Länets landsting har i dag samlats.

Många nya ha inträtt genom förra årets val.
Länets landsting har i dag sammanträtt till lagtima möte för året. Då årets landsting är det första i den nya valperioden, äro åtskilliga förutvarande ledamöter nu borta, medan nya ryckt in i deras ställe. En av de i fjol valda landstingsmännen Fred Wennerström har också sedan dess avlidit och landstingets ordförande, riksdagsman Per Svensson, höll en högtidlig parentation till såväl Wennerströms som den gamle ledamoten Gunnar Bodins minne.
Vid öppnandet betonades också vårt landstings bekymmersamma ekonomiska läge, som nödvändiggör en skattehöjning på hela 60 öre och som påvisar vikten av att en skatteutjämning härvidlag måste komma till stånd om Gotland skall kunna hålla samma standard på sjuk- och socialvård som andra län.

Landstinget öppnades som vanligt av ålderspresidenten, som numera är riksdagsman Herman Engström, och han hälsade landshövding och ledamöter välkomna till det 85:e lagtima mötet samt riktade sig särskilt till do nyvalda. En del av de gamla ledamöterna har försvunnit, sade han, och därmed också en mycket god fond av erfarenhet och kunskap, men när nu de nya rycker in hoppas vi att de skall fylla de platser som de gamla lämnat.
Detta års landsting har det besvärliga med sig att förvaltningsutskottet föreslår en förhöjning av landstingsskatten med 60 öre. Höjningen har många orsaker och redan i fjol kändes dessa besvärligheter men tack vare den nya uppbördsreformen fick vi då en halv skatt extra och höjningen kunde undvikas.

Årets underskott kräver 45 öres skattehöjning.
I år skulle vi ha klarat oss bättre om det inte förelegat ett betydande underskott på sjukvårdsstaterna med inte mindre än 314,000 kr., vilket utgör 45 öre pr skattekrona. Den stora höjningen beror på att landstinget fått ökade uppgifter och att de anställda fått det betydligt bättre ekonomiskt sett, vilket betyder en utgiftsökning på 400,000 kr.
fr Engström gjorde i fortsättningen vissa jämförelser med de beslut som fattades år 1922, då han för första gången deltog i landstingets förhandlingar. Det är en oerhörd skillnad på dessa 25 år, framhöll han, då en massa nya uppgifter tillkommit inte minst inom socialvård och sjukvård. Vi har fått distriktssköterskor och folktandvård, lasarettet hade två läkare mot tio f. n. och elva nästa är. Landstingsskatten var då 2:14 mot nu 4: 20 och skattekronorna 414,000 mot nu 760,000. För 25 år sedan hade en sjuksköterska 700 kr. i nettoårslön mot nuvarande 5,352 i bruttolön och 3,600 i nettolön. Till sist hälsade hr Engström också landstingets tjänstemän och förklarade mötet öppnat.

Upprop av ledamöterna.
Därpå företogs upprop av landstingets ledamöter, varvid befunnos närvarande,
från Gotlands norra tingslags valkrets riksdagsmannen Per Svenssor, Sorby i Stenkyrka, riksdagsmannen Herman Engström, Slite, landstingsmännen A. E. Hultberg, Stenstu i Bäl, o. T. Lehrberg, Kappelshamn, folkskolläraren Rud. Carlson, Gothem, fiskaren Bengt Arweson, Got-hem, fiskaren Arvid Andersson, Lauters å Fårö, och pol. mag. Erik Forslund, Klintegårda i Väskinde,
från Gotlands södra tingslags valkrets landstingsmännen Henric Levander, Bols i Havdhem, och Efraim Larsson, Simunde i Vamlingbo, fru Edith Jonsson, Västerhejde, landstingsmännen Johan Ahlsten, Koparve i Alva och Ivar Pettersson, Bomunds i Burgen, När, lantbrukaren Nils Franzén, Anglarve i Träkumla, samt landstingsmännen Vilh. Pettersson, Klintehamn, och Reinh. Kahlström, L:a Atlings i Atlingbo, samt från
Visby stads valkrets riksdagsmannen K. F. Söderdahl, konsuln C. G. Bjärkander, landstingsmannen Karl Sandgren, redaktören Arthur Nilsson oeh assistenten Georg Pettersson.

De nya i landstinget.
Av denna äro som ordinarie nyvalda i norra valkretsen hrr Hultberg, Arwesson, Andersson och Forslund, vilka inneha de platsen, som tidigare besattes av de nu mera avlidna kyrkoherde K. A. Widegren och hr Gottfr. Bendlin samt hrr O. Geselius och Albin Nyberg, i södra valkretsen fru Edith Jonsson som suppleänt efter avlidne hr Fred Wennerström samt hr Nils Franzén efter avgångne hr Rud. Wallenberg samt i Visby stad hrr Arthur Nilsson och Georg Pettersson, som efterträda hrr Fredr. Nyström och C. O. Nilsson.

Presidiet återväljes.
Därefter företogs val av ordförande och vice ordförande, varvid riksdagsman Per Svensson enhälligt och med acklamation omvaldes till ordförande och riksdagsman Herman Engström likaledes enhälligt till vice ordförande.
Hr Svensson intog därefter ordförandeplatsen och tackade för det förtroende som åter visats presidiet. Han erinrade därefter om den förlust som landstinget lidit genom ledamoten Fred Wennerströms bortgång. W. tillhörde landstinget under 12 år och ägnade sig med stort intresse åt landstingets förhandlingar och frågor, varvid man gärna lyssnade till hans sakliga och kloka inlägg.
En annan bortgången ,som tidigare under många år tillhört landstinget var riksdagsman Gunnar Bodin och även hans minne bragtes i erinran av ordföranden. Bodin tillhörde landstinget under inemot 25 år och var i åtskilliga perioder sjukvårdsutskottets ordförande. Han hörde inte till dem som sade så många ord men landstinget följde ofta hans yrkanden. Två redbara ledamöter och goda kamrater är nu borta men deras minne skall leva, yttrade ordföranden till sist och påbjöd en tyst minut.

Skatteutjämning mellan landstingen måste komma snart.
Årets situation ger oss anledning till att överväga frågan om en utjämning av landstingens utgifter, främst då hälso- och sjukvårdskostnaderna, yttrade ordf, vidare i sitt anförande. Man får hoppas att de förslag som redan föreligger i den saken inte skall drunkna i utredningar utan i stället gå mot en snar lösning. Detta är ett oeftergivligt villkor för vårt landsting om vi skall kunna hålla den standard som andra landsting har. Tal. slutade med förhoppningen att årets frågor skulle röna en saklig prövning och lösas i samförståndets tecken.
Det bestämdes därefter, att protokollen från landstinget skulle justeras tisdagen den 9 september kl. 13 och som justeringsmän valdes hrr Björkander och Söderdahl med hrr Lehrberg och Efr. Larsson som suppleanter.

Ärendena remitteras till utskotten.
I enlighet med det av förvaltningsutskottet uppgjorda förslaget till ärendenas fördelning på de sex utskotten, remitterades därefter de föreliggande frågorna till vederbörliga utskott.

Utskottens nya sammansättning.
Till ledamöter i de sex ordinarie utskotten valdes därefter:
Sjukvårdsutskottet: hrr Herman Engström, Johan Ahlsten, K. F. Söderdahl, C. G. Björkander, Henric Levander och Efraim Larsson, (den sistnämnde nyvald efter hr Rud. Wallenberg, som lämnat landstinget),
Undervisningsutskottet: hrr Per Svensson, Rud. Carlson, Georg Pettersson, A. E. Hultberg, fru Edith Jonsson och hr Erik Forslund (av vilka hrr Pettersson, Forslund och fru Jonsson ersätta hr C. O. Nilsson och fru Tyra Petersson, som icke längre tillhöra landstinget, samt hr Alb. Johansson, som överflyttats till jordbruksutskottet).
Lagutskottet: hrr Karl Sandgren, Tycho Lehrberg, Ivar Pettersson, Arvid Andersson och Arthur Nilsson de två sistnämnda nya efter hr Efraim Larsson, som överflyttats till sjukvårdsutskottet, och hr Fredr. Nyström, som lämnat landstinget),
Jordbruksutskottet: hrr Albert Johansson, Reinh. Kahlström, Vilh. Pettersson, Nils Franzén och Bengt Arweson (de båda sistnämnda samt hr Johansson nya efter hr K. E. Olofsson och Fred Wennerström),
Finansutskottet: hrr Herman Engström, K. F. Söderdahl, Efraim Larsson, Reinh. Kahlström och Ivar Pettersson (de tre sistnämnde nya efter Rud. Wallenberg och Fredr. Nyström, som lämnat landstinget, och hr Levander, som överflyttats till valutskottet) samt
Valutskottet: hrr Karl Sandgren, Per Svensson, Henric Levander, Georg Petterson och Arthur Nilsson (de tre sistnämnda nya efter hr Geselius och fru Tyra Pettersson, som lämnat landstinget, och hr Björkan-der, som undanbett sig ledamotskap i detta utskott).
Utskottens betänkanden skola vara färdiga till kl. 10 onsdag f. m. och nästa sammanträde med landstinget hålles på onsdag kl. 12.
Vid dagens öppningssammanträde befann sig en folskoleklass under folkskollärare Gösta Larssons ledning på studiebesök i sessionssalen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *