Många trafikmål på söder.

Hösttingets andra sammanträde.
Södra häradsrätten höll i går hösttingets 2:dra sammanträde. Rättens ordf. var assessor Henning Nilsson.
Föredragningslistan upptog 60 mål, därav 38 instämda av allmänna åklagaren.

Nöje utan lov.
En idrottsföreningssekreterare i Burgsvik var instämd för det han utan att söka landsfiskalens tillstånd anordnat offentlig nöjestillställning. Han hade pr telefon erhållit muntligt tillstånd under förutsättning, att han ofördröjligen sökte skriftligt tillstånd, vilket emellertid icke skett. Svar. erkände och fick 15 kr. i böter.

Dricka utan lov.
För att utan tillstånd vid offentlig nöjestillställning utskänkt alkoholfria drycker efter kl. 10 e. m. voro tvenne personer instämda. De erkände och dömdes till vardera 15 kr. böter.

Bilfylla m. m.
För att den 18 sept. i fjol ha framfört bil trots att körkortet var indraget samt gjort det i berusat tillstånd varvid en annan bil påkördes är Arvid Myrdahl från Träkumla instämd. Svar. var till dagens sammanträde hämtad. Svar. bestred fylleri — hade ”endast” förtärt en 3-4 pilsner —, men blodprovet utvisade 1,25 promille alkohol. Påkörningen påstod svar. skulle berott på, att han blev bländad. Åtalet för fylleri ogillades av rätten, men för ovarsam framfart fick svar. 50 dagsböter á 1 kr. och för att ha kört utan att inneha körkort 40 dagsböter á 1 kr.

För olaga pilsnerdricksförsäljning
är innehavaren av Hotell Karlshäll i Burgsvik, källarmästaren John Ericsson instämd. Han är tidigare dömd för samma förseelse. Källarmästare Ericsson har i våras erhållit tillstånd för servering av pilsner i samband med servering av lagad måltid till ett pris av minst 75 öre, men pilsnerservering har förekommit även utan måltid och mer än de tillåtna 2 flaskorna pr gång. Svar. Ericsson kunde ej helt förneka, att så skett, men påstod bestämt att det i så fall skett mot hans vilja och bestämda order och att serveringsbiträdet bar ansvaret härför. Svar. hade också tillrättavisat biträdet när han misstänkt att allt ej gick rätt till samt givit henne svensk författningssamling i dessa frågor. Domaren betvivlade emellertid att han knogat igenom nämnda publikation.
Fyra vittnen voro inkallade, personer vilka alla varit pilsnerkunder. De medgåvo, att de serverats mera än vad lagen tillåter men förnekade att det i allmänhet skett i större utsträckning. Ett vittne sade sig understundom blivit serverad kl. I, men icke i flaska utan uppslaget i glas, ty han tyckte inte om att se klass-1-etiketter. Vittnena påstodo emellertid, att de aldrig serverats i källarmästarens närvaro, Vid ett tillfälle för lite sedan, dår åklagaren kom på besök, hade servering i större utsträckning ägt rum. Svar. dömdes till 50 dagsböter å 2: 50.

Bilmissöde i Burs.
En chaufför från Burs är instämd för det han verkställt omkörning på fel sida, varvid det blev dikeskörning och en snöplog, som där var upplagd, skadades. Intermezzot hade tillgått på så sätt, att en motorcykel kom upp på allmänna vägen från en gård och i samma ögonblick passerar bilen med ganska hög hastighet. För att undvika kollision verkställde bilisten omkörningen på vänster sida och styrde ut i diket samt kolliderade med snöplogen. Svar. bestrider, att han handlat felaktigt, då han verkställde omkörningen på sätt som skett, då detta var det enda sättet för undvikande av kollision med motorcyklisten, som f. ö. även hade en passagerare bakpå. Svar. anser att motorcyklisten icke hållit ordentlig uppsikt om huruvida vägen var fri. Målet överlämnades och rättens utslag lydde på 20 dagsböter å 2 kr. för svar.

Mot pasteuriseringslagen
har två meperister förbrutit sig. Det kostade dem respektive 10 och 15 kr.

Bristfällig handbrom
på bil kostade dess ägare 10 dagsböter á 2 kr.

Passagerare på cykel
kostade cyklisten 10 kr. Passageraren har i detta fall förut dömts.

Suddigt körkort
så att uppgifterna ej kunde tydas kostade innehavaren 15 kr.

Trafikolyckan i Sproge
den 11 april i år då en pojke blev påkörd av en bil från Hablingbo och dödad, var nu föremål för rättens behandling. Som allmän åklagare i målet uppträdde landsfiskal Justus Jacobsson och som svar. är bilens förare L. O. J. Malin i Hablingbo instämd. Cyklisten, som mötte bilen, körde på sin högra sida och syne sha gjort en gir ut i vägbanan, då han skulle köra in på en gård på sin högra sida. Det var när denna gir gjordes som kollisionen med bilen inträffade. Den förolyckade hade sagt sig vilja försöka hinna gårdens inkörsväg före bilen. Svar. är nu instämd för att ha mött cyklisten på fel sida. Svar. framhöll, att han framfört bilen med högst 50 km. hastighet och kört med avbrändat lyse, varför han ej sett cyklisten förrän denna gjort giren ut i vägen och sålunda kom i ljuskäglan, och kollisionen var då ound- viklig. Flera personer, som strax innan mött svar., ha vitsordat att han körde försiktigt, samtidigt har det sagts att den förolyckade emellenåt uppträdde dumdristigt. åkl. gjorde gällande, att svar., som tillsammans med en annan yngling kört till Sproge för att möta ett par flickor, haft sin uppmärksamhet inriktad på trafiken på vägens högra sida och icke sett framför sig eller år vänster. Målet överlämnades men åtalet ogillades av häradsrätten.

Trafikolycka i När.
Sven Johansson från Burs har med motorcykel påkört en O. Lindell ifrån När. Lindell hade den 18 sistlidne mars på kvällen med cykel begivit sig från en sammankomst i en lokal i När. Han hade därvid sammanträffat med tvenne flickor, som gingo vägen fram och cyklat i deras sällskap hållande sin vänstra hand på den ena flickans axel. Då en motorcykel kommit bakefter, hade han släppt flickan för att köra ut på sin vänstra kant men i stället till en början vinglat över åt höger. Motorcyklisten, förutnämnde Johansson, hade då försökt göra omkörningen till vänster men kolliderat med cyklisten med påföljd att denne föll i vägen och slogs sanslös. Den skadade hade sedan måst söka lasarettsvård. Johansson var nu instämd för att ha framfört motorcykel utan att inneha körkort samt för att han vållat ifrågavarande olycka och Lindell var instämd för att han ej hållit tillräckligt åt vänster. Stämningspåståendena vitsordades. Lindell begärde ersättning för läkarvård, skador och förlorad arbetsförtjänst med kr. 306: 70 samt för sveda och verk med 50 kr. För att underställa försäkringsbolaget dessa anspråk uppsköts målet till den 24 okt.

Bouppteckning.
En lantbrukare har vid 25 kronors vite fått föreläggande att inom viss tid förrätta bouppteckning efter sin mor. Han har icke fullgjort sina skyldigheter, men hade nu i skrivelse till rätten begärt befrielse från åläggandet, enär modern saknat tillgångar för boutredningskostnaderna. Rätten utdömde vitena och nu skall han vid 50 kr. vite komma med bouppteckningen till novembertinget.

Statspollsens bromsprovning.
En lantbrukare har fått bromsarna på sin bil provade av statspolisen och föreläggande att låta justera dem samt därefter uppvisa bilen för bilbesiktningsmannen. Bromsarna voro dock 4 dagar tidigare justerade. Emellertid for han till verkstad i Visby för att få saken undersökt, och där fick han skriftligt intyg på att det ej var något fel. Med detta besked begav han sig till besiktningsmannen, där bilen blev godtagen som den var. Nu hade han emellertid fått stämning till tinget för dåliga bromsar samt för något annat fel i bilen, men rätten ogillade åtalet.

För fylleri,
allmän förargelse och motstånd mot polis Vid en basar i Mästerby är en Romabo instämd. Han påstod emellertid att berusningen varit obetydlig, men på grund av en tidigare hjärnskakning och minnesförlust hade hans uppträdande kommit att te sig konstigt. åkl. ville dock icke vitsorda dessa påståenden. Han dömdes till 20 kr. böter för fylleri, 20 kr. för förargelseväckande beteende och 20 dagsböter á 3 kr. för motstånd mot polis.

För fylleri
vid tvenne tillfällen i samband med framförande av lättviktsmotorcykel är Tor Pettersson i Burs instämd. Hans uppträdande hade väckt allmän förargelse. Han erkände och dömdes för var och en av de två gångerna till 100 kr. böter för fylleri och 25 kr. för förargelse eller tillsammans 250 kr.

Radiolicensen.
Tvenne personer äro instämda för det de ej i vanlig ordning löst sin radiolicens. De fingo var för sig 10 dagsböter á 1 kr.

5 cyklister,
som ej haft tänd lykta efter mörkrets inbrott voro instämda. Det blev en tia på man.

En cyklist
har icke haft tänd lykta men däremot passagerare på cykeln. Det kostade 10 kr. för vardera förseelsen.
— Passageraren fick böta 5 kr.

För olaga yrkesmässig trafik
voro 3 personer instämda. 2 av dem dömdes, en till 30 dagsböter á 2 kr. och den andre till 30 á 1 kr. Målet mot den tredje uppsköts till den 24 okt.

Trafikförsäkring.
En person har icke ordnat försäkringen tillfredsställande för sin motorcykel men fick uppskov till 24 okt. i och för svaromål över åtal i ärendet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 september 1938
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *