Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på torsdag änkefru Anna Olofsson, Kräklings i Kräklingbo. Hon är född vid Stora Hammars i Kräklingbo, änka efter lantbrukaren Oskar Olofsson, och har tidigare stått för gästgiveri i hemsocknen. Hon har framförallt gjort sig känd för sin gästfrihet och sitt glada väsen.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på torsdag förre slaktaren Lennart Karlsson, Bjers i Lojsta. Jubilaren är född i Gerum och har tidigare bl. a. varit förvaltare för sockerfabrikens gård vid Oxarve i Hemse.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag förre hem.-äg. Karl J. Petterson, Sigsarve i Viklau. Han har varit ledamot av pastoratskyrkorådet, fattigvårdsstyrelsen, inkvarteringsnämnden och har även varit ordförande i komunalnämnden och kommunalstämman samt ledamot av taxeringsnämnden, kyrko- och skolrådet samt skogsvårdskommittén.

FEMTIO ÅR fyller på torsdag sjuksköterskan Helga Hallgren, Lasarettet i Mörby. Fröken Hallgren, som är bördig från Sjonhem, har tjänstgjort på olika sjukhus, bl. a. ett år i Hamburg.
Hon är numera sedan många år anställd som avdelningssköterska på Mörby lasarett.

— Femtio år fyller på torsdag fru Elsie Carlson, maka till verkmästaren Ernst Carlson, Katrinelundsgatan 2 A, Visby. Jubilaren, som är född i Småland och tidigare varit anställd i manufakturbranschen, är medlem i Hantverksföreningens damklubb i Visby.

— Sockerfabriksarbet. Henry Bäckman, Buttlegårda i Buttle, fyller på
torsdåg femtio år.

— På torsdag fyller fru Maria Buskas, maka till lantbrukaren Julius Andreasson Buskas, Ekebys i Ganthem, femtio år.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Förlovade

Willy Ablin
Ulla Häglund
Visby Kräklingbo
Visby den 15 nov. 1952

Harald Mührer
Ingrid Cederlund
Stenkumla

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

Nära 1.000 deltagare har anmälts till SLU:s rättskrivningstävling.

SLU-distriktets rättskrivningstävling i morgon kväll har samlat mycket stort intresse över hela Gotland. Sålunda kommer det att tävlas på 55 platser, och det anmälda deltagareantalet uppgår till 929. Samtliga SLU-avdelningar arrangerar tävlingen, och i en del av avdelningsområdena är tävlingar anordnade på två olika platser.
Det högsta deltagareantalet har Stenkyrka avd. anmält med 45 st., närmast följd av Hablingbo-Silte o. Hemse—Alva med 40, Rute-Bunge och Etelhems avd. med 35 vardera samt Kräklingbo med 30. Ingen avdelning ligger under tiotalet anmälda. Lokaler för tävlingen blir i allmänhet skolor, och som uppläsare kommer till allra största delen lärarkrafter att fungera. På varje tävlingsplats finns dessutom en kontrollant, som tillser att de tävlande går fullt just till väga. De tävlande behöver endast medföra penna och ev. radérgummi, då papper kommer att tillhandahållas av arrangörerna. Rättskrivningsuppgiften är lättare än den som förekom vid fjolårets tävling, vilken av många ansågs för svår. Vid rättningen av skrivningarna kommer Svenska Akademiens brdlista över svenska språket att följas. Det finns möjlighet att ännuanmäla sig till tävlingsledaren i ortens SLU-avdelning för ett deltagande i tävlingen. Denna tävling, liksom alla övriga som SLU anordnar, är ju öppen för vem som helst att delta i. Därför är även icke SLUmedlemmar välkomna i tävlingslokalerna i morgon kväll. På en del håll kommer de högsta klasserna i folkskolan att delta i tävlingen, Deltagarna i tävlingen skall vara i resp.
tävlingslokaler kl. 19.30, så att tävlingen kan igångsättas precis kl.
19.45. Rättskrivningsprovet är författat av SLU:s distriktstävlingsledare Arvid Andersson, Visby.
Tävlingslokalerna är följande: Fårö östra skola, Hangvars kyrkskola, Lokrume bygdegård, Lärbro kyrkskola, Martebo skola, Boge skola, Fårösunds folkskola, Stenkyrka skola, Lummelunda skola, Tingstäde skola, Väskinde skola, Ekeby skola, Dalhems folkskola, Lövsta lantmannaskola, Halla bygdegård, Hörsne skola, Norrlanda skola, Vallstena skola, Eskelhems skola, Follingbo skola, Hejde bygdegård, Mästerby folkskola, Stenkumla skola, Träkumla skola, Vall skola, Visby SLUexp., Vänge bygdegård, Väte hemvärnsgård, Ala skola, Alskogs skola, Burs bygdegård, Etelhems folkskola, Garda folkskola, Kräklingbo folkskola, Lye skola, Närs folkskola, Stånga skola, Östergarns bygdegård, Eksta skola, Fardhems folkskola, | Klinte kyrkskola, Hemse folkhögskola, Levide IOGT-lokal, Linde skola, Fide folkskola, Grötlingbo skola, Hablingbo folkskola, Silte skola, Hamra skola, Havdhems folkskola, Vamlingbo Andersegården, Sundre fyrvaktate Hägg, Näs skola, Rone kyrkskola och Öja bygde| gård.

Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267

SLS-avd. bildad i Kräklingbo.

En SLS-avd. bildades i torsdags kväll i Kräklingbo. Sammanträdet hölls i prästgården och ett 30-tal personer hade infunnit sig då Yngve Andersson inledde sammanträdet med att hälsa samtliga’välkomna. Kyrkoherde Harry Sjögren talade trevligt och medryckande om studier och deras betydelse. Yngve Andersson redogjorde för vad SLS är och manade samtliga att gå med i en cirkel. Vid kaffet som sedan serverades diskuterades studieförslagen och en kurs i engelska med kyrkoherden som ledare samlade 9 deltagare. I »Deklarationsbokföring» blev det 12 deltagare med Yngve Andersson som ledare. I kursen »Vi syr, vi stickar, vi virkar» är 15 flickor anmälda med hushållningssällskapet som arrangör.
Därefter följde förhandlingarna, och till styrelse utsågs Harry Sjögren, Yngve Andersson, Bengt Gottberg, Ingegerd Rydell och Elisabeth Andersson. Till slut visade kyrkoherde Sjögren en film från en resa genom Tyskland, varpå sammanträdet avslöts.
Ungdomen vill framföra ett hjärtligt tack till familjen Sjögren. som alltid så glatt och välvilligt ställt sitt hem till förfogande.

Gotlänningen
Lördagen den 8 November 1952
Nr 260

Förlovning

mellan handelsbiträdet Sven Sandelius, Kräklingbo, och fröken Sigrid Larsson, dotter till lantbrukaren Albin Larsson och hans maka Ester, Rikvide i Silte.

Gotlänningen
Fredagen den 7 November 1952
Nr 259

FBU-fälttävlan för klass I går om.

I söndags hade Gotlands befälsutbildningsförbund anordnat sin årliga fälttävlan i trakten av Kräklingbo. Alla befälsföreningar var representerade och deltagarantalet glädjande stort.
Trots lovande väderleksutsikter blev vädret det nu vanliga med regn och dis, vilket inverkade menligt på tävlingens genomförande. Den planerade kartläsningen utomhus fick inställas och i stället ordnades en inomhuskartläsning. Den genomsura terrängen gjorde fria orienteringens bana i klass I synnerligen svårsprungen. Flera deltagare tvingades bryta. Mot slutet av tävlingen trodde en kontrollant att de återstående tävlande hade brutit och drog in kontrollen. Inom 20 minuter anlände fem tävlande dit. Nu får klass I gå om, förmodligen i vår. Till dess kanske det slutat regna!

Resultat:
Klass II (deltagare 35 år och däröver), 11 deltagare: 1) B. Bonde, Norra Gotlands bf, 30,8, 2) K. Svanborg, Klinteortens bf, 57,0, 3) H. Rumin, Södra Gotlands bf, 84,2, 4) B. Nordlander, Gotlands luftbevakningsförening, 87,0.
Grensegrare (i för båda klasserna gemensamma grenar):
Fältskjutning kpist: L. Hansson, Klinteortens bf, 45 p. (av 50 möjliga).
Handgranatkastning: B. Bonde, Norra Gotlands bf, 13 träff. (av 16 möjliga).
Kompassmarsch (klass II): K. San-borg och B. Bonde, 0 fel.
Fri orientering (klass I): R. Pettersson, Klinteortens bf, 106 min.
Samtidigt var skolskjutning om nyuppsatt vpr avseende 10 skott med tre vapen (gevär 300 m, kpist 100 n1 och pistol 30 m) mot 10-ringad tavla anordnad. Med hänsyn till det dåliga vädret nåddes mycket goda resultat.
Resultat: 1) L. Hansson, Klinteortens bf, 262 poäng (gevär 81, kpist 92, pistol 89), 2) R. Nilsson, Östra Gotlands bf, 259 poäng (90, 85, 84), 3) B. Johansson, Östra Gotlands bf, 258 poäng (93, 81, 84).
I skolskjutningen deltog 18 skyttar.

Gotlänningen
Tisdagen 28 oktober 1952
Nr 250

Kvinnornas samarbetskommitté

för Gotlands försvar har sistlidna veckan haft sammankomster i Kräklingbo, Östergarn, Lokrume och Tingstäde. Denna vecka besöker koma itten den 29 oktober kl. 20 Folkhögskolan, Hemse (för Hemse och Alva) och den 30 oktober kl 14 Bygdegården, Dalhem (för Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara socknar) samt kl 19.30 samma dag Lövsta lantmannaskola, Roma (för Roma, Björke, Follingbo och Akebäck socknar) . Nästa vecka blir det sammankomst tisdagen den 4 november kl. 14 i Bygdegården, Eksta (för Eksta, Fröjel och Sproge socknar) och kl. 19.30 samma dag i Barnbespisningen, Sanda (för Sanda och Västergarn) samt torsdagen den 6 november kl. 19.30 i skolan, Stenkumla (för Stenkumla, Västerhejde och Träkumla socknar).

Gotlänningen
Måndagen 27 oktober 1952
Nr 249

Födelsedagar.

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag änkefru Agnes Krokstedt, Åkermanska stiftelsen, Visby, tidigare i Slite. Åttioåringen, som är änka efter köpman Elias Krokstedt, har varit livligt verksam bl.a. i kyrkliga syföreningen och Röda korset i Slite.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag fru Matilda Ahlgren, Bofride i Alskog. Hon är född i Garda och maka till f. hemmansägaren August Ahlgren.

Fru Anna Söderlund, maka till lantbrukaren Julius Söderlund, Kärna i Burs, fyller på måndag sjuttio år.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Linda Björklund, maka till lantbrukaren Mauritz Björklund, Vidfälle i Kräklingbo. Hon tillhör Rödakorskretsen och kyrkliga syföreningen.

Gotlänningen
Lördagen 25 oktober 1952
Nr 248

Kvinnornas samarbetskommitté

för Gotlands försvar har förliden vecka haft sammankomster i Klintehamn, Lärbro och Fårösund. Denna vecka besöker kommittén den 21 oktober kl. 14 Prästgården, Kräklingho (för Kräklingbo, Anga och Ala socknar) och kl. 19.30 samma dag Bygdegården, Östergarn (för Östergarn och Gammelgarn) och den 23 oktober kl. 14 Bygdegården, Lokrume (för Bro, Fole och Lokrume socknar) och kl. 19.30 samma dag Gazeliigården, Tingstäde (för Stenkyrka, Tingstäde och Martebo socknar). Nästa vecka den 29 oktober kI. 20 på Folkhögskolan, Hemse (för Hemse och Alva) och torsdagen den 30 oktober kl. 14 i Bygdegården, Dalhem (för Dalhem, Ganthem, Halla och Hörsne med Bara socknar) samt kl. 19.30 samma dag på Lövsta lantmannaskola, Roma (för Roma, Björke, Follingbo och Akebäck socknar).
Kommittén hoppas på god anslutning av alla kvinnor i åldern 16 till 65 år!

Gotlänningen
Tisdagen 21 oktober 1952
Nr 244

Födelsedagar

SJUTTIOFEM ÅR fyller på lördag förre hemmansägaren Mauritz Björklund, Vidfälle i Kräklingbo. Född i Östergarn kom han i unga år till Foler i Kräklingbo, vilken gård föräldrarna inköpt. Han var intresserad av jordbruket och bedrev studier i Danmark. Sina lärdomar har han sedan på ett framgångsrikt sätt omsatt på gården Vidfälle. Driftig och ordningsam har han där lagt ned sin mannagärning och det var en.i allo välskött gård han för några år sedan överlämnade till en måg. I många år var jubilaren fattigvårdsstyrelsens ordförånde och vice ordförande i kyrkostämman. Han har gjort sig känd som en sympatisk och gedigen personlighet, en vänsäll och trofast medmänniska.

Sjuttiofem år fyller på fredag f. hemmansägaren Karl Westberg, Bogs i Stånga. Gården, som jubilaren innehaft och brukat i många år, har nu överlämnats till en son.

Förre lantbrukaren Karl Österberg, Odvalls i Linde, fyller på lördag sjuttiofem år. I yngre dagar var han på sjön och innehade sedan en gård i Fardhem tills han flyttade till Linde.

SJUTTIO ÅR fyller på fredag fru Maria Elisabet Österdahl, Simunde i Hörsne med Bara.

Sjuttio år fyller på lördag änkefru Berta Ahlgren, Rodarve i Östergarn.

SEXTIO ÅR fyller på lördag fru Alma Sandelin, maka till fyrmästaren på Hoburgs fyr Emil Sandelin. Hon tillhör bl.a. kyrkliga och Fosterlandsstiftelsens syföreningar.

FEMTIO ÅR fyller på lördag fortmaskinist Tyko Larsson, Nystugu i Tingstäde. Jubilaren, som i många år varit anställd vid Kronan, är bl.a. en intresserad jägare.

Gotlänningen
Tisdagen 21 oktober 1952
Nr 244