Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Det ljusfattiga Visby. I dag stod en urmakeriarbetare tilltalad för att utan tänd lykta 19 februari kl. 7:45 e. m. ha åkt velociped & Adelsgatan, Försummelsen kostade 4 kr.

Full och kärleksfull. Drängen Erik Johansson från Lingvide gästgifvaragård i Hafdhem stod i dag tilltalad för att han 6 d:s på middagen utanför Österport och inne å ölserveringen därstädes uppträdt öfverlastad och kärleksfullt kringklappat automobilägaren V. Finnberg och landtbrukare E. Ljungmark från Ekeby, så att svullnad uppstått. Han erkände skriftligt och fick tillsammans böta 40 kr.

Fyra backidyrkare fingo i dag böta för det de uppträdt betydligt öfverförfriskade.

P. Löfstedt m. fl. mot Visby stad. Målet förevar idag ånyo inför rådhusrätten. Det omstämda området utgöres af 2,380 kvm. gatumark och 5,220 kvm. afsedd til offentlig park. De gjorda anspråken bestredos. Utslag meddelas 7 april.

För försummad hundskatt stod en person tilltalad men uteblef. Åklagaren yrkade ansvar för utevaron, och målet uppsköts.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 26 Mars 1913
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *