Till Gotlands inbyggare.

Som väl aldrig förr behärskas nu Sveriges folk av en åstundan att allt framgent få såsom hittills leva i fred och självständighet och av en okuvlig vilja att till varje pris skydda och bevara de omistliga värden, som vårt fosterland och vårt fria samhällsskick innebära. I vår farofyllda tid ha vi svetsats samman till en fast enhet, vartill vår historia knappast kan visa motstycke.
På olika sätt, i stort och smått, ta sig i dessa orons dagar svenskarnas kärlek till frihet och fosterland samt vilja till försvar uttryck. Att avstå från lugnare tiders bekvämlighet, att påtaga oss allt större ansträngningar i den dagliga gärningen, att lämna hem och arbete för rikets vakttjänst, att offra av våra med möda förvärvade inkomster, allt sådant göra vi, svenskar av i dag, gärna, väl vetande, att vi få prisa oss lyckliga, om icke ännu större och svårare uppoffringar krävas av oss. Och vi göra allt med förtröstan och lugn tillförsikt om att vi icke blott vilja utan också kunna försvara det, som är oss dyrt och heligt.
Redan ha stora offer bringats fosterlandet och mycket uträttats för dess värn. Men vad som hittills blivit gjort, är dock icke till fyllest. Ytterligare ansträngningar, förnyade krafttag måste göras. Än mera måste vi stålsätta oss till kropp och själ för att kunna möta de hårdare påfrestningar, som kunna stunda. Ett led i den stora omsorgen om fosterlandets väl är det stora försvarslånet. Detta lån är för oss alla en angelägenhet av största betydelse.
För att hjälpa till att stärka vår samhörighetskänsla och egga vår offervilja och för att ge uttryck för vår enighet inåt och — det inte minst viktiga — utåt. anordnas i dessa dagar fosterländska medborgarfester på skilda platser i vårt land. På Gotland komma sådana att äga rum i Hemse den 24 aug. och i Visby och Slite den 25 aug. Måtte anslutningen till dessa medborgarfester bli så stor och allmän, att de giva ett uttryck för att Sveriges folk i dessa tider mer än någonsin är besjälat av samhörighet, offervilja och förtröstan i sin strävan för landets frihet och väl.
Visby, Slite och Hemse i augusti 1940.

OLA JEPPSSON. G. M. TÖRNGREN. TORSTEN YSANDER.
C. G. Björkander, Herman Engström, Eric Fröberg, Ernst Hejneman, Nils Hellström, Arendt de Jounge, Jacob G. Jacobsson, Margit Johansson, Bertil Kahlström, Konstantin Krantz, H. Löwenberg, C. O. Nilsson, Arthur Nilsson, Georg Pettersson, Gust. J. G. Pettersson, Karl Sandgren, John R. Wittberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Augusti 1940
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *