Allmänna Sången firar 100-årsdag 30 april nästa år.

Sångarna börja nu arbeta på jubileumskonsert i domkyrkan.
Gotlands Sångarförbund hade i går kväll sitt ordinarie årsmöte under ledning av konsul C. T. Kolmodin. Härvid förekom sedvanliga förhandlingar vid vilka. stadgeenliga val skedde och vidare omnämndes bl. a. förbundets 35-årsjubileum i maj förra året.
Under den nu inledda säsongen kommer förbundet icke att hålla någon egen konsert utan all verksamhet inriktas på Allmänna Sångens 100-årsjubileum, som kommer att hållas på Valborgsmässoafton 1944. Ett preliminärt program lades upp i. går för firandet av sekelminnet och man ämnar anordna en jubileumskonsert i domkyrkan, varjämte man givetvis sjunger in våren på läroverksplan.
Vid årsmötet gav sekreteraren, läroverksadjunkt Glansholm, en återblick på verksamheten sedan föregående årsmöte, vilken som nämnts innefattat förbundets 35-årsjubileum. Det meddelades vidare att styrelsen även denna säsong försökt samla sångarna till en konsert, men att detta måst överges på grund av de många inkallelserna. I stället kommer man att inrikta sig på förberedelserna till Allmänna Sångens stora jubileum. Vidare föredrogs skattmästarens rapport och ansvarsfrihet beviljades.
Styrelsen omvaldes i sin helhet, alltså med konsul C. I. Kolmodin som ordförande, tullförvaltare Karl Berggren som vice ordförande, läroverksadjunkt Daniel Glansholm som sekreterare, riksbankskassör Agne Borgström som. skattmästare och tandläkare Felix Eriksson som. mö’ tesarrangör. Ledamöter utan funktion äro musikdirektör L. Siedberg och målarmäst. Henry Engström. Till suppleanter i styrelsen utsågos fanjunkare Carl Löwin och folkskollärare Simeon Jakobson. Till revisorer omvaldes handelsföreståndare Erik Dahlström och inspektör G. A. HelliRtröm med frisör Göthe Sundvall som suppleant. Som fanbärare omvaldes inspektör Hellström med fanjunkare Jansson, I 18, som ersättare.
Styrelsen hade till förste förbunds dirigent omvalt musikdir. Fr. Mehler och till andre d:o folkskollärare Emil Dalström, Grötlingbo.
musikutskottet där förste förbundsdirigenten Fr. Mehler är självskriven ledamot, valdes för Allmänna Sången tullförvaltare Berggren, för N. S. musikdir. Siedberg, för Organistkören folkskollärare Simeon Jakobson, för Slite manskör köpman Sem. Andersson och för Hansekören fanjunkare Carl Löwin. Det beslöts vidare att förbundets kassa skall betala 1 kr. i prenumeration för sångartidningen till varje aktiv medlem inom förbundet.
Sedan vidtog sammanträde med Allmänna Sången, då man som nämnts fattade en del beslut för 100-årsdagens firande nästa, vår. I det program som preliminärt fastställdes för domkyrkokonserten skall ingå en del sånger, som äro karakteristiska för ”Allmännas” tidigare verksamhet, ävensom en del nyinstuderingar. Efter denna konsert är det meningen att man skall samlas till sångarjubileum på Stadshotellet.
Det kommer sålunda att bli en livlig och arbetsfylld säsong inom ”Allmänna” med tanke på det märkliga jubileet och det kan nämnas att repetitioner komma att hållas varje tisdag kl. 8 i småskolan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 september 1943
N:r 224

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *