Kyrkoherden klagade förgäves.

Kyrkoherde Björkquists yrkande prövades icke.
Länsstyrelsen har nu meddelat utslag på de besvär kyrkoherde Björkquist i Hablingbo anfört över Hablingbo sockens kommunalstämmas beslut den 29 april 1940.
Hablingbo sockens kommunalstämma hade den 28 april lämnat utan åtgärd ett av kyrkoherde Björkquist framställt skriftligt yrkande, vari denne begärt att stämman, samtidigt som den beviljade fattigvårdsstyrelsen ansvarsfrihet, skulle ålägga densamma att indriva några förskott. Dessa förskott hade lämnats några personer på grund av att deras barn intagits på sanatorium.
Kyrkoherde Björkquist hade däröver besvärat sig hos länsstyrelsen. Hans klagomål hade icke blivit behandlade av stämman, emedan stämmalls ordförande ansett att detta icke kunde ske, då anmärkningen icke berörde årets revisionsberättelse och därför ej heller kunde sättas i samband med ansvarsfrihetsbeviljandet. Kyrkoherden hade emellertid funnit det uppenbart, att han hade rätt att till stämman framställa denna anmärkning mot kommunens förvaltning. Till följd därav hade han yrkat, att stämman skulle av länsstyrelsen föreläggas att ta upp hans klagomål till förnyad behandling. Därvid borde enligt kyrkoherden åläggas fattigvårdsstyrelsen att indriva ovan nämnda förskott.
Vid extra kommunalstämma i Hablingbo den 9 juni hade kommunen hemställt till länsstyrelsen att lämna kyrkoherde Björkqvists besvär utan åtgärd. Den sistnämnde hade däröver inkommit med nya påminnelser till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen anser icke att kyrkoherde Björkquist visat, att kommunalstämmans beslut äro olagliga enligt kommunallagarna. Därför föranleda hans besvär icke heller någon åtgärd från länsstyrelseos sida. Kyrkoherdens yrkande, att länsstyrelsen skulle ålägga kommunalstämman, att låta indriva förskotten kan icke prövas av länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *