Grahamston,

belägen 2 mil nordost från Visby, bestående af 3/8:dels mantal Goloser i Hangvar och 5/16:dels mantal Austres i Tingstäde socken at tillsammans närmare 900 tunnlands areal. Tillträdet kan få ske när helst en reel köpare så önskar.
Närmare upplysningar om denna välbyggda och i god växtkraft varande egendom meddelas å vårt kontor i Visby, der äfven köp kan afslutas.
Graham Brothers.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1875
N:r 28.

Legala Nyheter.

Kansli anslag: om hvad som åligger Olof Pettersson Simunde i Bahra och Johan Stenbom Binge i Dalhem, att fullgöra inom 3 veckor efter den 24 dennes vid laga äfventyr; —om hvad som åligger A. Steffens vid Karls i Tingstäde att fullgöra inom 6 veckor från den 23 dennes vid vite af 15 kronor.
Utslag att lösas å Landskansliet, af pigan Maria Norberg i Östergarn samt af landtbrukaren Fredr. Wickman vid Fardume.
Gratifikationer: från Invalidhusfonden att lyftas å Landtränteriet härstädes af sergeantin L. Nilsson med 50 kronor och af soldaten H. Räck med 18 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Februari 1875
N:r 16.

Till ordförande

i nedannämnda socknars kommunalnämnder och fattigvårdsstyrelser hafva blifvit valde: i Wänge sockens kommunalnämnd,
hemmansegaren Olof Thomsson Sallmuns;
i Hörsne dito, hemmansägaren Olof Pettersson Mattsarfve,
i Roma dito, husbonden Mathias Krusell Timans.
i Westergarn dito, C. E. Björkegren, i Sundre dito, husbonden Lars Andersson Westergårda,
i Garde dito, kyrkovärden Lars Jacobsson Sindarfve,
i Burs dito, husbonden Elias Gustafsson, Allmunde;
i Stånga dito, husbonden Carl L. Larsson, Tellungs;
i Tingstäde dito hemmansegaren Jonas Bjärkqvist Trädgårds
i Silte sockens kommunalnämnd och fattigvårdsstyrelse hemmansägaren Olof Hallbom Hägdarfve.
i Endre sockens fattigvårdsstyrelse Johan Larsson Stora Endregårda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.

Tingstäde sockens sparbank.

Undertecknade, som å Kommunalstämma den 19 Mars sistl. år valdes för att granska Tingstäde sockens sparbanks räkenskaper för sistlidet år 1873 få härmed afgifva följande berättelse.
Bankens tillgångar utgjordes den 31 December 1873 af:
Utlånta medel, dels mot inteckningar och dels mot skuldebref, försedda med 2:ne löftesmän, löpande med 6 % ränta, att betalas vid anfordran, hvilka alla till säkerheten af oss anses för fullt betryggande, uppgående enligt Hufvudboken till ett belopp af
Rmt Rdr 7,936: —
Cassabehållningen d. 31 December 1873 330: 10.
Summa tillgångar Rmt Rdr 8,266: 10.
Bankens skulder samma dag:
Insättarnes tillgodohafvande
1 Jan. 1873 Rdr 4,806: 69.
Under sistlidet år
äro insatte 3,095: 16.
Upplupne räntor
härå á 5 % 303: 37. 8,205: 22.

Reservfonden den 1 Januari 1873
utgjorde Rdr Rmt 4: 97.
Årets räntevinst 55:91.
hvadan Reservfonden för d.
Januari 1874 utgör 60: 88.
Summa skuld Rmt Rdr 8,266: 10.

Räkenskaperna, som äro förda med mycken redighet och noggrannhet, hafva ej föranledt till någon anmärkning, hvadan vi, under betygande af vår tacksamhet för det stora besvär och den tidsspillan, som åsamkats Directionen, härmed tillstyrka full ansvarsfrihet för densamma, för räkenskapsåret 1873.
Tingstäde den 13 Januari 1874.
Carl Pettersson, Träskväller.
Jacob Lindström, Myrväller.
N. Nyberg, Gortarfve.

Med originalet öfverensstämmande, betygar:
J. P. Stare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7

Entreprenad-Auktion

förrättas i sockenstugan i Stenkyrka Lördagen den 10 nästkommande Januari kl. 12 på dagen, hvarvid åt den minstbjudande öfverlåtes uppförandet af en ny Ladugårdsbyggnad å Stenkyrka Kyrkoherdeboställe af sten under spåntak 114 aln. lång och 16 aln. bred utvändigt samt 7 aln. hög till takbandet, hvartill alla materialier lenmas af pastoratets byggnadskyldige men all handtlangningshjelp anskaffas och aflönas af inroparen. Först utbjudas mureriarbetet, hvilket fördelas i tvenne utrop och derefter snickeriarbetet som äfven fördelas i två eller tre parti, samt slutligen allt på engång om Byggnadekomiteen så för godt finner. Arbetet skall taga sin början den 1 Maj nästa år och vara så pass färdigt den 10 derpåföljande Juli att foder kan inläggas och Ladan vid den tiden för sädesbergningen, samt det öfriga af inredningen till den 1 Oktober sagde är. Byggnadskomiteen, som förbehåller sig pröfningsrätten af de gjorda anbudet, äfvensom arbetetsafsyning och godtagande, tillhandahåller en del af entreprenadsumman vid arbetets början, om så päfordras, dock emot säkerhet samt medgifva utbetalning i mån af arbetets ordentliga och omsorgsfulla fortgång. Ritningar äro tillgängliga i prestgården för dom som före auktionen önska deraf taga kännedom, hvarest äfven närmare underrättelser om arbetet erhållas, hvilka dessutom utförligt meddelas vid auktionen. Vid samma tillfälle utbjudas äfven leveransen af 20 läster packsten hvilka för denna byggnad skola levereras inom den 1 nästkommande maj.
Stenkyrka och Tingstäde d. 25 Nov. 1873.
Byggnadskomitéen.


Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1