En stämma i Norrlanda.

Beslutet om längre lästid föranleder kontrovers.
Extra kyrkostämma hölls den 15 d:s i Norrlanda. Enligt kungörelsen skulle stämman yttra sig över en klagoskrift, som inlämnats till länsstyrelsen och nu remitterats till behandling av stämman. På oktoberstämman hade beslutats att lästiden vid skolorna 1 socknen skulle förlängas från 34 % veckor till 36 % veckor under läsåret 1937-1938. Over detta beslut hade hemmansägaren Gustav Nikolausson, Bringes, anfört klagomål på följande grunder:
1) Om stämmans beslut skulle verkställas så komme skolan att en tid ha två reglementen; 2) Stämmans beslut kom att betyda extra utgifter och för beslutets giltighet erfordras 2/3 majoritet och röstsiffrorna vid oktoberstämman var 11 för och 6 emot; 3) Några medel för täckande av dessa utgifter hade ej anvisats av stämman.
Folkskollärare Edgert förklarade, att man ej behövde befara att två reglementen skulle komma att gälla för Norrlands folkskola och framhöll att det fattats liknande beslut i andra skolor och där på ett utmärkt sätt realiserats. Angående punkt två meddelade han att det ej blev någon utgift för kommunen, varför enligt punkt tre ej några medel behövde utdebiteras. Han föreslog att stämman skulle lämna klagoskriften utan avseende.
Hemmansägaren Kristian Ahlby, Amungs, höll ett anförande som även utmynnade i en önskan att stämman skulle lämna klagoskriften utan avseende. Handlande Emil Larsson anhöll om sluten omröstning, om det skulle vara förlängd lästid eller icke. Detta föranledde folkskollärare Edgert att framhålla, att något sådant beslut ej kunde fattas på denna extra kyrkostämma, ity ärendet vore avgjort på oktoberstämman. Här hade stämman endast att säga sin mening om den ansåg klagandens tre punkter vara skäl nog för oktoberstämmobeslutets upphävande.
Ordföranden, kyrkoherde Johan Munthån, uppläste en längre skrivelse däri han försökte utreda för de närvarande det felaktiga i oktoberstämmans beslut, som han tyckte vara fattade i det blå och omöjliga att realisera.
Folkskollärare Edgert förklarade, att det enligt hans mening ej vore beslut fattade ”i det blå”, utan beslutet vore fullt genomförbart; man kunde se exempel därpå i t ex. Sjonhem.
Diskussionen började nu mattas och man skulle skrida till omröstning. Folkskollärare Edgert föreslog, att stämman skulle behandla klagoskriftens tre punkter 1 tur och ordning, alltså för det första: Är det sant att det blir två reglementen i Norrlanda skola ?; för det andra: Är det sant att oktoberstämmans beslut orsakar kommunen extra utgifter ?; för det tredje: Behövs någon extra utdebitering, när staten betalar hela lönen? Detta förslag upptogs dock ej till prövning, utan kyrkoherde Munthstn avfattade en proposition, så lydande: ”De, som stödja klaganden, rösta ja, de, som inte stödja klaganden, rösta nej. Segrar nej, har stämman bifallit andra kyrIcostämmans beslut” (d. v. s. oktoberstämmans beslut). Folkskollärare Edgert menade att denna proposition vore olaglig därför att denna extra kyrkostämma kunde ej genom röstning påverka oktoberstImmans beslut. Stämman godtog dock propositionen, varvid folkskoll. Edgert anförde reservation.
Vid företagen röstning avlämnades 22 jaröster och 6 nejröster. Något svar på klagoskriften hade stämman därmed egentligen ej givit, åtminstone ej på något sätt motiverat sitt ställningstagande, skrives till Gotlands Allehanda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 december 1937
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *