Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO.
Ord. pastoratskyrkostämm a hölls här i fredags kväll. För stämman förelåg förslag till utgifts-och inkomststat för lönebostället, prästgårdsbyggnads- och pastoralkassorna för nästkommande år. Uttaxeringen fastställdes till 68 öre per 1,110: 85 skattekronor, för Grötlingbo = 755: 37, och för Fide likaledes 68 öre per 493: 96 skattekronor eller kr. 335: 90.
Den andra stämman i ordningen var kyrkostämman. För kyrkkassan beslöts en uttaxering av kr. 2: 30 per 1,110: 85 skattekronor = 2,554: 95, för skolkassan behövs 3 kr. eller 3,332: 55 kr. För bibliotekskassan skall uttaxeras 55 kr.
Kommunalstämman hölls omedelbart därefter. Förslag till utgifts- och inkomststat fastställdes till 3: 22 per 1,110: 85 skattekronor = 3,576: 93, och för fattigvården 0: 80 = 888: 68, eller sammanlagt för den borgerliga kommunen 4: 02 kr.
Från fjärdingsmannen förelåg en begäran om en löneförhöjning av 100 kr. pr år, vilket även beviljades. Hundskatten bestämdes att vara oförändrad eller 10 kr., att användas som under föregående år, en del till biblioteket och resten till premie för dödande av kråkor. Ett av länsstyrelsen utarbetat förslag till skogsbrandsordning tillstyrktes. Till brandfogde för en tid av 4 år valdes fjärdingsmannen O. V. Olsson, Roes, med Hugo Larsson, Sixarve som suppleant. Vidare beslöts att minst hälften av kommunalskatten skulle betalas i senare hälften av februari och resterande i september månad. Skattesatsen för skogsaccisen bestämdes till 2: 50 pr 100 kr:s rotvärde. Till brandstodsvärderingsmän valdes hem.-äg. Albert Persson, Brunns, och Hugo Jakobsson, Sandes. Till deras suppleanter utsågos arrendatorn Viktor Uddin, Prästgården, och hem.-äg. Artur Johansson, Skradarve. Vid försäljningen av barnmorskebostället i Eke, tillhörande Rone, Eke och Grötlingbo kommuner erhölls tillsammans något över 6,000 kr. Av detta hade nu för komir.”nens del erhållits 2,219: 03 kr. Nämden hade inkommit till stämman med förslag att en tillfällig fond skulle avsättas att vid behov användas till rent kommunala behov. Förslaget antogs. Till kommunalombud att närvara vid innevarande års mantalsskrivningar valdes kommunalnämndens ordförade, hem.-äg. Valdemar Gustafsson, Skradarve, och fattigvårdsstyrelsens ordförande hem.-äg. Lars Olofsson, Hallinge.
Därmed voro de tre stämmorna avverkade. Stämmornas ordförande var folkskolläraren Emil Dalström. Ett fåtal personer närvoro. Till sist uttalade ordföranden några tacksamhetens ord för gott samarbete och samförstånd under det gångna året.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *