 600.
Olof Vallin 500.
Handl. P. Larsson 750.
Mjölnaren H. Hallgren 500.
Kapten Vessman ä 2,000.
Snickaren Nyborg 600.
Kustroddaren Kahlqvist 800.
Garfvaren Ekström 800.
Kopparslagaren Engström 500.
Garfvaren A. Lundberg 1,500.
Tullvaktmäst. Jacksson 935.
Kakelugnsmak. K. Berg 500,
Skepparen N. Ahlström 720.

Fröjel.
Kapten Fackt 2,000.
Enkefru Björkander 600.
N. Jacobssons svåger Per 500.
Löjtnant ÅA. Lange 1,500.
Tegelbruket 1,000.
Disponent Johansson 600.
Skolläraren Booberg 750.
Skepparen Aug. Levander 600.

Eijsta.
Kyrkoherden Lyth 3,000.
V. pastor Kullin 700.
Skolläraren Gottberg 750.
Konrad Nilsson V 600.

Sproge.
Georg Mårtensson 500.

Habblingbo.
Kyrkoherden Hauffman 3,300.
Skolläraren Söderberg 800.
Hans Johansson 750.
Lars Jacobsson 750.
Jakob Jacobsson 800.
Petter Nilsson 500.

Silte.
Skolläraren Olofsson 800.
Skepparen Hallbom 800.

Hafdhem.
Kyrkoherden Broander 4,959.
Skolläraren Gahnström 800
Kakelugnsmak. Ekedahl 500.
Fröken Virsén 500.
Handl. Hedin 1,850.

Näs.
Skolläraren Blomqvist 800.
Lars Mattsson i 600.

Grötlingbo.
Pastor Kinmark 2,600.
F. skolläraren Söderberg 500.
Sergeant Andersson 620.
Lotsen Södergren 600.
Lotsålderman Hallbom 600.

Fide.
Skolläraren Dahlqvist 700.
Skepparen Cedergren 600.
Kapten Vennemo 2,100.
Skepparen Svenssan 600.

Öija.
Prosten Krusell 3,300.
Skolläraren Pettersson 900.
Handl. Beckström 5,000.
Länsman Lindström 1.275.
Garfvaren Levedahl d 800.
Handl. Claudelin 1,000.
Major Gustafsson 3,600.
Färgaren Krokstedt 1,000.
Handl. Jacobsson 3,000.
Handl. Hansén 4,500.
Handelsbiträde Bokström 800.
Handelsbiträde Värnqvist 800.
Tullinspektor v. Schantz 2,552.
Tullvaktmäst. Magnusson 1,010.
Lotsen Vigsten 581.
Telegrafisten Backelin 763.
Slipstensbolaget 2,000.
Garfveribolaget 600.
Per Veström 1,500.
Rederiet för jakt «Sälla Hoppet» 600.
Rederiet för jakt «Sex Syskon» 600.
Rederiet för jakt «Christian» 500,
Fyrmäst. Ankarkrona 1,150.
Fyrvaktaren Pettersson 840.
Fyrbiträdet Söderström 690.

Hamra.
Handl. Munthe 700.

Vamlingbo.
Kyrkoherden Eneqvist 3,300.
Skepparen Hansson 600.
Skepparen Tmndgren 500.
Rederiet för slupen Valfred 500.
Skolläraren Laurin 850.

Sundre.
Skolläraren Högberg 750,
Fyrm. Persson 1150.
Fyrvakt. Engström 840.
Fyrbiträdet Lundberg 690.

Rone.
Kyrkoherden Alfvegrens sterbhus 2,300.
Vice pastor Alfvegren 700.
Skolläraren Nyman 750.
Inspektor Eneqvist 1,000.
Handl. Broander 4,000.
v. konsul L. Cramér 1,000.
L. & G. Cramér 5,000.
Tnullinspektor Bergenstjerna 2,800.
Telegrafisten Bergenstjerna 1,200.
Handl. Öfverberg 1,000.
Rederiet för skon. «Hilda» 1,000.
J. Broanders enka 1,000.
Utskänkningsbolaget 3,000.
Kustroddaren Rohnström 800.
Kustroddaren Jacobsson 800.
Kustsergeant Jönsson 1,323.
Lotsålderman Vigsten 838.
Garfvaren Krokstedt 600.
Nils Fredin 600.
Olof Olofsson 960.
Rederiet för skon. «Maria Carolina» 500.
Vaktmäst. Ahlberg 860.

Eke.
Skolläraren Pettersson 750.

Alfva.
Kyrkoherden Lange 3,000.
Skolläraren Olsson 700.
Kr.-länsman Eneman 3,409.
Färgaren Uvterberg 500.
Qvarnegaren Ringbom i Sjonhem 500,
Kapten Sommar 3,000.

Hemse.
Prov.-läkaren Hansson 3,500.
Kakelugnsmak. Korsman 500.
Veterinärläkaren Sjöstedt 1,900.
Apotekaren Lilja 2,000.
Postexpedit. Lagergren 1,800.
Handl. Duse 5,000.
Handl. Vittberg 2,800.
O. Hoffman 600.
Enkefru Gregersson 600.
Handelsbiträdet J. Bokström 1,000.
Skolläraren Lindström 700.

Fardhem.
Kyrkoherden Jonsson 2,000.
F. kronofogden Lindström 1,400.
Garfvaren Hård N 500.

Linde.
Skolläraren Fredin 845.
Löjtn. Rosell 882,
Kapten Appeltofft 2,303.
Enkan A.’ Pettersson 600.
Arvid Pettersson 1,000.

Löjsta.
Komminister Kahlström 550.
Skepparen Jacobsson 600.

Lefvide.
Kyrkoherden Bolin 2,000.
Skolläraren Snöbohm 825,
Handl. Strömbeck i Visby 700.
Häradshöfd. Lagerberg 5.638.
Johan Jacobsson 9200.
Kapten Borg 700.

Gerum.
Skollärarinnan Levin 700.

Burs.
Prosten A. J. Lyth 4,600.
Skolläraren Löfveberg 900.
Åkerman & k:ni 2,600.
Handelsbiträdet Fagerberg 850.
Matts Grönström 500.
Länsman Svallingsson 1,325.
Skepparen Vestberg 500.

Stånga.
Skolläraren Vessman 750.
Handl. Nilsson 1,500.
Landtbrukar Firnhaber 650.
Garfvaren Hedvall 1,500.
Stenstuge åboars såg 600.
Karl Larsson 850.
Uddin & Pettersson 1,000.
F. d. kr.-länsman Åkerman 3,900.
Vilhelm Åkerman 500.

När.
Kyrkoherden Norrby 3,853.
Skolläraren Ganström 800.
Fyrmäst. Engström 1,150.
Fyrvakt. Berggren 840,
Intressenter i såg & qvarn 500.
Löjtnant Norén 900.
Handl. Munthe 1,500.

Lau.
Skolläraren Mårtensson 700.

Alskog.
Kyrkoherden Kolmodin 2,556.
Skolläraren Lindgren 800.
Handl. Kahl 1,500.
Enkefru Vallander 500.

Lye.
Skolläraren Krusell 800.
O. Levander 500.
Bjerges åboars qvarn 500.
O. Vikström 500.
L. Söderberg 800.

Garde.
Kyrkoherden Svensson 2,983.
Skolläraren Olsson 1,147.
Handl. Frendin 1,000.
Åckander & k:ni 1,500.
Handelsbiträdet Vestberg 700.
Landtmät. Kökeritz 2,500.

Etelhem.
Skolläraren Boberg 700.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Juli 1878
N:r 60

Pröfningskomitén,

som sammanträder 28 September, utgöres af följande personer:
Konsuln R. Cramér, lektorn K. J. Bergman, handlanden T. Falck, och skräddaremäst. J. M. Sandström, alla i Visby, hemmanseg. P. Johansson Larsarfye i Roma, skolläraren J. P. Nordin i Veskinde, handlanden Karl Vestöö å Storugns, handlanden Ferd. Nyström i Slite, nämdemannen J. G. Lindgren Hägur i Bunge, kaptenen K. T. Broander i Källunge, landtbr. Nils Jacobsson Kyrkljufves i Vänge, kronolänsman Karl Nordahl i Kräklingbo, kyrköherden Ernst Berglund i Östergarn, majoren A. Kyllander i Vesterhejde, fanjunkaren O. R. Kahlström i Atlingbo, handlanden R. Snöbohm i Klinte, hemmanseg. Oskar Pettersson Odvalls i Linde, handlanden N. G. Duse i Hemse, kaptenen Hugo Vennemo i Fide, kronolänsmannen J. A. Lindström i Öja, nämdem. O. R. Pettersson Liffride i Stånga, och kyrkoherden J. Svensson i Garda.
Senast åtta dagar före pröfningskomiténs sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär öfver af taxeringskomitén påförd bevillningsafgift, hafva till k. m:ts befallningshafvande inlemnat sin till pröfningskomitén stälda besvärsskrift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Bidrag till aflöning af folkskollärare

ha af k. m:t tilldelats följande församlingar inom Visby stift:
Fleringe 80 kr., Guldrupe 70 kr., Sundre 80 kr., Fide 80 kr., Tofta 60 kr, Ahla 40 kr., Buttle 40 kr., Vestergarn 60 kr., Sjonhem 80 kr., Hellvi 40 kr., Ardre 40 kr. samt Sproge 70 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Juli 1878
N:r 53

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd för år 1877 lyster oss göra några utdrag till lednivg för de beskattade, till jämförelse och pröfning, buru beredning och taxeringskomité bandlagt sitt grannlaga värf, Förutskickande den anmärkning, att vi i afseende på landet satt ”strecket” något lägre, än hvad som var förhållandet vid de utdrag vi meddelat ur Visby stads taxeringslängd, eller till 500 kronor, göra vi i dag början med

Södra fögderiet.
Visby södra landsförsamling.

Fabrikör Lang 600
arendator Dassow 500

Stenkumla.
Kyrkoherden Frendin 2000
skolläraren Sahlsten 1400
Karl Gardell, Martille 600

Träkumla.
Hemmansegaren O. Bokström 500

Vall.
Kyrkoherden M. Lyth 2080
skolläraren Norrby 850

Hogrän.
Skolläraren Wiselgren . 700

Atlingbo.
Kyrkoherden Ihre 1200
skolläraren Lindahl 850
folkhögskoleförest. Sätervall 2300
andre läraren Regnér 1300

Eskelhem.
Enkefru Sturtzenbecker 2112
v. pastor Gutenberg 650
skolläraren Pettersson 900
skepparen Wallin 500
1:ste landtmätaren Jacobson 6500

Sanda.
Prosten Herlitz 3785
skolläraren Christoffersson 930
kronolänsman Smedberg 1047
ölfverstelöjtnant af Klint 3441
löjtnant K. af Klint 1738
ingeniör E. at Klint 1500
ingeniör Gustaf af Klint 1000

Mästerby.
Komminister Uddin 500
skolläraren Nyström 800
målaren Björkedabl 500

Vestergarn.
Tulluppsyningsman Hesselqvist 1124
skolläraren Pettersson 200
lotsen Stenberg 586
handlanden Björkegren 600
skepparen A P. Nyman 1160
skepparen V. Nyman 1000
fyrmästaren G. Nyman 1120
skepparen Sandström 1000
skepparen K. Nyman 500
handl. O. H. Nyman 4000
handl. man för skon. ”Sofia Fredrika” 1500
handl. man för skon. ”Fru Lona” 1200
handl. man för skon. ”Margareta” 1000
handl. man för jakt. ”Mathilda” 500
bokbållaren H. Nyman 600
fyrvaktaren Wess 750

Hejde.
Prosten Gahne 3900
skolläraren Blomberg 200
bandl. K. Nyström 800
K. Vetterlund, Ekeskogs 600
Ångsågsbolaget 1500
August Henriksson, Lefvede 200
Samme mans svärmoder 500
Nils Gustafsson, Tass 500
Ol. Olsson, Väntinge 1000

Väte.
Skolläraren Björkander 750
Nils Kahlström, Kakuse 1000
Petter Olsson, Mölner 900
P. Larsson, Rovalds 750

Klinte.
Kyrkoherden Gardsten 3500
handlanden Viberg 2000
snickaren Nyborg 500
Klinte kalkbruksbolag 1000
landtbrukaren H. Wöbler 4000
inspektor Larsson 1500
bokhållaren Snöbohm 500
brännmästaren Axén 900
smeden K. S. Jansson ?00
trädgårdsmästaren Pettersson 500
sågmästaren Svensson 500
komm. landtmät. Cedergren 3000
handl. Nyberg 1200
handl. N. J. Odin 3000
rederiet för ”Två Bröder” 600
handl. V. Odia . 600
kronolänsman Dablbäck 1575
handl. Vesterberg 1000
hattmakaren Smitterberg 600
handlanden Smitterberg 2500
rederiet för skonert ”Laura” 1500
färgaren Vallin 1500
handlanden Sundabl 800
Minuteringsbolaget 3000
bandlanden Snöbohm 4000
bokhållaren Melin 1000
rederiet för skonert ”Frithjof” 1000
rederiet för jakt. ”Josefina 500
rederiet för skonert Mathilda 500
skolläraren Eognäll 1400
skepparen Smitterherg 2000
postexpeditör Linders 1527
bandlanden Vallin 1200
e. o. telegrafisten Cramér 540
konsul Herlitz 6500
bokhållaren Smitterberg 1000
tullinspektoren Berggren 2800
f husbonden S. Olsson 500
Ångbåtsbolaget ”Södra Gotland” 6000
kapten Hauffman 1000
skolläraren Eklund 750
muraren Lindblom 500
kaptenlöjtnant Malmborg 2700
skepparen Söderström 1000
hökaren Andersson 500
handlanden Krokstedt 1000
Olof Pehrsson, Valla 500
Olof Wallin, Valla 500
skepparen Wessman 2000
kustroddaren Carlqvist 800
garfvaren Ekström 1000
garfvaren Lundberg 1500
kakelugnsmakaren Berg 500
skepparen Ahlström 720
tullvaktmästaren Jacksson 800

Fröjel.
Kapten Facht 2162
enkefru Björkander 600
skepparen Levander 600
tegelbruket 500
löjtnant Lange 1700
skolläraren Boberg 970

Ejsta.
Kyrkoberden Lyth 3000
v. pastor Kullin 700
skolläraren Gottberg 850
Konrad Nilsson, Hägur 600

Sproge.
Georg Mårtensson, Sundre 500

Habblingbo
Kyrkoherden Hauffman 3150
skolläraren Söderberg 700
Hans Johansson, St. Burge 750
Lars Jacobsson, Halfvards 750
Jakob Jacobsson, Michels 800
Petter Nilsson, Stjups 500

Silte.
Skolläraren Olofsson 700
skepparen Hallbom 800
handl. Ockander 700

Hafdhem.
Kyrkoherden Broander 4488
skolläraren Gahnström 9200
kakelugnsmakaren Ekedabl 500
handl. J. F Hedin 1850

Näs.
Skolläraren Blomqvist 750
Lars Mattsson, Sigleifs 600

Gröttlingbo.
Kyrkoherden Kinmark 3500
f. d. skolläraren Söderberg 600
sergeant Aadersson 620
skepparen Stenqvist 600
A. P. Södergren, Gröttlingbo udde 600
lotsålderman Hallbom 600

Fide.
Skolläraren Dahlqvist 600
skepparen Cedergren 1000
kapten Vennemo 2000
skepparen Svensson 600

Öja.
Prosten Krusell 3500
skolläraren Pettersson 700
skolläraren Laurin 500
handlanden Beckström 5000
kronolänsman Lindström 1075
garfvaren Lefvedahl 500
handl. A. V. Clandelin 1500
majoren Gustafsson 3442
tärgaren Krokstedt 2000
handlanden Jacobson 35090
handlanden V. Hansén 5000
bokhållaren Bogström 500
bokhållaren Vernqvist 500
mjölnaren Öberg 500
tullipspektor von Schautz 2800
vaktmästaren Magnusson 1025
enkelfru von Schantz 606
lotsen Vigsten 540
lotsen Hamrell 540
telegrafisten Backelin 163
fyrmästaren Ankarcrona 1000
fyrvaktaren Petterson 700
fyrbiträdet Söderström 550
lotsen Holmberg 543
Gotlands slipstens bolag 2000
Gartveribolaget 500
Minuteringsbolaget” 4000
rederiet för jakt. ”Sälla Hoppet 600
rederiet för jakt. «Sex Syskon” 600
rederiet för slup ”Christian” 500

Hamra.
Handlanden Munthe 800
rederiet för skon. ”Emma” 500
rederiet för skon. ”Starkoddert 1000

Vamlingbo.
Kyrkoherden Eneqvist 3500
skepparen Hansson 500
skepparen Lundgren 500
rederiet för slupen ”Valfred” 1109

Sundre.
Skolläraren Högberg 1700
fyrmästaren Persson 1000
fyrvaktaren Engström 700
fyrbiträdet Lundberg 550

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 Augusti 1877
N:r 64

Väghinder.

En bro mellan Fide och Engmans gårdar i Gammalgarns socken kommer att rifvas 27 i denna månad, Vägfarande kunna undertiden begagna vägen förbi Gammalgarns kyrka.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Juni 1877
N:r 50

Om förordnande

af konsistorieombud vid syn för torrläggning af mark, tillhörande Boxarfve m. fl. hemman i Öja och Fide socknar hemställer landtbruksingeniören Ernst Berggren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 Maj 1915
N:r 119

Förteckning öfver landtmätare,

medhjelpare och elever i Gotlands län år 1877.
Förste landtmätare: L. T. Jacobson, Visby; efter 1 Juni Bolex i Eskelhem;
andre landtmätare: L. P. Engbom, Gothem;
kommissionslandtmätare: B. E. Dryselius, Oskarshamn; K. L. Fegreas, Vesterhejde, Visby; K. W. Sillén, kapt., Försne, F. R. Cedergren, Mölner, Klintehamn; K. M. R. Strömberg, Visby; J. O. Sylvan, jägmästare, d:o; K. G. Kökeritz, Garda;
vice komm.-landtmätare: Oskar Warfvinge, Visby; E. A. Arnelius, kapten, d:o; Hugo Weunemo, kapt., Fide Burgsvik; Axel Ytterberg, löjtnant, Visby; friherre A. R. Kruse, kapten, d:o;
medhjelpare hos förste landtmätaren: kapten A. R. Kruse; hos komm.-landtmätaren F. R. Cedergren: V. Schyl; hos d:o J. O. Sylvan: kapten Fr. L. Walgrén; hos d:o K. G. Kökeritz: löjt. Abr. Lange;
elever hos förste landtmätaren: J. K. Möller; hos v. komm.-landtm. E. A. Arnelius: kapten K. A. Almberg; hos Axel Ytterberg; underlöjtnant K. F. Edström, löjtnant K. A. Aspegren, D. H Söderberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Mars 1877
N:r 22