Ny motorlotsbåt till Sandön.

Den gamla tjänstebåten i dåligt skick.
Lotsstyrelsen har för nästa budgetår begärt ett anslag på 28,000 kr. för att anskaffa en ny tjänstemotorbåt och upphalningsvagn för Gotska Sandöns fyrplats.
För resorna med bl. a. post, proviant och andra förnödenheter, som i regel hämtas i Fårösund, är fyrplatsen tilldelad en tjänstemotorbåt. Dessa långa resor över öppet hav ställer stora fordringar på sjövärdighet hos motorbåten. Platsens nuvarande båt, som är tämligen gammal (byggd år 1909), befinner sig emellertid numera i så dåligt skick, att den måste utrangeras och ersättas med en ny. Den gamla båtens skrov är nämligen ’angripet av röta och bordläggningsnitarna äro till stor del anfrätta av rost. Härigenom är det nästan omöjligt att hålla båten tät, i synnerhet vid resor under ogynnsamma väderleksförhållanden, då påfrestningarna genom grov sjö bli särskilt svåra.
På Gotska Sandön finnes ingen som helst hamn eller god ankarplats, utan öns kuster ligga öppna och oskyddade för vind och sjö. Med anledning härav är det nödvändigt att draga båtarna långt upp på stranden efter varje sjöresa.
För uppdragningen på land och sjösättning av fyrplatsens nuvarande tjänstemotorbåt användes en tämligen primitiv upphalningsvagn, som nu är försliten. Vagnen måste därför snarast ersättas med en ny dylik, vilken bör erhålla sådan konstruktion, att tjänstemotorbåten kan dragas upp på land även vid tillfällen, då lättare sjöhävning förekommer. Havet befinner sig nämligen ytterst sällan i fullkomlig vila vid Gotska Sandöns öppna kuster. Samman. lagda kostnaden för anskaffande av ny motorbåt jämte upphalningsvagn beräknas uppgå till i runt tal 28,000 kronor. (TT spec.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *