Flyganfallet i går värre än någonsin.

Denna gång sydostkusten och Dover. — 300 tyska plan. — Förlustsiffrorna mindre. — Sviktar engelska luftförsvaret?

En engelsk spärrballong skjuten i brand.

London, 14 aug. (TT.) Sydöstra England var på onsdagen skådeplatsen för luftstrider vilka betecknas som de våldsammaste sedan krigets början, ty under dagens första hälft deltogo över 300 tyska plan i våldsamma attacker.
Trots de lågt liggande molnen gingo de brittiska jaktplanen upp för att möta fienden och tillfogade honom förluster, vilka enligt icke-officiella beräkningar redan utgöra 12, samt avvisade fiendens försök att tränga fram över det inre av England.

Svärmar av tyska jaktplan av Messerschmitt-typ störtade ned från stor höjd för att försvara bombplanen, men det britiska motvärnet var så effektivt att de fientliga formationerna, enligt Press Associations specialkorrespondent, i flera fall måste vända. De, som tillfälligt trängde igenom fingo utstå icke blott de brittiska jaktplanens anfall och luftvärnsartilleriets eld utan också kulsprutebeskjutning. Störtbombplanen flögo ibland så lågt att de ströko över masttopparna på de i hamnarna liggande fartygen. Anfallen mot
spärrballonger upprepades, men minst ett Messerschmittplan, som lyckats skjuta ned ett par ballonger, fick sota för sin djärvhet och störtade helt nära den stad det överflugit.
Anfall utfördes också mot ett fyrskepp, som sänktes av det sista bombplanet i en formation på fem. Detta bombplan anfölls omedelbart av ett engelskt jaktplan och störtade, under det att de fyra andra fiendeplanen togo till flykten förföljda av det engelska planet.
Efter en stund var himlen tillfälligt rensad från fientliga plan, och de engelska jaktplanen återvände hem för att invänta nästa anfall.

Endast få tyska förband insatta.
Berlin. (TT.) Enligt vad DNB erfar insatte det tyska flygvapnet endast få förband på onsdagen. Då de utförde sina uppdrag, vilka främst omfattade väpnad spaning och tillintetgörande av ballongspärrar vid sydostkusten, uppstodo på flera ställen häftiga flygstrider, vid vilka motståndaren bjöd segt motstånd. Enligt hittills föreliggande rapporter nedskötos över grevskapet Kent 22 brittiska jaktplan, till övervägande delen Spitfireplan, medan fem tyska Messerchmittplan gingo förlorade.

Häftiga strider på onsdagsmiddagen.
Berlin. (TT fr. DNB.) På onsdagsmiddagen voro hamnanläggningar och flygplatser vid den engelska sydostkusten ånyo utsatta för häftiga tyska bombanfall. Vid den engelska Kanalkusten pågå f. n. våldsamma luftstrider under vilka brittiska jaktplan söka slå tillbaka de tyska Junkers-störtbombplanen utan att dock kunna hindra dem att bryta sig igenom. På olika ställen i trakten av Dover kunna jätteeldsvådor observeras.

Plan störta ständigt brinnande i havet.
Berlin. (TT fr. DNB.) Ögonvittnen berätta, att hela Kanalkusten är alarmerad för att rädda i havet nedstörtade engelska piloter. Under de nu pågående striderna störta ständigt brittiska jaktplan brinnande ned i vattnet. Förlusterna under luftstriderna i trakten kring Dover utgöra hittills 20 engelska plan, medan tyskarna hittills förlorat fem maskiner. Nio spärrballonger vid Dover ha nedskjutits.

Fallskärmar upphittade — var äro fallskärmshopparna?
London. (TT fr. Reuter.) Ministeriet för den inre säkerheten meddelar på onsdagskvällen att det icke finnes något bevis för att fallskärmssoldater landsatts i England eller Skottland.
Meddelanden ha ingått om att ett antal fallskärmar, som tydligen utsläppts av flygplan, lära ha påträffats natten till onsdagen och tidigt på onsdagsmorgonen på två ställen i England och ett ställe i Skottland.

Tyskland vill kvadda det engelska luftförsvaret.
London. (TT fr. Reuter.) Om läget i Storbritannien skriver Reuters militäre medarbetare att de atmosfäriska förhållandena över Kanalen varit utomordentligt gynnsamma. Om tyskarna ämna försöka med en invasion, måste de göra detta före hösten.
Olika uppgifter förefalla tyda på, att den nu mot Storbritannien tillämpade taktiken är densamma, som användes mot Polen. Fienden syftar till att stympa eller tillintetgöra det brittiska flygvapnet och den brittiska flottan, innan han försöker en invasion. Härvidlag bör man tänka på att trupper kunna landsättas i England endast över havet eller med flygplan. Den sistnämnda metoden var effektiv i Holland, men förhållandet är ett annat i Storbritannien där alla större öppna områden äro väl bevakade. Varje försök att göra en invasion över havet skulle stöta på den brittiska flottan vars styrkor särskilt övats för att möta en dylik eventualitet.

De senaste luftanfallen blott förberedande aktioner.
Berlin, 12 aug. (Sv. D.) Välunderrättade kretsar i Berlin uttala i afton, att Tysklands krig mot England nu ingått i ett nytt stadium. Det nya krigsavsnittet kännetecknas av ett mycket starkt crescendo i de tyska angreppen. Som mål för dessa mycket kraftiga militära aktioner betecknar man på tysk sida ödeläggande av de brittiska flottbaserna vid Kanalen.
För att nå detta mål sätter Tyskland dag för dag in stora luftstyrkor i planmässiga angrepp. På tysk sida ser man den tidpunkt rycka allt närmare, då icke England utan Tyskland behärskar hela engelska kanalen. Det synes vara i överensstämmelse med beräkningarna, att England möter de tyska luftangreppen med mycket stora luftstyrkor. Därvid går Tyskland samtidigt in för att förstöra de engelska försvarsmöjligheterna.
Hur omfattande de allra senaste dagarnas lufstrider mellan England och Tyskland än varit, så understrykes på tysk sida, att man ännu icke står inför det egentliga stora angreppet. För närvarande har den tyska krigföringen icke nått till annat än de mera förberedande aktionerna. Då själva generalangreppet igångsättes, kommer världen att se och höra helt andra saker, uttalar man i Berlin.
Att detta storangrepp mot England knappast kommer att låta länge vänta på sig kan man ta för givet i betraktande av det nya stadium, som Tysklands krig kommit in i genom aktionernas systematiska ökande de senaste dagarna. Stora saker väntas komma att hända under den vecka, som nu börjat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Augusti 1940
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *