Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE.
Årets andra kommunal stämma
i Fleringe kommun hölls igår i kommunalrummet under hr Karl Södergrens ledning. Förslaget till stat för 1939 föredrogs och godkändes. Det slutade på 9,820 kr. med 7,390 kr att uttaxera. Antalet skattekronor utgör nu kr. 1,643: 37. Utdebiteringen för den borgerliga kommunen blir alltså kr. 4:50. En anhållan från Fleringe Rödakorskrets om ett anslag å 1,000 kr. som hjälp till den planerade bastun vid folkskolan beviljades. Till kommunalombud att närvara vid årets mantalsskrivning utsågs hr Valfrid: Carlsson, Skymnings, och hr Lorens Pettersson, Lunderhage. Hr Ernst Eriksson utsågs till ombud vid 1939 års markegångsnämnd, supplerad av hr Sture Sandberg. Att vara ombud i Gotlands norra härads brandstodsförening valdes hr Valfrid Carlsson. ’ Fjärdingsmannens anhållan om löneförhöjning avslogs. En framställning om avkortning av kommunalutskylder bifölls.
Ett till kommunalnämnden inkommet anbud å Vestbomska fastigheten antogs. Stämman beslöt godkänna det upprättade förslaget till skogsbrandordning.
Efter kommunalstämman hölls årets andra ordinarie kyrkostämma under ledning av hr K. J. Kihlén. Kyrko- och skolrådets förslag till utgiftoch inkomststat fastställdes. Utdebiteringen till kyrkan blir kr. 0,77 pr skattekrona och för skolan kr. 3,34. Rödakorskretsens begäran att å skolans tomt få bygga en bastu bifölls. Skolrådets förslag till ny ordningsstadga och nytt reglemente för skolorna antogs.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *