Landsbygden. Lau.

LAU, 24 mars.
Lau sparbank höll i torsdags sitt årssammanträde i folkskolan i närvaro av 13 huvudmän. Till ordförande för dagen utsågs hemmansägare Hugo Rudin, Hemmor. Enligt vad som framgick av styrelseberättelsen slutar omsättningen för år 1937 på 171,233: 63 kr. mot 153,395: 04 kr. året förut; en ökning alltså med 17,838: 59 kr. Insättarnas konto uppvisar en slutsumma på 152,266: 86 kr. och även här föreligger en ökning från föregående år med 17,545: 44 kr.
Nettovinsten för 1937 uppgår till 528: 18 kr. och styrelsen har beslutat dess fördelning på följande sätt: till bankens skolsparfond 35 kr., till skolmaterial åt mindre bemedlade barn i Lau skola 75 kr till Lau J. U. Fsavdelning 50 kr. och till Lau kyrkas värmeledningsfond 100 kr. Resten 268:15 kr. har överförts till reservfonden, till vilken även lagts byggnadsfondens anslag på 325 kr. Reservfonden uppgår nu sålunda till 18,706:77 kr. De föredragna berättelserna godkändes av mötet och ansvarsfrihet beviljades Styrelsen.
De styrelseledamöter, som vore i tur att avgå, nämligen ordf. Lars Jakobsson, Koparve, kassören Gunnar Larsson, Hemmor, och räkenskapsförare Hugo Rudin, Hemmor, omvaldes. Till suppleanter i styrelsen valdes Johan Karlsson, Koj ve, Vilhelm Larsson, Båtels, och rald Hansson, Båtels. Även revisorerna, fölkskollärare Gustav Loggin och C. V. Larsson, omvaldes, och som revisorssuppleant står Vilhelm Karlsson, Smiss.

Ord kommunalstämma har hållits med Lau församling, varvid räkenskaperna för de under kommunen hörande kassorna godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Vid val av ledamöter till valnämnden företogs omval över hela linjen och nämnden består sålunda av följande personer: Vilhelm Karlsson, Smiss, Vilhelm Larsson, Båtels, Gunnar Larsson, Hemmor och Gustav Loggin. Suppleanter äro Lars Nilsson och Johan Karlsson, båda från Koparve. I skogsvårdskommittén omvaldes Emil Kristiansson, Fie, och Vilhelm Karlsson, Smiss. Till ortsombud för statliga bosättningslån utsågs Johan Karlsson, Koparve, med Henry Larsson, Båtels, som suppleant.
En begäran från Frälsningsarmén om ett anslag på 25 kr. till bildandet av ett hem för frigivna fångar bifölls av stämman. Från ett par personer hade finkommit ansökan om tillstånd att arrendera ett halvt tunnland av socknens grustag för tillverkning av cementtegel, vilken begäran bifölls. Vidare erhöll magasinsstyrelsen av stämman bemyndigande att försälja ett parti råg och korn.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *