Födelsedag.

Sjuttiofem år fyller i morgon byggmästaren Oscar Andersson, Klintehamn. Jubilaren lämnade i unga år födelsebygden Fröjel och ställde färden till Amerika, där han vistades i elva år. Efter hemkomsten blev Klintehamn hans verksamhetsfält. Hr Andersson har bl. a. gjort en insats som kapellbyggare, och de trevliga baptistkapellen i Klintehamn, Östergarn och Väte är verk av hans hand. A. har i fyrtio år tillhört Klintehamns baptistförsamling, där han på olika sätt deltagit i missionsarbetet, bl. a. som söndagsskollärare i tidigare år och som diakon. Högtidsdagen skall säkerligen visa att jubilaren genom sitt glada, hjälpsam-sa sätt förvärvat många minnesgoda vänner.

Femtio år fyller på måndag hemmansägaren Martin Ronström, Hassle i Väte.

Kyrkvärden och f. hemmansägaren Fredrik Melin, Gudings i Alva, fyller sextio år måndagen den 29 september. Han är född i Öja och inflyttade till Alva 1912 och övertog sin svärfaders gård vid Gandarve, vilken han innehade till 1941, då han slutade med jordbruket och byggde sig en villa vid Gudings. Som jordbrukare intog han en framstående plats och arbetade särskilt upp sin kreatursbesättning till en mycket framstående sådan. Han innehar vidare en hel del förtroendeuppdrag. Sålunda är han sedan flera år kyrkvärd, klockare, kassör i kyrkorådet, medlem av Hemse kyrkobrödrakår samt dess kassör, vidare medlem av kristidsnämnden, brandchef i Alva, ordförande i Alva. BF:s-avd., intresserad medlem av MHF samt brandstodsskrivare i Södra Gotlands brandstodsförening. Som framgår av ovanstående åtnjuter jubilaren ett odelat förtroende. Alla sina uppdrag uträttar han med stor skicklighet och punktlighet. Genom sina personliga egenskaper och gladlynta sätt har han tillvunnit sig allmän aktning och sympati, vilket han på måndag, då han inträder i sitt sjunde decennium, säkerligen skall få mottaga många bevis på.

På måndag fyller änkefru Charlotta Österdahl, Trosings i Gammelgarn, åttio år. Under sin hälsas dagar var hon en trogen och verksam medlem av kyrkliga syföreningen. Nu är hon sedan ett par år bunden vid sjukbädden och vårdas hos sin son och sonhustru vid Hejdeby i Kräklingbo.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 september 1947
N:r 221

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *