I Vaxholms fästning

skall löjtnanten vid kustartilleriet E. Beckman (förut i Fårösund) placeras som tygofficer från och med 1 instundande juni.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 Maj 1915
N:r 104

Fårösund.

Fårösunds kustart.-detachement. Löjtnant E. Beckmans och
styckjunkare J. A. Nilssons kommenderingar ha upphört med april månads utgång, och i deras ställe ha hitkommenderats löjtnant N. von Malmborg (som åtnjuter semester under maj månad) och sergeant A. Törnberg.
Löjtnant A. Ballé tjänstgör från 1 maj som detachementsadjutant och adjutant i kommendantsstaben.
Äfven bland härvarande militär grasserar påssjukan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 Maj 1915
N:r 103

Fårösund.

Valborgsmässoaftonen firades vid Bungemuseet på sedvanligt sätt, kanske dock något högtidligare än vanligt.
På den rymliga, under anläggning varande lekvallen, som nu för första gången togs i användning, hade med tillhjälp af infanterister från 13:e och 14:e kommpanierna uppförts ett väldigt bål, som omkransats af att stort antal tjärtunnor.
Under aftonens lopp afbrändes ett dyrbart fyrverkeri, som åstadkommits genom subskription, tal hölls af kapten L. Runeborg, på deklamation och en ypperlig berättelse på äkta gutamål bjöd landtbrukare P. Jacobsson Stux, och ett par gluntsångare förnöjde därjämte den tacksamma publiken. Skolbarnen läto höra sina friska röster, och ungdomen lekte i eldskenet af hjärtans fröjd och gamman. Ehmru mycket folk kommit samman, var dock den allrabästa ordning rådande.
Ett vackert drag, som förtjänar sitt erkännande, var att militären och de civila nu, såsom; alltid här ute är fallet, sämjades på bästa sätt och att man tyst och stilla drog sina färde, när eldarna brunnit ut.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Maj 1915
N:r 101

Fårösund.

Vid fältskjutningen här 21 dennes, hvartill befäl och manskap å den tyska kryssaren inbjudits till täflan af Fårösunds kustartilleridetaschements skytteförening och som leddes af löjtnant Beckrman, uppnådde de 11 svenskarne 89 träffar af 110 möjliga (8, tr. i medeltal pr man) och de 14 tyskarne 65 tr. af 140 möjliga (4,6 tr. pr man).
Målen utgjordes af 1/4- och 1/2-figurer och voro fördelade på tvänne stationer. Hvar skytt hade att lossa fem skott pr station (valfri ställning). Prisen, hvilka utgjordes af silfverbägare, eröfrades af:
1:a pris sergeant Lundvall för 100 % träff; 2:a tyska läkaren Grossfuss för 90 ½; samt 3:e uok. Bomgren, 4:e d:o Hultgren och 5:e värnpl. Österdahl, för hvardera 90 %.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Juni 1913
N:r 146

Visby allmänna sångförening

hade igår afton sammanträde omedelbart efter Gotlands sångarförbunds årsmöte. Därvid beslöt man företaga en konsertresa till Fårösund och Bunge i samband med det beramade sommartinget i Bunge 27 juli.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 Juni 1913
N:r 146

Fårösund.

Tyska pansarkryssaren Augsburg, som legat i Fårösunds rymliga hamn sedan 19 juni på eftermiddagen, afgick därifrån midsommardagen.
Under uppehållet i Fårösund kom en sannskyldig svensk-tysk marin, förbrödring till stånd mellan å ena sedan befäl och manskap å kryssaren och å andra sidan det i Fårösund förlagda kustartilleridetachementets manskap och befäl.
Under de officiella besöken mellan den svenske positionsbefälhafvaren, kapten G. Wemnerström vid Kustartilleriet, och kryssarens schef, fregattkapitän A. Fischer, uppgjordes programmet för de kommande dagarnas samvaro, hvilken, delvis på grund af de lokala omständigheterna i hufvudsak kom att antaga sportsliga former, Ändamålet med den tyske gästens besök var att låta fartygsbesättningen sträcka på benen och finna hvila efter ett ihärdigt skjutande, hvaråt Augsburg såsom artillerigkolskepp i Sonderburg ägnar sig.
På lördagsmorgonen stälde alltså omkring 150 tyska matroser i sina bländhvita dräkter, fredligt utrustade med mattormnistrar och tobak, vagen upp i byn. Till dessa anslöto sig såsom inbjudna gäster en officer och så många. som lämpligen kunde frigöras af det svenska detachementet. Så bar det hän 1 1/4 mil söderut till stranden af Lergrafsviker i närheten af de märkliga kalkbergsformationerna. Här följde efter middag vid tolftiden sporttäflingar, hvaårvid dock endast ett af de till ett tiotal uppgående prisen behölls af den fåtaliga svenska skaran. Prisen voro skänkta af den främmande schefens fader, som, är borgmästare i en sydtysk stad och reservofficer från 1870, men nu som gäst medföljde fartyget. Den gamle mannen deltog, likaledes till fots, jämte ett flertal af fartygets officerare i den långa marschen, under hvilken man rastade bl. a. för att bese det invid Bunge gamla kyrka belägna kulturhistoriska museet, hvilket härigenom fick en opåräknad inkomst.
Under en fältskjutning med gevär, hvartill »Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening» inbjudit 10 stycken tyska skyttar, togos fyra af de fem bägarna af de svenska. Rätt öfverraskande vår att det andra priset vid. denna täflan, i hvilken från båda sidor deltogo både officerare, underofficerare, manskap, stam och värnpliktige, togs af fartygsläkaren — marinestabsartz Grossfugs.
Söndagen den 22 ägde en ännu något längre marsch rum med den andra hälften af den tyska besättningen, denna gång på Fårön till flygsandsfälten vid Ulla Hau och den långgrunda Sudersandsviken.
Efter intaget middagsmål (hufvudsakligen en tjock soppa af fläsk, »sauerkraut» och hvitlök, som nersköljdes med godt öl) anstäldes sporttäflingar på stranden vid Sudersandsviken. Täflingarna fingo denna dag för svenskarne en mågot bättre utgång, då de hemförde två pris af åtta: ett första pris i höjdsprång och ett andra i spjutkastning; i öfrigt täflades det i 100 ms löpning och kulstötning samt i dragkamp, som utfördes af hela styrkan på en gång med omkring 75 man på hvardera sidan: den vinnande parten belönades med en cigarr pr man.
Sedan stäldes svenskarna särskildt upp samt tilldelades cigarrer och band med »S. Mi. S. Augsburg» om armarna.
Därefter anträddes återmarschen, och omkring kl. 7 e. m. var man åter i Fårösund efter nära tolf timmars utflykt.
Lördag kväll och söndag förmiddag hämtades hemmavarande af det svenska manskapet ombord i två omgångar för att bese fartyget, hvarvid äfven extraförplägnad bestods, och på kvällarna båda dessa dagar samlades de tyska och svenska officerarne till gemytliga samkväm, hvarvid förbrödringen bekräftades genom utväxlade tal och skålar för monarker, folk och land.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Juni 1913
N:r 145

Ett upplysningsarbete,

som är väl värdt att uppmärksammas och uppmuntras, kommer på initiativ af Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Visby att sättas igång här på Gotland under den kommande månaden, På bekostnad af Bergman-Österbergska fonden anordnas då på tio olika platser, hvarom annons idagens nummer närmare meddelar, kostnadsfria samhällskurser ide tre ämnena »fattigvårdslagstifningen», »barnavårdslagstiftningen jämte lgstifningen om oäkta barn» samt »äktenskapslagstiftningen», Kursgledare blir frkn Valborg Bergström, Hvad beträffar kurslokalerna å Fårösund doch Katthammarsvik äro de ännu icke. bestämda, men komma att framdeles tillkännagifvas.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 27 Juni 1913
N:r 145

Gotlands norra fältskyttekrets

hade i söndags täfling om statspris och om kretsens fältskjutningspokal.
Täflingen försiggick i Tingstäde sydväst om träsket. I den enskilda täflingen deltogo 150 skyttar samt i pokaltäflingen 12 föreningar med hvardera 5 man.
Skjutningarna leddes af kapten Wijkmark, som själf förde befälet vid förste stationen, hvarest han från 9-tiden på morgonen till kl. 7 e. m. förde fram patrull efter patrull, inalles 38 patruller. Vid denna station hade kapten Wijkmark tydligen lagt an på fullkomlig fältmässighet, och han fullföljde sin afsikt utan att man kunde förmärka den ringaste otålighet öfver de flesta skyttarnas ovana vid fältmässigt uppträdande. Att så lång tid åtgick, berodde just på denna otillräckliga vana. Kapten Wijkmark ansåg nämligen nödvändigt att meddela erforderlig instruktion förr än patrullen på egen hand kunde uppträda vid en så kräfvande öfning. Den större vanan kom också till synes vid resultaten.
De fyra målen, som fördelats på två stationer, sköttes af herrar O. J. Johansson och C. G. Pettersson från Visby, hvilka båda äfven hade en varm dag, då de från kl. 5 f. m. till
8 e. m. hade endast 1 timmes frukost- och 1 timmes middagsrast.
Målanordningarna fungerade och sköttes på ett utmärkt sätt, och hade säkerligen på samma tid dubbla antalet skyttar hunnit expedieras, hvad målen ankommer.
Expeditionen fördes al tygflörvalt.
Wennersten med biträde af förbundssekreteraren. De hade visserligen det lindrigaste arbetet men dock full sysselsättning hela dagen, då de själfva fingo utföra rapporttjänsten, d. v. s. hämta skjutkorten såväl från skjut-, som målstationerna.
Prisutdelningen förrättades vid Fuubjers af kapten Wijkmark, som efter prisutdelningen utbrakte ett fyrfaldigt lefve för fäderneslandet, hvarefter följde »Du gamla, du fria». Efter ännu ett fyrfaldigt lefve för gamla Sverige, var den lyckade skyttedagen till ända.

Prisen utföllo sålunda:
Kretspokalen eröfrades af Fårösunds kustartilleridetachements skytteförening för 42 tr.
Gruppen utgjordes af
kapten Wennerström,
J. A. Nilsson,
O. Persson
E. B. Blomgren och
K. P. Nordström,

hvilka samtliga erhöllo förbundets fältskyttemedalj. Närmast därefter kommo Fårö skyttegille med 41 och Ekeby skytteförening med 39 träffar.

Enskild fältskjutning:
E, Stenberg, Barlingbo 138,69, E, Hammarström, Fårö 13,67, E. Olsson Fårö 13,67, kapten Wennerström, kustart.-det. 12,81, J. Karlström Fårö 12,71, J. E. B. Lybrant, Visby 12,67, J, Angelöf, SN 12,65, Ture Nilsson Lummelunda 12,60, B. Pettersson Lärbro 11,74, J. Larsson Endre 11,53, D. Eiasson Tingstäde 10,59, J. A. Skog, kust.-art. 10,55, R. Pettersson Endre 10,54, J. Wigström Bara 10,4, J. Berg Lärbro 10,39, O. Stenström Endre 10,32, O. Söderberg Veskinde 9,64, H. Olsson Wisby 9,61, K. Högborg Lummelunda 9,52, B. Larsson Lärbro 9,52 J. Gardell, Endre 9,48, H. Fohlin Fole 9,7, Axel Kahlström, Fårösund 9,40, A. Österberg, Fole 8,55, O. Persson, Kust.-art, 8,53, E. B. Bomgren, Kust.-art. 8,53, E. Karlström, Fårö 8,52, G. Johansson, Bara 8,51, H. Högberg, Fole 8,48, H. Häglund Fårösund 8,47, A. Nyström, Fole 8,45, K. Kahlström Fårösund 8,44, G. Lundin, Lärbro 8,48, E. Hellgren, Endre 8,42, John Nilsson, Ekeby 8,39, J. Hägbom Tingstäde 7,53, J. Haggberg, d:o 7,49, K. P. Nordström, Kust.-art. 7,48, M. Smedberg, Ekeby 7,45, B. Smedberg, d:o 7,48, S. Hellgren, Lärbro 7,40, A. Hemström, Tingstäde 7,37 A. Karlsson, Lummelunda 7,36, F, Franzén, Ekeby 7,35, J. A. Nilsson, Kust.-art. 7,35, J. Ekedahl, Ekeby 7,83, V. Persson, Lärbro 7,88, G. Brunsberg, Fårö 7,83, L. Larsson, Barlingbo 7,31, O. Wahlgren, Fårösund 7,30, W. Pettersson Bara 7,28, L. Siltberg Fårösund 7,21, N. Ahlström d:o 7,2 träffar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Juni 1913
N:r 143

Förlofvade

Axel Fredriksson
Ingegerd Wahlgren

Fridolf Enström
Astrid Hedman.
Stockholm den 23 juni 1913.

E. V. Kempe
Ruth Pettersson
Midsommarafton.

C. Einar Berg
Clara Olofsson.

John Larsson
Hilma Walgren.
Lärbro. Fårösund.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Juni 1913
N:r 143

Fårösund.

Fårösunds konstartilleridetachements skytteförening anordnade 15 denmes årets sjette täflan i fältmässig skjutning i trakten af Bungenäs. Målen utgjordes af ½-, 1/3- och 1/4-figurer samt krypande helfigur. Vid hvarje skjutstation lossades 3 á 4 skott på begränsad tid. I täflan, som leddes af uok. O. Persson, deltogo 22 medlemmar, och följ resultat uppnåddes: 1:a pris uok. Persson 10 träffar; 2:a pris styckjunkare Nilsson 10 träffar, 3:e pris kapten Wennerström, 9 träffar, 4:e pris uok. Bomgren 8 träffar, 5 pris
korpral Engström 8 träffar, 6:e pris uok. Skog 7 träffar, extra pris 5/11 AK. Olofsson 6 träffar.
Prisen utgjondes af silfverbägare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Juni 1913
N:r 140