Skeppet Oskar,

kapten Hansson, kommande från England med last af kol, försökte i måndags inkomma i vår hamn, men måste, i anseende till den då rådande snöstormen, i stället söka hamn vid Westergarn, dit fartyget, som tillhör Slite skepprederiaktiebolag, också lyckligen anländt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1875
N:r 24.

Festmiddag.

Till firande af statsrådet Molerii 25-åriga förvaltning af kejserl. ryska general konsulsbefattningen i Sverige, hade härstädes och i Slite anstälde ryska kons:a J. E. och J. P. Stare d. 2 d:s till middag inbjudit stadens hon ratiores och å ön varande medlemmar af konsulestaten m. fl. Skålen för statsrådet utbragtes i värdiga och anslående ordalag, af hr Stare d. ä., hvarjemte lyckönskningstelegram afläts till hr Mollerius, från hvilken ock svar ingick senare på aftonen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Mars 1875
N:r 20.

Född.

En Dotters lyckliga födelse den 27 d:s hafva vi glädjen slägtingar och vänner tillkännagifva. Ps. 36: 8.
Slite den 28 Februari 1875.
Olivia Alfvegren, född Qviberg.
G. Ed. Alfvegren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Mars 1875
N:r 18.

Till medlidande medmenniskor!

Som den olyckshändelsen den 22 d:s inträffade, att muraren Olof Holmström från Slite vådligen omkom i Wisby hamn och efterfemnar hustru och fem barn, af hvilka det minsta är 2 år och familjen derjemte befinner sig i ytterst torftiga omständigheter, tager sig undertecknad härmed friheten anropa medlidande medmenniskor om någon skärf till afhjelpande af deras nöd. Holmström var känd som en ordentlig, arbetsam och för sin familj ömt sörjande man. Gåfvorna torde lemnas till redaktionen af denna tidning, i hvilken ock redovisning af desamma skall följa.
Slite den 29 januari 1875.
G. Edv. Alfvegren.
v. pastor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Skarp vinter.

Såsom något för Gotland ovanligt har man för oss uppgifvit, att för omkring en vecka sedan kölden i Slite uppgick till 23 grader.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Tullverket.

Till erhållande af den lediga tullinspektorstjensten i Slite å Gotland hafva såsom sökande sig anmält: tulluppsyningsmännen J. Ringbom, O. Leuktén, J. Hasselqvist, W. Collie, C. J. Sätterland och J. F. Hagström, öfveruppsyningsmännen E. G. K. Moëll och J. E. Barck, kammarskrifvaren E. Röing, kustsergeanterna A. Wallengren och K Nilsson samt tullinspektoren O. Risberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8

Auktion.

Tisdagen den 27 innevarande månad Å från kl. 10 f. m. låta undertecknade, för vederbörandes räkning, medelst offentlig auktion från vårt härvarande magasin i mindre utrop försälja omkring 450 kubikfot sjöskadad råg, som blifvit upplossad från hit under haveri inkomna svenska skeppet ”Victorias” last. — Betalningen erlägges contant.
Slite den 19 Januari 1874.
Slite Warfsbolag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1874
N:r 6

Ångaren Neptun

återkom i söndags till Slite från Windau. Efter verkställd dykareundersökning ansågs ”Obotrit” ej kunna bergas, såsom varande alldeles för mycket ramponerad. Då Neptun för storm och tjocka ej återigen kunde angöra Windau fick agenten som derifrån följt med ut till vraket oförmodadt göra en lustresa till Gotland.
Ångaren Poseidon qvarligger fortfarande i vår hamn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Januari 1874
N:r 6

Ansökningstid.

Personliga apoteksprivilegiet i Slite på Gotland sökes hos sundhetskollegium senast den 19 dennes samt provincialläkaretjensten i Råneå distrikt af Norrbottens län senast den 28 dennes.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1874
N:r 5