Förskingringarna vid Tygverkstäderna.

Kassabrist på nära 4,000 kr konstaterad.
Första rannsakningen med för förskingring av enskilda och allmänna medel häktade kontorsskrivaren vid TvG Göthe Härde hölls i går på kronohäktet, där rådhusrätten sammanträdde under ordförandeskap av rådman Thor Ödin. Åklagare var stadsfiskal Herbert Ullman, och den häktade biträddes av advokat Elis Almqvist.
Av berättelsen över den häktades levnadsomständigheter framgick bl a., att han är född den 9 februari 1906 och att han år 1926 avlade studentexamen. Han studerade därefter i Lund, där han avlade teologiskfilosofisk examen, varefter han under tre år arbetade som journalist på en hallandstidning. 1937 återupptog han sina studier, vilka emellertid blevo avbrutna genom inkallelsen i militärtjänst i september 1939. Den 1 juli 1941 fick han anställning som kontorsskrivare på TvG.
Den häktade, som tidigare tagit del av polisrapportens innehåll, vitsordade sina där lämnade uppgifter. Som tidigare nämnts har Härde bl a gjort sig skyldig till förskingring av 1,375 kr., utgörande en av de anställda vid TvG bildad sparkassa, och han medgav nu inför rätta, att han med början under förra hösten tillgripit pengar ur kassan, vars förvaltare han var. Sista gången han satte in kassans pengar på banken var i april 1942, men därefter hade han haft pengarna inom räckhåll och tagit av dem vid behov. Vid slutet av 1942 hade han dock kunnat redovisa medlem, i det täckt bristen genom att tillgripa pengar ur andra kassor.
Åklagaren yrkade vidare ansvar för att Härde uttagit ett löneförskott på 200 kronor för att han själv behållit likviden för en ????? på 260 kr., vilken summa skulle ha utbetalats till en firma här i staden, samt för att han gjort av med 1,162 kr av matpengar, som skulle inbetalts till A 7 och kr. 271:70 av liknande medel till I 18. Dessutom pågår fortfarande utredning angående bristande redovisning för s k växlingslappar – d v s skrivna lappar, som lämnats ut till personalen i stället för växelpengar, då det varit ont om dylika. Pengarna för dessa lappar ha Härde behållit för egen del, och det torde här röra sig om en summa på cirka 700 kr.
Svar framhöll beträffande löneförskottet, att dylika allmänt tagits ut vid TvG, varför han icke hade ansett sig handla brottsligt i detta fall. Åklagaren ansåg dock, att Härde borde ha vetat, att staten icke medger förskott till sina anställda, men krigspolisens chef kapten Bohman, som har hand om utredningen, förklarade, att det nog förekommit en del förskottsutbetalningar vid TvG och att den saken just nu är under utredning. De skyldiga torde därvid icke komma att undgå att ställas till ansvar.
Härde förklarade vidare, att han icke kunde finna, att förskingringarna rörde tjänstemedel annat än just beträffande förskottet, då han nämligen personligen hade haft att ansvara för matpengarna, som på avlöningsdagarna av honom drogos av på vederbörande lön. Det rör sig som tidigare nämnts om ersättning till kronan för portioner, som anställda vid TvG fått tillstånd att inta i respekrive truppförbands matsalar. Enligt åklagarens mening har egentligen ett större belopp än det som framkommit vid utredningen förskingrats, då Härde nämligen efterhand täckt bristen bl a en gång medelst ett lån på 1,600 kr. Det har emellertid varit omöjligt att tillfredsställande klara ut den saken, varför man varit tvungen att hålla sig till den summa, som fattades, då Härde blev anhållen. Åklagaren bestred också, att dessa medel voro enskild egendom, och ordföranden konstaterade också, att de ju voro avsatta för kronans räkning och att denna får bära förlusten.
På fråga av ordföranden förklarade Härde, att de förskingrade pengarna gått åt till betalning av gamla skulder och över huvud taget till att hålla hans trassliga ekonomi flytande. Han hade då han började vid TvG haft uppemot 10,000 kr i skulder, och så fort hans fordringsägare på fastlandet fått reda på hans fasta anställning hade de börjat sätta åt honom. Under den senaste hösten och vintern hade han dessutom blivit deprimerad och nervös på grund av de olagligheter han gjort sig skyldig till, varför han för att döva sitt samvete ägnat sig åt ett tämligen intensivt uteliv.
Åklagaren yrkade ansvar enligt nya strafflagen 22 kap. 1 och 3 par jämfört med 25 kap. 16 par för grov förskingring men begärde uppskov en vecka för att inkomma med fullständig utredning angående historien med växlingslapparna. Uppskovet beviljades och målet förekommer åter torsdagen den 29 dennes kl. 15.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juli 1943
N:r 166

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *