Två biskopar vid installationen i Sanda.

Kyrkoherde Hultmark installerad i sitt ämbete.
I går installerades kyrkoherde Åke Hultmark i sitt ämbete i Sanda pastorat under högtidliga former och som en speciellt märklig händelse kan nämnas att två biskopar medverkade vid installationen, nämligen biskop Ysander och missionsbiskop Sandegren.
Installationen föregicks under fredagen och lördagen av visitation i pastoratet och sammanfattningsvis kan sägas att inga anmärkningar förekommo. Kyrkorna visade sig vara synnerligen väl vårdade och kyrkogårdarna i gott skick. Skollokalerna, som på sina håll inte helt motsvara tidens krav, ha på grund av tidsläget ej kunnat förbättras efter de planer man uppgjort.
Under fredagen besöktes först Västergarn och senare på dagen Mästerby. Där tillstötte biskop Sandegren, som i skolan berättade om sin verksamhet för barnen, vilkas intresse han helt fångade. På fredagskvällen samlades konfirmanderna från pastoratet i Sanda, där kyrkoherden ledde förhöret och biskopen sedan samtalade med ungdomarna. Lördagen ägnades åt visitation av kyrka och skola i Sanda och senare på kvällen samlades pastoratets befattnings, havare inom kyrka och skolväsen till samråd med biskopen.
I samband med söndagens högmässa i Sanda kyrka förrättades installationen, vilken som nämnts ägde rum med två biskopar vid altaret och med kontraktsprosten Reuser, prosten Sjöberg, kyrkoherdarna Thuresson, Ronqvist och Lilja, komminister Hallen samt vice pastor Ed-lund som assistenter. Efter orgelmusik, sång av kyrkokören samt psalmsång förrättade biskopen installationsakten enligt ritualen, varefter följde högmässa med altartjänst av kontraktsprosten Reuser och kyrkoherde Thuresson samt med predikan av pastor loci.
Biskopen höll visitationsstämma med församlingsborna varvid han samtalade med dem om sina intryck från visitationen samt också visade en del föremål ur kyrkans märkliga konstskatter, däribland en budkavle för ringningen vid kungliga begravningar. Flera män skulle nämligen turas om att sköta ringningen och budkavlen gick då mellan dessa. På budkavlen återfinnes årtalet 1792 inskuret, alltså året för Gustaf III :s död. Vidare visades en kollektskål och nattvardskalken.
Före predikan sjöng kyrkokören Beethovens lovsång, vilken framfördes på ett synnerligen förnämligt sätt under ledning av folkskollärare Moje Lindberg.
Efter högtiden i kyrkan samlades ett 60-tal personer till middag i prästgården.
På kvällen höll biskop Sandegren en missionsgudstjänst i kyrkan.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *