Deklaration för taxering till krigskonjunkturskatt.

Envar, som i sin. år 1943 avlämnade självdeklaration uppgivit nettointäkt av rörelse eller inkomst av tantiem, provision eller gratifikation, som utgått från rörelse, jordbruk eller skogsbruk, sammanlagt ej understigande 4.000 kronor, är med nedan angivna undantag pliktig att utan anmaning senast den 31 juli 1943 till länsstyrelsen i det län, där taxeringen till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt ägt rum, eller, därest taxeringen ägt rum i Stockholm, till överståthållarämbetet avlämna deklaration till ledning för taxering till krigskonjunkturskatt.
Undantagna från deklarationsplikt äro fysiska personer, för vilka för beskattningsåret av taxeringsnämnden fastställts ett till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt taxerat belopp å högst 6.000 kronor, ävensom aktiebolag, från vilket utdelningen i sin helhet tillfaller staten.
Handelsbolag, kommanditbolag samt rederi för registreringspliktigt fartyg skola — oavsett inkomstens storlek — utan anmaning avgiva deklaration till ledning för delägarnas taxering.
På grund av särskilda tillämpningsföreskrifter gäller dessutom följande.
Skyldighet att utan anmaning avlämna deklaration föreligger ej beträffande livförsäkringsrörelse eller yrkesmässigt utövad vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet eller verksamhet som läkare, veterinär, tandläkare, konsulterande: ingenjör eller arkitekt. Den, som bedrivit sådan verksamhet och som i självdeklarationen jämväl uppgivit nettointäkt av annat slag av rörelse ej understigande 4.000 kronor eller uppgivit sådan nettointäkt samt inkomst-av tantiem, provision eller gratifikation, som utgått från rörelse, jordbruk eller skogsbruk, till belopp sammanlagt ej understigande 4.000 kronor, är ej undantagen från deklarationsplikt. Deklarationsplikt föreligger dock ej heller i detta fall för fysisk person, för vilken för beskattningsåret av taxeringsnämnden fastställts ett till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt taxerat belopp å högst 6.000 kronor.
Deklarationsblankett samt tryckt upplysning till ledning vid dess ifyllande komma att tillhandahållas hos länsstyrelsen, magistraten i Visby samt vederbörande landsfiskaler.
Visby i landskontoret den 12 juli 1943.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 juli 1943
N:r 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *