Följande broar

komma att å nedannämde dagar omläggas:
Tisdagen 29 dennes sju stycken broar å vägen mellan Dalhems kyrka och Näsungs gård samt mellan Duna och Sigårds gårdar, då i stället vägen emellan Ekeby och Källunge socknar kan begagnas;
onsdagen 30 tvänne broar å vägen emellan Högbro och Vickarfve, hvarvid resande kunna taga vägen genom Sjonhem socken;
samma dag en mindre och en större bro å vägen emellan Gothem och Vallstena socknar, då vägen genom Hörsne i stället kan begagnas;
samma dag flere mindre broar å vägen mellan Gothem och Norrlanda socknar, då istället kan begagnas vägen genom Hörsne;
samma dag en bro å landsvägen i Tingstäde socken, då vägen genom Hejnum i stället kan begagnas;
samma dag och torsdagen 31 i:denna månad tvänne broar vid Sjuströmmar i närheten af Slite, då i stället kan begagnas vägen genom Othem och Tingstäde socknar;
torsdagen 31 i denna månad så kallade Stenbro bro i Slite socken, samt
samma dag och fredagen 1 November en bro å landsvägen i närheten af Tjengdarfve gästgifvaregååd i Hemse, då vägen från Sproge till Silte och från Hemse till Burs och Stånga socknar är ofarbar;
samma dag samt fredagen och Jordan 1 och 2 November en bro å vägen emellan Vies och Klintegårda i Veskinde, då i stället kan begagnas Högstensgatan från Vies ut: till landsvägen åt Lummelunda;
fredagen 1 November trenne broar å vägen emellan Sojvide i Sjonhem och Gurfiles i Ala då i stället kan begagnas vägen genom Ganthem, Kräklingbo och Ala socknar;
fredagen 1 Dec. tvänne broar åvägen från Träkumla till Walls kyrka samt tvänne broar & prestvägen från Wall till Hogrän; och
lördagen 2 en bro å vägen emellan Isums i Atlingbo och Källgårds hemman.
I stället för dessa vägar kan begagnas under förstnämde dag vägen genom Björke och Mästerby socknar och under sistnämde dag vägen genom Hogrän socken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Oktober 1878
N:r 86

Broar

komma att om måndag och tisdag ombyggas en i Libbenarfve qvior i Havdhem, då i stället vägen förbi Qvinnegårda och Hejslunds kan begagnas, och en å landsvägen mellan Botvatte i Ala och Tings i Kräklingbo, hvarvid trafikerande kunna använda vägen genom Ardre och Gammelgarn socknar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Oktober 1878
N:r 82

Från 1 Oktober

varda tågen å Gotlands jernväg postförande. Nya stationer öppnas vid Roma, Buttle, Etelhem och Stånga jernvägsstationer. Detta har till följd åtskilliga ändringar i afseende på den nu bestående postföringen.
Postlinien Visby—Vamlingbo indrages och ersättes af nya kärrposter 2 gånger i veckan fram och åter mellan Visby—Klintehamn och Hemse—Burgsvik, gångpost mellan Burgsvik och Vamlingbo och gångpost i förening med landtbrefbäring mellan Hemse—Fardhem—Burge.
Likaså indragas postlinierna Visby—Ljugarn och Hemse—Ljugarn, hvilka ersättas med kärrpost 2 gånger i veckan fram och åter mellan Roma till Katthammarsvik öfver Sjonhem och Kräklingbo samt gångpost och landtbrefbäring mellan Etelhem till Ljugarn öfver Garda och Alskog.
Stationerna Gotl. Dalhem och Sjonhem, hvilka äfvenledes voro till indragning afsedda samtidigt med jernvägens öppnande, komma att bibehållas intill Oktober månads slut, då man antager, att vid jernvägsstationerna Barlingbo och Bjerges poststationer kunna öppnas. I följd häraf kommer ock kärrposten & linien Visby —Dalhem och landtbrefbäringen mellan Sjonhem— Vänge—Guldrupe att bibehållas intill Oktober månads slut.
Vid en blick på den postkungörelse angående jernvägspostföringen, som på annat ställe i bladet återfinnes, kunna vi icke underlåta att göra ett par hemställanden.
Af densamma framgår, att endast eft af de båda jernvägstågen, morgontåget från Visby och aftontåget från Hemse, skall föra post. Det vore önskvärdt, att äfven på aftontåget från staden och på morgontåget från Hemse åtminstone finge medfölja en breflåda. Deraf följer då gifvetvis, att Visby jernvägsstations breflåda borde tömmas äfven vid aftontågets afgång.
Vidare framgår af kungörelsen, att den från södra orterna på eftermiddagen ankommande posten. skall utdelas i Visby först följande dag kl. 8 f.m. Häraf skulle, förutsatt att icke aftontåget från Visby kommer att medföra brefpost, varda följden, att ett bref, ankommande hit frå t. ex. Roma i afton, lördag, med 6,30-tåget, kunde besvaras först på måndags morgon.
Den post, som söderifrån ankommer, torde väl icke, då den varder daglig, i medeltal belöpa sig till mera än ett eller annat tiotal af bref. I den brefskrifvande allmänhetens intresse hemställa vi till postkontoret, om icke dessa, som ånlända redan kl. half sju på e.m., kunde hinna ordnas och utdelas redan samma dag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 September 1878
N:r 78

Ur taxeringslängden

öfver inkomstbevillningen på Gotlands landsbygd:

Bunge.
Skolläraren Kellström 825
Handl. Grubb 5,000
Handelsbiträdet Högström 700
Totsålderman Söderberg 1,021
Lotsen Gustafsson 536
Lotsen Johannes Stuxberg 536
Tullinspektor Lagerheim 2,900
Handl. Ekelund 700
Tullvaktm. Åkesson 937
Lundin & Klingvall 1,500
Telegrafisten Calissendorff 772
Nämdeman Lindgren 500

Fårö.
Kyrkoherden Eneqvist 2,450
Skolläraren Södergren 750
Fyrmästaren Bourgström 1,630
Fyrbiträdet Sidén 800
Fyrvaktaren Lillja 800
Fyrbiträdet Ahlqvist 650
Fyrbiträdet Söderlund 650
Fyrmäst. Berggren 1,100
Fyrbiträdet Nyström 650
Fyrvaktaren Durietz 800
Handl. Ekström 1,000
Kustroddaren Pettersson 780
Kustsergeant Bergman 1,455
Skepparen Olsson 1,200
Handl. Drysén 1,600
Sjökapten Drysén 1,500
Fältväbel Ringbom 1,000
Skolläraren Ringbom 800
Handl. J. Sandström 1,200
Skepparen Grönberg 1,200
Kustroddaren Östman 785
Bergningsbolaget 3,000

Heinum.
Kyrkoherden Köhler 1,550
Skolläraren Engström 750
Kronolänsman Bolin 1,222
Rings O. Claesson 600

Bäl.
Skräddaren Qviström 500
Majoren Gahne 8,441
Arrendator In gmansson 1,000

Källunge.
Prosten Eneqvist 1,850
Undantagsman Elfvius 1,100
Kapten Broander 1,949

Vallstena.
Skolläraren Levin 750
Lundin & Klingvall 1,000
Lona Gutenberg 600

Gothem.
Prosten Sundahl 2,675
Skolläraren Carlsson 750
Botare: Hans Detl. Cedergren 1,500
Andre landtmät, Engbom 858
Sjökapten Viman 600

Norrlanda.
Skolläraren Mårtensson 850
Bours: Joh. Edmark 3,000

Hörsne,
Kyrkoherden Kahl 1,636
Skolläraren Alfvegren 750
Kapten Sillén 2,150
Handl. Sillén 800

Dalhem.
Prosten Ihre 3,157
V. pastor Friberg 700
Skolläraren Dahlgren 9200
Sjökapten Pettersson 1,000
Lundin & Klingvall 1,500
Slitegårds sågintressenter 600

Halla.
Dahlbo: Karl Hagström 600
Möllbos: Joh. Smedberg 600
Viktor Gahne 600

Sjonhem.
Kyrkoherden Kollberg 1,820
V. pastor Odin 693
Skollärare Stengård 700
Handl. Berglund 1,800

Viklau.
Sixarfve: såg & qvarnintressenter 600
St. Vikers d:o d:o 500

Vänge.
Kyrkoherden Klint 2,181
Skolläraren Bandelin 750
Hägvalls Johan Jacobsson 600

Buttle.
Skolläraren Pettersson 9290
Handl. P. Odin 600

Guldrupe.
Skolläraren J. Åkerman 750
Komminister Nystedt 510

Östergarn.
Kyrkoherden Berglund 2,702
F. skolläraren Klint 750
Tulluppsyningsman Haqvinius 1,518
Metodistpredikant Andersson 1,000
Handl. Karl Eriksson 1,040
Lotsålderman Jacobsson 638
Handl. Vikt. Ericsson 800
Smeden Montelius 500
Handl. Herm. Rondahl 1,000
Östergarns handelsbolag 2,500
Sjökapten Åberg 1,310
Handelsbiträdet A. Romdahl 900
Sigdes: Lars Olsson 500
Sjökapten Björklund 800
F. Handl. N. A. Reinicke 1,800
Fyrmästaren Alfvegren 1,220
Fyrvaktaren J. V, Pettersson 800
Fyrbiträdet Sandelin 650

Gammalgarn.
Skolläraren Qviberg 1,000

Ardre.
Skolläraren Svallingsson 800
Komminister Löthoerg 625
Handl. Mnuthe 1,200
Handl. Lutteman 1,875
Handl. Clandelin 2,000
Tulluppsyningsman Lillja 1,541

Kräklingbo.
Kyrkoherden Budin 2,081
Skolläraren Othberg 900
Kronoliänsman Nordahl 1,824
Fahnjunkaren Österberg 500
Handl. N. Ekman 700

Ahla.
Skolläraren Bolin 780
Tandtbrukaren Hohnberg 4,000
Handl. Olofsson 500

Anga.
Östergarns handelsbolag 500

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Pröfningskomitén,

som sammanträder 28 September, utgöres af följande personer:
Konsuln R. Cramér, lektorn K. J. Bergman, handlanden T. Falck, och skräddaremäst. J. M. Sandström, alla i Visby, hemmanseg. P. Johansson Larsarfye i Roma, skolläraren J. P. Nordin i Veskinde, handlanden Karl Vestöö å Storugns, handlanden Ferd. Nyström i Slite, nämdemannen J. G. Lindgren Hägur i Bunge, kaptenen K. T. Broander i Källunge, landtbr. Nils Jacobsson Kyrkljufves i Vänge, kronolänsman Karl Nordahl i Kräklingbo, kyrköherden Ernst Berglund i Östergarn, majoren A. Kyllander i Vesterhejde, fanjunkaren O. R. Kahlström i Atlingbo, handlanden R. Snöbohm i Klinte, hemmanseg. Oskar Pettersson Odvalls i Linde, handlanden N. G. Duse i Hemse, kaptenen Hugo Vennemo i Fide, kronolänsmannen J. A. Lindström i Öja, nämdem. O. R. Pettersson Liffride i Stånga, och kyrkoherden J. Svensson i Garda.
Senast åtta dagar före pröfningskomiténs sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär öfver af taxeringskomitén påförd bevillningsafgift, hafva till k. m:ts befallningshafvande inlemnat sin till pröfningskomitén stälda besvärsskrift.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juli 1878
N:r 58

Gotlands folkhögskola

slöt igår sitt andra läsår och kunde i år åt de vid afslutningen talrikt församlade åhörarne erbjuda en rymlig, ljus och luftig lokal, något hvarmed det föregående år var särdeles klent bestäldt. Skolan är belägen å Aumunds i Roma, der en större sal jämte ett mindre rum äro för den tämligen drygt tilltagna summan af 300 kr. förhyrda.
Afslutningen inleddes med en kort psalm, hvarefter skolans föreståndare, doktor T. A. Sätervall, höll ett högst sakrikt och intressant föredrag «Om jordens utvecklingshistoria och dei Sverige förekommande geologiska formationernas utbredning och bergarternas användning». Föredraget förtydligades genom en samling mineral samt upplysande kartor och teckningar. Lärjungarne afsjöngo derefter några fosterländska sånger under anförande af sin sånglärare, skolläraren Lindahl från Atlingbo. Derpå höll skolans underlärare hr Regnér ett föredrag »Om uppfostran» samt lade lärjungarne särskildt på hjertat att aldrig förakta något slag af arbete, om det blott vore hederligt. Härefter afsjöngos ånyo några sånger, hvarpå styrelseledamoten major Kyllander å styrelsens vägnar tackade lärarne för deras ospardanit vid ungdomens undervisning och föreståndaren särskildt för hans goda ledning af skolan. Derefter vände tal. sig till lärjungarne och yttrade några varma ord till dem, hvarefter kyrkoherden Appellöf i Roma nedkallade Herrens välsignelse öfver folkhögskolan och de närvarande, hvarpå den i all sin enkelhet högtidliga akten slöts med en psalm.
Af skolans styrelse voro närvarande major Kyllander och fanjunkare Kahlström. Från staden fanns, märkvärdigt nog, endast denna tidnings ombud närvarande.
Följande 26 lärjungar hafva under nu sist förflutna läsår begagnat sig af undervisningen:
Osk. Gust. Teod. Pettersson, Binge i Martebo,
Olof Timateus Paulsson, Kyrkbinge i Gothem,
Olof Nikl. Aug. Larsson, Alltejme i Buttle,
Karl Jak. Pet. Skönlund, Kyrkebys i Etelhem,
Lars Arvid Larsson, Isums i Atlingbo,
Lars Niklas Lindell, Bjers i Roma,
Oskar Niklas Nilsson, Boters i Hejnum,
Lars Peter Nilsson, Graute i Hejnum,
Johan August Hansson, Atlings i Atlingbo,
Johan Hansén. Hällhage i Barlingbo,
Joh. Svante Julius Petersson, Stumra i Alfva,
Olof Lars Jakob Larsson, Rings i Hejnum,
Olof Emil Johansson, Diskarve i Roma,
Gustaf Vilhelm Viman, Vesterbys i Ardre,
Karl Fr. Vilh. Johansson, Aumunds i Roma,
Johan Peter Johansson, Broa i Halla,
Lars Peter Stenström, Stenstugu i Kräklingbo,
Karl Laurentius Norrby, Odvalls i Linde,
Johan Reinhold Olofsson, Hallarve i Väte,
Mårten Björkqvist. Möllbjers i Roma,
Olof Jonas Aug. Fredriksson, Smide i Väte,
Karl Oskar Lindell, Bjers i Roma, död ½ 1878,
Jakob Reinhold Björkqvist, Timans i Väte,
Jakob Adolf Lagergren, fr. Gammelgarn,
Olof Osk. Eman. Jakobsson, Stenstu i Dalhem,
Pet. Arv. Aug. Arvidsson, Aumunds i Roma.

Undervisningen har försiggått efter hufvudsakligen samma plan och med samma lärare som under första året af skolans tillvaro. Dessotom hafva lärjungarne haft åtskilliga «hemarbeten», omfattande skriftliga uppsatser och lättare aritmetista lösningar, samt då och då uppgifter i och för fältmätningar och afvägningar. Hvarje lärjunge har varit skyldig att lemna en statistisk och naturhistorisk skildring öfver den socken, han tillhör, i hvilken beskrif-” ning också skulle upptagas det vigtigaste i saga, sång och minnesmärken inom socknen. Öfningar i landtbruks-boktöring ha också med synnerlig omsorg bedriftvits. Flere af lärjungarne hafva detta läsår genomgått elementerna till algebra: hela tal, bråk samt det vigtigaste om eqvationer.
Under våren har i följd af den blida väderleken vida flere fältmätningar, och afvägningar utförts än föregående år, hvarjämte en mängd kartor med åtföljande beskrifningar blifvit upprättade. Jägmästare Sylvan har undervisat i skogsplantering, hvarförotom af fackman undervisning lemnats i fruktträds och bärbuskars beskäring och ans m. m. rörande trädgårdsskötsel. Två gånger i veckan har undervisning i sång lemnats af skolläraren Lindahl från Atlingbo.
Hvad som dock af lärjungarne omfattats med största intresset, är de s. k. kommunalstämmorna. — Lärjungare hafva nämligen bildat en kommun under namn ar Gotlands folkskolekommun för att praktiskt konna lära sig tillämpningen af kommnunalförfattningarne. Vid dessa stämmor, som hållits en gång i veckan, och vid hvilka icke allenast lärjungarne sjeltve utan äfven en mängd andra personer varit närvarande, hafva alla sådana frågor som vanligtvis äro föremål för kommnunalbehandling varit under öfverläggning. Dessutom hafva öfverläggningar hållitsöfver för tillfillet valda ämnen såsom t. ex. «Äro våra landtmannabygnader af tidsenlig form?», «Hvilken nytta hafva planteringar kring våra boningar?» o. dyl.
Helsotillståndet har i alhnänhet varit mycket tillfredställande. En af lärjungarne har under året med döden afgått.
Under året har en stor del af förra årets lärjungar deltagit i skolans undervisning och stämmor, ådagaläggande derunder att deras intresse för nyttig undervisning varit i ständigt stigande.
De vid afslutningen framlagda profven på lärjungarnes skicklighet i kart-, ornaments- och modellritning samt bokföring och uppsatser voro tydliga bevis.på lärarnes förmåga att meddela och lärjungarnes att göra sig till gagn hvad som meddelats. Man fann bland dessa prof åtskilliga saker, som voro särdeles väl utförda.
Det bör derför uppriktigt glädja folkhögskolesakens vänner att se de framsteg, skolan efter blott tvänne års tillvaro hunnit göra. De talrika besök, skolan under det gångna året fått emottaga, bära vittne om allvarlig håg och stadgad öfvertygelse hos allmogen om gagnet af den undervisning, dessa nya bildningsanstalter afse att meddela. Sådant bådar godt för Gotlands läns folkhögskolas framtida bestånd och utveckling.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Maj 1878
N:r 35

Från länets sparbanker

börja underrättelser ingå för första qvartalet under innevarande år. De två vi för dagen meddela visa följande siffror (ören oräknade):

Sådana uppgifter insändas enklast och billigast medels brefkort, då till jämförelse motsvarande siffror för år 1877 torde böra meddelas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 April 1878
N:r 28

I Kräklingbo sockens sparbank

insattes uttogs
Januari 1877 1,489:29 kr. 3,690:35
Januari 1878 1,308:54 kr. 2,570:60

Insättningarna och uttagen i sparbankerna äro en ganska säker mätare på den ekonomiska ställningen. Genom särskild välvilja från Kräklingbo sparbanks sida äro vi i tillfälle meddela ofvanstående uppgift. Vi vore tacksamme, om äfven öfriga sparbanker ville följa det härmed gifna föredömet och vid t. ex. början af hvarje qvartal insända uppgift på insättningar och uttag under det närmast föregående qvartalet. Porto och öfriga omkostnader för sådana meddelanden ersätta vi med nöje.
Dessa uppgifter, sålunda samlade och ordnade för hvarje qvartal, hafva sitt stora intresse för dagen, på samma gång de, om de för en längre tidsföljd kunna erhållas utan luckor, erbjuda kommande tider ett vigtigt bidrag för öfversigten af Gotlands ekonomiska utveckling.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Februari 1878
N:r 12

I Kräklingbo

har till ordförande i socknens kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse valts hemmasegaren E. P. Olsson, stora Hammars.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Februari 1878
N:r 12

Kronoutskylderna

inom norra fögderiet uppbäras på följande dagar: Januari 31 Visby norra landsförs. å kronofogdekontoret, 1 Februari Barlingbo och Endre pastorater vid Qvie, 2 Februari Roma och Follingbo vid Hagvards, 4 Februari Martebo vid Kinner, 6 Februari Dalhem vid vid Gandarfve, 7 Febr. med Sjonhem och Vänge vid Kyrkeljufves, 8 med Östergarn vid Ganne, 9 med Kräklingbo vid Kräklings, 11 med Hörsne- och Gothem vid Magnuse, 12 med Othem å Slite värdshus, 13 med Källunge och Hejnum vid Gute, 16 med Fole och Veskinde vid Stenstugu, 18 med Stenkyrka vid Myrväller, 19 med Hangvar hos handlanden Karl Vestöö vid Storugns, 20 med Lärbro hos densamme, 21 med Fårö i sjökaptenen Sandströms lokal vid Fårösund, 22 med Rute dersammastädes. Förrättningarna börja kl. 10 f. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 December 1877
N:r 104