Landsbygden. Hamra.

HAMRA.
De ordinarie oktoberstämmorna höllos här i. fredags. Först hölls kyrkostämma under ordförandeskap av kyrkoherde Fr. Ternéus. Man fastställde därvid staterna för kommande år och beslöt en utdebitering till kyrkan på 3 kr., till skolan på 4 kr. samt till biblioteket på 15 öre. Skogsaccisen fastställdes för skolan till 75 öre och lika mycket för kyrkan. Till kyrkovärd valdes slutligen lantbrukare Hugo Hansson, Norrgårda.
Kommunalstämman hölls under ledning av Axel Jacobsson, Sindarve. För kommunen beslöts en debitering på 3: 66. Till fattig och barnavård ansågs ingen utdebitering nödvändig. Skogsaecisen bestämdes till 1 kr.
Till brandstodsvärderingsmän valdes lantbrukarna Willy Hallin, Suders, Enok Olsson, Sindarve, Hjalmar Jacobsson, Sindarve, Johan Jacobsson, Skogs, och Helmer Jacobsson, Norrgårda. Till kommunens mantalsskrivningsombud i Öja pastorat utsågos lantbrukarna Albert Bäckström, Långmyra, och Jacob Pettersson, Stora Sindarve, med lantbrukarna Vilhelm Kviberg, Skogs, och Rudolf Wernqvist, Storms, som suppleanter. Man beslöt vidare begära skatteutjämningsbidrag samt att utse kommunalnämhdens vice ordförande och kommunalstämmans ordförande att ombesörja saken. En skogsbrandordning för kommunen antogs och slutligen beslöts att kommunen skall åtaga sig förmedlingen av bostadsanskaffningslån enligt kungl. kungörelsen den 27 maj 1938.
Som organ för förmedlingen skall kommunalnämnden tjänstgöra.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *