Landsbygden. Lojsta.

LOJSTA.
Lojsta kyrkliga syförening hade förliden lördag auktion å under vintern förfärdigade arbeten, varvid kyrkoherde Olof Havren höll föredrag om Delaware-minnet och svenskärnas insats i kolonien, varvid berördes de personer, som i främsta rummet arbetat för koloniseringen och som gjort det svenska namnet aktat och kärt för infödingarna. Efter det intressanta och aktuella föredraget uppträdde folkskolans flickor med några skolsånger, varvid en 11-åring trakterade orgeln.
Sedan räkenskapsföraren redogjort för de reviderade räkenskaperna, av vilka framgick att föregående års inkomster delats mellan Svenska kyrkans missionsstyrelse och församlinggns kyrkas förskönande och förseende med nya psalmböcker, vidtog försäljningen av de tillverkade och skänkta varorna. Som auktionist fungerade hrr Oskar Pettersson, Fride, med lärare R. Blomqvist vid protokollet. Försäljningen gick raskt undan och köplusten var stor hos den talrika menigheten. Resultatet blev över 180 kr., varav en del influtna kontanter och kassabehållningen genast överlämnades till kyrkoherde Havren för att översändas till kyrkans missionsstyrelse. Därefter avtackade kyrkoherden syföreningen, auktionisten och protokollsföraren som nu för sista gången tjänstgjort som kassör. Till sist avslöts med Välsignelsen och ”Herre signe du och råde”.

På sin födelsedag i dag har folkskollärare Rud. Blomqvist — han fyller i dag 61 år — blivit uppvaktad av skolbarnen, vilka i arla morgonstund infunno sig för att hylla honom.
Därvid framsade en skolflicka en lyckönskan och en utsökt blomsteruppsats överräcktes, varjämte de duktiga skolbarnen sjöngo och utförde musik å piano. Även en silverbricka fick födelsedagsbarnet emottaga med anledning av bemärkelsedagen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 25 april 1938
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *