Landsbygden. Fårösund.

FÅRÖSUND.
Kommunalfullmäktige I Bunge sammanträdde på fredagskvällen för behandling av en del inkomna ärenden.
Lantbrukaren Lennart Broman, Biskops, hade anhållit om befrielse från sitt uppdrag som skogsbrandfogde, och hans framställning hade av länsstyrelsen remitterats till kommunalfullmäktige, vilka emellertid avstyrkte, alldenstund några bärande skäl för framställningen icke anförts.
Kommunen skulle enligt beslut inköpa en del brandsläckningsredskap.
Till ledamöter i byggnadsnämnden i Fårösund för en tid av fyra år valdes snickaren Aug. Westerberg och kontorschefen Olof Stahre med snickarne Karl Broberg och Edvin Stuxberg som suppleanter. En ledamot i nämnden skall utses av länsstyrelsen.
Därefter behandlades det av länsstyrelsen upprättade förslaget till byggnadsordning för Fårösund, men kommunalfullmäktige beslöto att hänskjuta ärendet till den nyvalda byggnadsnämnden, som har att inkomma med yttrande i saken.
Till mantalskrivningsombud valdes fattigvårdsstyrelsens ordförande Gute Lindqvist, kassör John Larsson, Bungenäs, och förvaltare Idh, KA 3, med lantbrukarne Sigurd Ström och Ingvar Jakobsson samt flaggjunkare Karl Eklund som suppleanter. Av länsstyrelsen är lantbrukaren Edv. Widgren, Mattise, förordnad och självskriven är pastor i församlingen I. Björck, vilken även valdes till ordförande.
Frågan om ersättning till kristidsnämnden behandlades därefter, varvid till ordföranden anslogs 60 kr. i månaden samt till ledamöterna 2 kr. pr bevistat protokollfört sammanträde samt 10 kr. pr dag vid kortutlämning o. d.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *