Landsbygden.

VAMLINGBO.
Missionsmöte hölls i söndags 1 Vamlingbo kyrka av Gotlands missionsförening, och det blev en rik andlig högtidsstund med en mäktig och levande anda i ordets förkunnelse. En talrik menighet hade infunnit sig från bygden, bl. a. syntes flera åldringar, som gladdes över att ännu en gång få vara med vid den kärvordna missionshögtiden. Efter altartjänst av pastor Thure Åberg följde högmässopredikan över dagens evangelietext av pred. Knut Hedman, som talade med djupt allvar och i sin predikan gav rika och kristeriinlevda lärdomar om ett sant och innerliga liv i Guds gemenskap och att det i sanning gäller lyda Herrens ord för att vinna sin egen själ och vara andra till räddning och hjälp. Så följde åter altartjänst och högmässan avslöts med ps. 24: 5 ”0 Helge And, gör själen from …” Kyrkoh. em. R. Bolin sjöng vid högmässan en sång. Efter högmässan var kyrkkaffe dukat i prästgårdens vackra trädgård av missionens vänner.
Sedan ringde det åter till samling i kyrkan, där gudstjänsten inleddes med ps. 21 ”Härlig är jorden, härlig är Guds himmel …” Pred. E. Lindh från Visby höll därefter en hjärtevarm predikan över gamla episteltexten att en kristen är kallad att få välsignelse. Så följde åter psalmsång, varpå kyrkoherde K. David Ahlner från Varnhem höll en innerligt vädjande och av rika tankar fylld predikan över den evangeliska berättelsen om gossen med de fem kornbröden och de två fiskarna som han gav åt Jesus och som av Jesus välsignades och sedan delades ut åt de fem tusen ute i öknen. Efter predikan sjöngs psalmen ”Lev för Jesus …” och därpå höll pastor Thure Åberg en avslutningsbetraktelse över evangelietextens ord: ”Herre på ditt ord …” och erinrade om att Herrens ord och löfte är vår, enda säkra grund. Pastor Åberg uttalade sist ett tack för högtiden i Herrens hus och de goda predikningarna som framburits och erinrade om behovet av andens gemenskap i allt vårt arbete. Så. hölls en kort altartjänst och till sist sjöngs Rosenius’ gamla och älskade psalm ”Med Gud och hans vänskap”. Efter missionsmötet frambar pred. Hedman ett varmt tack till alla för det goda mötet. Missionsmötet är en efterlängtad högtid i församlingen och samlar alltid mycket folk.
Nästföljande söndag blir ävenledes en högtid i kyrkan och börjar kl. 1. Det blir då föredrag och predikan av flera talare, bl. a. håller kyrkoh. Ahlner föredrag över ämnet ”Att acceptera livet”.

HABLINGBO.
Missionsmöte hölls i söndags i Hablingbo i den vackra parken intill missionshuset. Sedan mötet inletts med sången ”Var jag går i skogar, berg och dalar” höll ungdomssekreterare Nils Jacobs en god och väckande inledningspredikan, där texten var hämtad ur 1 Pet. 1: 18-21. Nästa talare var kand. T. Sandberg fr. Stockholm, som på ett gripande och tilltalande sätt talade ’om ”Vinträdet och grenarna” i Joh. 15 kap.
Efter detta föredrag hölls en stunds rast. Ett vackert kaffebord stod väntande i det gröna. Sedan alla försett sig av den goda drycken samt bullar och kakor som allt välvilligt skänkts av missionsvänner på platsen, höll kyrkvärd G. Petersson avslutningsanförande. Som ämne hade valts Jerusalems tempelbyggnad — det jordiska templets skönhet och ära. Så övergick talaren att skildra Guds tempelbyggnad, däri de kristna äro som levande stenar infogade — och till sist det himmelska templets outsägliga härlighet, som alla trogna få taga i besittning.
Några ungdomar bidrogo med sång till orgel och fiolackompanjemang. Inkomsten för dagen med kollekt och kaffeservering uppgick till 86 kronor, som fördelas mellan yttre och inre missionen. Den givande missionsfesten avslöts med Herrens välsignelse och sången: ”O, må ingen bli tillbaka”.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Juli 1943
N:r 171

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *